Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 99, от дата 17.12.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.52


Наредба № 18 от 5 декември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания

 

НАРЕДБА № 18 от 5 декември 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 361 от 5.12.2019 г.
Председател: Николай Данчев
9466