Президент на Републиката
брой: 94, от дата 29.11.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.26


Указ № 268 за наименуване на географски обекти в Антарктика

 

УКАЗ № 268
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
остров Косьо Ангелов – остров с координати 60°35'35.0" ю.ш., 46°05'22.0" з.д.;
остров Христо Хараламбиев – остров с координати 60°35'44.0" ю.ш., 46°04'38.0" з.д.;
остров Анастас Симеонов – остров с координати 60°41'17.0" ю.ш., 45°18'47.0" з.д.;
залив Свети Никола – залив с координати 60°42'00.0" ю.ш., 45°15'50.0" з.д.;
остров Иван Несторов – остров с координати 60°37'26.0" ю.ш., 45°13'29.0" з.д.;
нос Костадин Гайдаров – морски нос с координати 61°04'51.8" ю.ш., 54°27'38.0" з.д.;
скала Симеон Джегов – морска скала с координати 61°04'58.2" ю.ш., 54°28'21.0" з.д;
връх София – връх с координати 62°40'04.2" ю.ш., 60°03'44.6" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 ноември 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов