Министерство на здравеопазването
брой: 87, от дата 5.11.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.62


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 4:
„(4) Изискванията на тази наредба се прилагат и в случаите, когато организираното хранене се извършва чрез доставка на храна от обекти за производство на храни, извършващи дейност кетъринг.“
§ 2. В чл. 2, ал. 2 накрая се добавя „и трябва да са произведени в съответствие с национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, когато има такива и доколкото същите не противоречат на изискванията на тази наредба“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 думите „Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.)“ се заменят с „Наредба № 1 от 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 11 от 2018 г.)“.
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думата „препоръчват“ се заменя с „прилагат“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Детските заведения, в които се отглеждат деца със здравословни проблеми, нуждаещи се от диетично хранене, осигуряват възможност за диетично хранене съгласно поставената медицинска диагноза и лекарски указания за хранителния режим.“
2. В ал. 4 думите „четирикратен режим на“ се заменят с „петдневно четирикратно“, а накрая се добавя „от основните групи храни, посочени в чл. 8“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „следните“ се добавя „основни“.
2. В т. 1 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
3. Създава се т. 6:
„6. добавени растителни масла и/или млечни мазнини (масло).“
§ 7. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
2. В т. 1 след думата „царевица“ се поставя запетая и се добавя „други“.
3. В т. 2 думите „четири хранителни приема седмично“ се заменят с „пет хранителни приема при петдневно четирикратно хранене (без вечеря) и най-малко седем хранителни приема при целодневно седмично хранене“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Разнообразие на зеленчуци и плодове се осигурява, като в менюто се включват най-малко три вида пресни зеленчуци и най-малко три вида пресни плодове седмично.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „плодове“ се добавя „или зеленчуци“, а думите „или като плодова салата“ се заменят с „без добавена захар или сол“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 след думата „салата“ се поставя запетая и се добавя „напитка от пасирани плодове и/или зеленчуци (смути)“;
б) създава се нова т. 3:
„3. консервираните зеленчуци и плодове да не съдържат консерванти, подсладители и оцветители;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „без синтетични подсладители и синтетични оцветители“ се заличават;
г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „могат да се предлагат както самостоятелно, така и“ се заменят със „се предлагат“;
д) досегашната т. 5 става т. 6;
е) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така:
„7. предлагане на „мармалад от плодове“ и „конфитюр екстра качество“ съгласно Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, приета с Постановление № 45 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 19 от 2003 г.).“;
ж) точка 7 се отменя.
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Приемът на мляко и млечни продукти се осигурява чрез:
1. ежедневно включване в менюто на най-малко 350 грама кисело или прясно мляко и на най-малко 30 грама сирене и/или кашкавал при целодневно хранене;
2. включване на прясно и кисело мляко самостоятелно и като компонент на приготвени храни и напитки.
(2) Прясното мляко, киселото мляко и млечните продукти трябва да отговарят на следните изисквания:
1. краве прясно и краве, козе и/или смес между тях кисело мляко със съдържание на мазнини от 3% до 3,6%, като два дни седмично се включва кисело мляко с 2% мазнини и/или прясно мляко с 1,5% мазнини;
2. сирена, кашкавал, извара и други млечни продукти, произведени от краве мляко, козе мляко и/или смес между тях;
3. сиренето да е със съдържание на готварска сол до 3,5% ± 5%, а кашкавалът – до 3%;
4. айрянът да се предлага без добавена сол или захар.
(3) Не се допуска предлагане на подсладени пресни и кисели млека, освен когато млеката са с добавен плодов компонент, какао, овесени ядки, като подслаждането трябва да е с натурални подсладители.
(4) Не се допуска предлагане на прясно, кисело мляко и млечни продукти с изкуствени подсладители, оцветители, консерванти, ароматизанти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Месото и месните продукти да отговарят на следните изисквания:
1. месото да не е претърпяло друга обработка освен охлаждане, по изключение – замразяване;
2. телешкото и свинското месо да са без видими тлъстини, сухожилия и кости;
3. птичето месо да е без кожа;
4. мляното месо да е нетлъсто, със съдържание на мазнини ≤ 7% и съдържание на колаген към месен протеин ≤ 12% съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304, 22.11.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1169/2011) и със съдържание на сол не повече от 1% от общата маса;
5. от месните продукти се допускат шунка и филе без съдържание на механично отделено месо и формовано месо съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011, с ниско съдържание на мазнини и намалено съдържание на сол в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20.12.2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (обн., специално българско издание: глава 15, том 18).
(2) Не се допуска предлагане на промишлено произведени месни заготовки (кайма, кебапчета, кюфтета, кърначета, наденици, кренвирши и др.).
(3) Не се допуска предлагане на месни продукти като основни ястия.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предлага също като“ се заменят с „предлага и като“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и/или консервирана“ се заличават;
б) в т. 2 думата „кости“ се заменя с „кожа и кости, филетирана или нарязана на парчета“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. не се допуска предлагане на солена, пушена, сушена, маринована или консервирана по друг начин риба и хайвер.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Не се допуска предлагане на миди, стриди, калмари, октоподи, раци, скариди и други нерибни хидробионти.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. В менюто се включват за консумация пресни яйца клас А съгласно Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23.06.2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (OB, L 163, 24.06.2008 г.).“
§ 13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Бобови храни (боб, леща, нахут) се включват в менюто не по-малко от един път при петдневно четирикратно хранене (без вечеря) и не по-малко от два пъти при целодневно седмично хранене.
(2) Ядки и семена, смлени, се предлагат като компонент на салати, ястия и десерти.“
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. сокове от плодове и зеленчуци (прясно изцедени и/или стерилизирани);“
б) точка 3 се изменя така:
„3. нектари без добавена захар и изкуствени подсладители;“
в) създава се т. 7:
„7. напитки от пасирани плодове и/или зеленчуци (смути), поотделно и в смес с прясно/кисело мляко и др.“
2. В ал. 2 думите „и другите напитки се предлагат“ се заменят със „се предлага“.
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Консумацията на мазнини трябва да бъде в границите 25–35% от енергийната стойност на храната.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думата „намалява“ се заменя с „осигурява“;
б) в т. 1 думите „чл. 10, ал. 3, т. 3“ се заменят с „чл. 10, ал. 4, т. 4“, а думите „чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 3“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 2, 3, 4“;
в) в т. 3 след думата „варене“ се добавя „варене на пара“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. не се допуска предлагането на пържени храни с изключение в обектите по чл. 1, ал. 2, т. 2 до два пъти седмично;“
д) създава се т. 5:
„5. не се допуска предлагането на храни, съдържащи хидрогенирани (напълно и/или частично) мазнини.“
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Приемът на свободни захари (монозахариди и дизахариди, добавени към храни и напитки, и захари, естествено съдържащи се в мед, сиропи, плодови сокове и концентрати от плодови сокове) трябва да се ограничава до 10% от енергийната стойност на храната за деня.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея:
а) в т. 1 думите „чл. 10, ал. 3, т. 3 и 7“ се заменят с „чл. 10, ал. 4, т. 4“, а думите „чл. 11, ал. 3“ се заменят с „чл. 11, ал. 2, т. 4, ал. 3 и 4“;
б) в т. 2 след думата „захар“ се добавя „(пчелен мед)“, а думите „какао, прясно“ се заменят с „напитки с какао, цитронада“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. включване в менюто на не повече от два пъти седмично на сладкарски и шоколадови изделия само в обектите по чл. 1, ал. 2, т. 2.“
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Приемът на готварска сол с всички храни и напитки трябва да се ограничава, като адекватният прием е 3 грама/ден, горната граница за нерисков хранителен прием е 4,5 грама/ден.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея в т. 1 думите „чл. 10, ал. 3, т. 3 и 5, чл. 11, ал. 2, т. 3, чл. 12, ал. 2“ се заменят с „чл. 10, ал. 4, т. 4 и 6, чл. 11, ал. 2, т. 3 и 4, чл. 12, ал. 1, т. 4 и ал. 2“.
§ 18. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „целодневно седмично хранене“ е седем­дневен петкратен хранителен режим, който включва три основни хранения – сутрешна закуска, обяд и вечеря, и две задължителни подкрепителни закуски – между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
2.„петдневно четирикратно хранене (без вечеря)“ е хранителен режим, който се отнася за дните от понеделник до петък (без събота и неделя) и включва две основни хранения – сутрешна закуска и обяд, и две задължителни подкрепителни закуски – между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
3.„свободни захари“ са монозахариди и дизахариди, добавени към храни и напитки, и захари, естествено съдържащи се в мед, сиропи, плодови сокове и концентрати от плодови сокове.“
§ 19. В § 3 от заключителните разпоредби думите „във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 4 от Закона за народната просвета“ се заличават.
§ 20. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1
Препоръчителни стойности за среднодневен прием на енергия, общ белтък, мазнини и въглехидрати (осреднени стойности за момчета и момичета)

Възраст
(години)
Енергия
ккал/ден
Общ белтък
Мазнини
Въглехидрати
Е %*
г/ден
Е %
г/ден
Е %
г/ден
3 – 4
1350
10 – 20
34 – 68
25 – 35
38 – 53
45 – 60
152 – 203
5 – 7
1600
10 – 20
40 – 80
25 – 35
45 – 63
45 – 60
180 – 240

Забележка.
*Е % – процент от общата енергийна стойност на храната.“
§ 21. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 в колона „Петкратен режим (Е %)“ на ред „Сутрешна подкрепителна закуска“ думите „5 – 10“ се заменят с „2 – 5“, на ред „Обяд“ думите „30 – 35“ се заменят с „30 – 33“, а на ред „Следобедна подкрепителна закуска“ числото „15“ се заменя с „20“.
§ 22. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4
Препоръчителни среднодневни продуктови набори при целодневно хранене  (нето тегло, грама/ден)

Продукти
Възраст (години)
3 – 4
5 – 7
1. Зърнени храни и картофи
170
190
1.1. Хляб и тестени изделия
108
112
в т. ч. хляб бял, „Добруджа“, пълнозърнест, типов, ръжено-пшеничен, ръжен хляб
85
85
в т. ч. брашно (за тестени закуски, ястия, десерти и др.)
23
26
1.2. Ориз
8
10
1.3. Макаронени изделия
8
10
1.4. Други зърнени храни (жито, царевица, овесени ядки и др., закуски на зърнена основа)
10
17
1.5. Картофи
36
42
2. Зеленчуци и плодове – общо
380
480
2.1. Зеленчуци – общо
200
230
2.2. Плодове – общо
180
250
2.3. Сокове от плодове и зеленчуци
35
50
3. Мляко и млечни продукти
435
465
3.1. Мляко
400
420
3.2. Сирене, кашкавал, извара
35
45
4. Храни, богати на белтък
125
146
4.1. Месо, месни продукти – общо
53
60
в т.ч. месо
50
57
в т.ч. месни продукти
до 3
до 3
4.2. Риба
22
25
4.3. Яйца
35
40
4.4. Бобови храни (боб зрял, леща, нахут)
10
13
4.5. Ядки, семена
5
7
5. Добавени мазнини
20
25
6. Захар, мед, конфитюри, мармалади
15
17
7. Сол
3
3

§ 23. Приложение № 4 към чл. 17, т. 4 се отменя.
§ 24. В т. 5 от приложение № 5 към чл. 20 думите „не се извършва при стайна температура, а в хладилник, в студена вода“ се заменят със „се извършва в хладилник“.
Заключителна разпоредба
§ 25. В срок до три месеца от влизане в сила на наредбата в обектите по чл. 1, ал. 2 се допуска предоставянето на храна, която отговаря на досегашните изисквания.
Министър:  Кирил Ананиев
8318