Институт за космически изследвания и технологии при БАН    София
брой: 98, от дата 13.12.2019 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.117


конкурси за професор и доцент

 

1253. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси: за заемане на академична длъжност професор: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за нуждите на секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите (Изследвания на процесите в средната и висока атмосфера на Земята)“, за нуждите на секция „Атмосферни и оптични изследвания“, Филиал Стара Загора – един; за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за нуждите на секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
9347