Министерство на образованието и науката   София
брой: 97, от дата 10.12.2019 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.95


Заповед № РД-14-70 от 29 ноември 2019 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-70 от 29 ноември 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от началника на регионалното управление на образованието и науката с вх. № 0503-336 от 30.10.2019 г. и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради необходимостта от развитие на професионалното образование чрез професионални направления в областта на технологиите нареждам:
1. Откривам Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр. Варна, със седалище и официален адрес: ул. Студентска № 1, Технически университет – сграда Учебен корпус – трети и четвърти етаж, община Варна, област Варна.
2. Адрес на сградата за провеждане на обучението – гр. Варна, ул. Студентска № 1, Технически университет – сграда Учебен корпус – трети и четвърти етаж.
3. Финансирането е от бюджета на Министерството на образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
Министър: Кр. Вълчев
9203