Народно събрание
брой: 100, от дата 20.12.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

 

УКАЗ № 287
На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 5 декември 2019 г.
Издаден в София на 16 декември 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
28 054 682,7
 1.
Данъчни приходи
25 039 870,0
 1.1.
Корпоративен данък
2 731 100,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
84 000,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
4 358 470,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
11 730 000,0
 1.5.
Акцизи
5 695 200,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
44 800,0
 1.7.
Мита и митнически такси
237 200,0
 1.8.
Други данъци
159 100,0
 2.
Неданъчни приходи
3 014 812,7

(2) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
14 356 374,3
 1.
Текущи разходи
11 339 208,1
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
5 783 150,0
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 079 977,9
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
980 140,6
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
98 152,3
 1.2.3.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
1 685,0
 1.3.
Лихви
621 640,8
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 383 293,2
 2.
Капиталови разходи
2 888 353,1
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 466 493,8
2.2.
Капиталови трансфери
421 859,3
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
28 480,0
5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
81 100,0
5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
80 000,0
5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
12 238 541,5
1.
 Предоставени трансфери за:
12 257 473,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
4 202 545,5
1.2.
Държавното обществено осигуряване
4 312 531,4
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
1 616 999,5
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
83 400,0
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
881 419,3
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
265 650,9
2.
 Получени трансфери от:
18 932,2
 
в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
4 000,0
2.1.2.
– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.1.3.
– за Министерството на здравеопазването
3 150,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
5 532,2
IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 397 382,3

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
62 384,6

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-62 384,6

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
116 000,0
1.
Неданъчни приходи
116 000,0
1.1.
Съдебни такси
100 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
2 148,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
8 842,0
1.4.
Други приходи
5 010,0
II.
РАЗХОДИ
771 317,0
1.
Текущи разходи
746 347,0
2.
Капиталови разходи
24 370,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
24 370,0
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
655 317,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
655 317,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2020 г., както следва:

Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
1
2
Висш съдебен съвет
49 575,3
Върховен касационен съд
21 815,2
Върховен административен съд
19 471,4
Прокуратура на Република България
289 095,7
Съдилища на Република България
378 277,8
Национален институт на правосъдието
3 971,2
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
8 510,4
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
Всичко:
771 317,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
118 700,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
96 256,5

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 500,0
1.
Неданъчни приходи
1 500,0
1.1.
Държавни такси
341,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 349,0
1.3.
Други приходи
-190,0
II.
РАЗХОДИ
80 752,2
1.
Текущи разходи
68 940,1
2.
Капиталови разходи
11 312,1
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
11 312,1
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
79 252,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
79 252,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
48 809,9
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.
Функционална област „Осигуряващи дейности“
30 316,9
3.
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 110,0
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
515,4
 
Всичко:
80 752,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
46 069,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
32 419,1

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2020 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2020 г., както следва:    

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40,0
1.
Неданъчни приходи
40,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
II.
РАЗХОДИ
19 941,8
1.
Текущи разходи
19 017,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
17 069,8
2.
Капиталови разходи
924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
19 901,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
19 901,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели
Сума
( хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
2 872,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
2 872,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
0,0
II.
РАЗХОДИ
8 126,5
1.
Текущи разходи
7 926,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 494,5
2.
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
8 126,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
8 126,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“
8 126,5
 
Всичко:
8 126,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
2 600,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
2 600,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
12 980,1
1.
Неданъчни приходи
12 980,1
1.1.
Държавни такси
602,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 968,0
1.3.
Други приходи
4 410,1
II.
РАЗХОДИ
118 730,2
1.
Текущи разходи
114 424,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
54 636,6
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
33 340,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
33 340,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
550,0
2.
Капиталови разходи
4 306,2
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
4 306,2
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
105 750,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
107 322,1
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-1 572,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-1 572,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
12 931,1
 2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
467,0
 3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
29 063,4
 4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
33 587,2
 5.
Политика в областта на архивното дело
7 776,8
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
11 273,7
 7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
23 631,0
 7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
14 189,7
 7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
9 441,3
 
Всичко:
118 730,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
62 175,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
62 894,4

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия
26 000,0
 2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание в Република България – Главно мюфтийство
5 770,0
 3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
650,0
 4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
550,0
 5.
За Католическата църква в България
70,0
 6.
За протестантските вероизповедания в България
160,0
 7.
За Религиозната общност на евреите в България
70,0
 8.
За Арменската Апостолическа православна света църква
70,0
 
Всичко:
33 340,0

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
0,0
II.
РАЗХОДИ
3 608,7
1.
Текущи разходи
3 508,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 208,7
2.
Капиталови разходи
100,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 608,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 608,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Върховенство на Конституцията“
3 608,7
 
Всичко:
3 608,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
397,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
400,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
0,0
II.
РАЗХОДИ
3 363,9
1.
Текущи разходи
3 312,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 252,9
2.
Капиталови разходи
51,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 363,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 363,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Защита правата на гражданите“
3 363,9
 
Всичко:
3 363,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
1 109,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
1 109,1

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
121 580,0
1.
Неданъчни приходи
121 580,0
1.1.
Държавни такси
122 125,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
754,6
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 174,0
1.4.
Други приходи
-3 473,6
II.
РАЗХОДИ
584 209,1
1.
Текущи разходи
547 658,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
344 112,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 685,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
1 685,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 500,0
2.
Капиталови разходи
36 551,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
36 551,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
462 629,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
459 248,4
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
3 532,2
2.1.
 Получени трансфери (+)
5 532,2
2.1.1.
– от Националната здравноосигурителна каса
5 532,2
2.2.
 Предоставени трансфери (-)
-2 000,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-151,5
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-151,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
123 793,6
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
369 453,3
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
52 364,7
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
3 296,9
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
279,8
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
279,8
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
35 020,8
 
Всичко:
584 209,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
257 900,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
238 500,0

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
56 789,0
1.
Неданъчни приходи
56 789,0
1.1.
Държавни такси
44 753,8
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 845,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ
141 246,5
1.
Текущи разходи
127 043,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
28 775,3
2.
Капиталови разходи
8 203,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 203,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
84 457,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
84 457,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
119 546,4
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
940,1
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
20 760,0
 
Всичко:
141 246,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
111 660,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
111 660,6

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта. При предоставяне на помощта за развитие през 2020 г. не по-малко от 10 на сто от средствата следва да бъдат разходвани за изпращане на експерти и за споделяне на знания и опит.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
1.1.
Държавни такси
50,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
29 320,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
300,0
1.4.
Други приходи
14 330,0
II.
РАЗХОДИ
1 514 065,2
1.
Текущи разходи
1 367 769,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 095 514,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 190,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
2 928,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
262,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 115,0
2.
Капиталови разходи
146 296,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
146 296,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 470 065,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 501 546,2
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-31 481,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-31 481,0
2.1.1.
– за държавните висши училища
-31 481,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 423 636,6
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
90 428,6
 
Всичко:
1 514 065,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
331 642,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
411 782,8

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
8 386,0
 2.
Национален военен университет „Васил Левски“
13 499,0
 3.
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
6 596,0
 4.
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
3 000,0
 
Всичко:
31 481,0

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
225 000,0
1.
Неданъчни приходи
225 000,0
1.1.
Държавни такси
120 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
40 500,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
77 000,0
1.4.
Други приходи
-13 064,0
II.
РАЗХОДИ
1 669 575,5
1.
Текущи разходи
1 654 628,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 531 438,5
2.
Капиталови разходи
14 947,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
14 947,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 444 575,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 484 575,5
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-40 000,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-40 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
967 441,2
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
234 228,2
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
282 743,0
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
185 163,1
 
Всичко:
1 669 575,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
172 800,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
131 701,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
61 500,0
1.
Неданъчни приходи
61 500,0
1.1.
Държавни такси
61 264,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ
299 194,4
1.
Текущи разходи
287 610,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
222 094,2
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
690,0
2.
Капиталови разходи
11 583,5
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
11 583,5
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
237 694,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
237 694,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
103 936,7
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
185 047,4
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
10 210,3
 
Всичко:
299 194,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
83 286,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
75 660,0

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на числеността на персонала на Министерството на правосъдието с 6 щатни бройки за обезпечаване изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България (приета с решението по т. 27 от Протокол № 25 от заседанието на МС, проведено на 29 юни 2019 г.) и на Главна дирекция „Охрана“ с 45 щатни бройки за обезпечаване изпълнението на възложените й функции със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, като разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
1.1.
Държавни такси
21 550,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
6 000,0
1.4.
Други приходи
-1 600,0
II.
РАЗХОДИ
1 490 368,1
1.
Текущи разходи
1 488 248,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
125 188,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
14 784,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
10 080,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
4 704,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
617,0
1.2.2.2.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
246,0
1.2.2.3.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
628,0
1.2.2.4.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
185,0
1.2.2.5.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
416,0
1.2.2.6.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
98,0
1.2.2.7.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
324,0
1.2.2.8.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
353,0
1.2.2.9.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
80,0
1.2.2.10.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
168,0
1.2.2.11.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272,0
1.2.2.12.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
250,0
1.2.2.13.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
52,0
1.2.2.14.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
46,0
1.2.2.15.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
52,0
1.2.2.16.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
206,0
1.2.2.17.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
45,0
1.2.2.18.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
200,0
1.2.2.19.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
99,0
1.2.2.20.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
45,0
1.2.2.21.
Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“
52,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 326 338,0
2.
Капиталови разходи
2 120,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 120,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 464 368,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 460 368,1
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
4 000,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
4 000,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
4 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция
108 890,0
2.
Политика в областта на трудовите отношения
15 873,1
3.
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете
201 339,8
4.
Политика в областта на хората с увреждания
572 670,7
5.
Политика в областта на социалното включване
581 213,7
6.
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции
1 052,4
7.
Бюджетна програма „Администрация“
9 328,4
 
Всичко:
1 490 368,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
1 364 237,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
1 364 620,7

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
37 500,0
1.
Неданъчни приходи
37 500,0
1.1.
Държавни такси
29 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 400,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 000,0
1.4.
Други приходи
-160,0
II.
РАЗХОДИ
662 051,9
1.
Текущи разходи
640 096,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
282 043,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
173 337,4
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
168 637,4
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
4 700,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Български червен кръст
4 700,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
20 800,0
2.
Капиталови разходи
21 955,4
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
10 700,0
2.2.
Капиталови трансфери
11 255,4
 
в т.ч.
 
2.2.1.
Български червен кръст
1 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
668 051,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
748 301,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-80 250,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
3 150,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
3 150,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-83 400,0
2.1.1.
– за Националната здравноосигурителна каса
-83 400,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
43 500,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-43 500,0
1.
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
-43 500,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
104 155,3
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
494 042,0
 3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
35 313,6
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
28 541,0
 
Всичко:
662 051,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
428 923,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
377 981,9

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2020 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2020 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
14 855,0
1.
Неданъчни приходи
14 855,0
1.1.
Държавни такси
875,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
13 703,7
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
1.4.
Други приходи
236,3
II.
РАЗХОДИ
750 277,4
1.
Текущи разходи
725 879,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
430 486,6
1.1.1.
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
38 709,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
7 354,1
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
7 254,1
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
100,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Македонски научен институт
100,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
16,0
2.
Капиталови разходи
11 598,2
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
11 598,2
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
12 800,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
737 422,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 345 370,3
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-602 947,9
2.1.
 Получени трансфери (+)
1 875,0
2.2.
 Предоставени трансфери (-)
-604 822,9
2.2.1.
в т.ч. за Българската академия на науките
-105 611,0
2.2.2.
          за държавните висши училища
-499 211,9
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
2 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-2 000,0
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-2 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
650 177,9
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
93 408,6
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
6 690,9
 
Всичко:
750 277,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
312 030,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.
318 153,3

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Българска академия на науките
105 611,0
 2.
Технически университет – София
54 552,2
 3.
Технически университет – Варна
11 469,0
 4.
Технически университет – Габрово
6 266,9
 5.
Русенски университет „Ангел Кънчев“
15 130,8
 6.
Университет по хранителни технологии – Пловдив
7 051,5
 7.
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
6 982,3
 8.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
5 409,1
 9.
Лесотехнически университет – София
8 908,1
 10.