Народно събрание
брой: 98, от дата 13.12.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.43


Решение във връзка с разискванията по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Бaнoв относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България

 

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Бaнoв относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Възлага на Министерския съвет в срок до 31 март 2020 г. да предложи на Народното събрание план за развитието на медийната среда в България, който да съдържа и модел за финансиране на обществените медии, гарантиращ финансовата и редакционната им независимост.
Решението е прието от 44-то Народно съб рание на 6 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
9410