Народно събрание
брой: 99, от дата 17.12.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.26


Решение за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 5 във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Сотир Стефанов Цацаров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

9476