Министерство на околната среда и водите
брой: 87, от дата 5.11.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Изменения на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Изменения на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева
(Ратифицирани със закон, приет от 44-то Народно събрание на 22 март 2018 г. – ДВ, бр. 30 от 2018 г. В сила от 7 октомври 2019 г.)
Член 1
Изменение
По време на тридесетата сесия на изпълнителния орган страните по Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон
Решиха да изменят Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Протокола от Гьотеборг) към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, представен в приложението към настоящото решение.
Член 2
Връзка с Протокола от Гьотеборг
Никоя държава или регионална организация за икономическа интеграция няма право да депозира документ за приемане на това изменение, освен ако предварително или едновременно с него не е депозирала документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към Протокола от Гьотеборг.
Член 3
Влизане в сила
Съгласно член 13, параграф 3 от Протокола от Гьотеборг настоящото изменение влиза в сила на деветдесетия ден от датата, на която две трети от страните по Протокола от Гьотеборг са предали за съхранение на депозитаря своите документи за приемането му.
ПРИЛОЖЕНИЕ
A. Преамбюл
1. Във втория параграф от преамбюла изразът „летливите органични съединения и редуцираните азотни съединения“ се заменя с „летливите органични съединения, редуцираните азотни съединения и праховите частици“.
2. В третия параграф от преамбюла след думата „озон“ се вмъква изразът „и прахови частици“.
3. В четвъртия параграф от преамбюла изразът „сяра и летливи органични съединения, както и вторичните замърсители като озона“ се заменя със „сяра, летливи органични съединения, амоняк и пряко отделяни прахови частици, както и вторично образуваните замърсители като озона, праховите частици“.
4. Между четвъртия и петия параграф от преамбюла се добавя следният параграф:
Като признават оценките на научните познания от международни организации, като например Програмата на Обединените нации за околната среда и Арктическия съвет, относно съпътстващите ползи за здравето на човека и климата от намаляването на емисиите на сажди и приземен озон, по-специално в арктическия регион и в алпийския регион,“.
5. Шестият параграф от преамбюла се заменя със следното:
Като признават също така, че Канада и Съединените американски щати двустранно решават проблема с трансграничното замърсяване на въздуха чрез Споразумението между Канада и Съединените щати относно качеството на въздуха, което включва ангажименти от страна на двете държави за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и летливи органични съединения, както и че двете държави обсъждат включването на ангажименти за намаляване на емисиите на прахови частици,“.
6. Седмият параграф се заменя със следното:
Като признават освен това, че Канада е поела задължение за постигане на по-нататъшно намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и прахови частици, за да отговори на канадските стандарти за качество на атмосферния въздух по отношение на озона и праховите частици и националната цел за намаляване на подкиселяването, както и че Съединените американски щати са ангажирани с прилагането на програми за намаляване на емисиите на азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения и прахови частици, необходими за изпълнение на националните стандарти за качество на атмосферния въздух по отношение на озона и праховите частици, за постигане на непрекъснат напредък при намаляване на въздействията от подкиселяването и еутрофикацията и за подобряване на чистотата на въздуха в националните паркове и в градските райони,“.
7. Деветият и десетият параграф от преамбюла се заменят със следните параграфи:
Като вземат предвид научните познания за междуконтиненталния пренос на въздушните замърсители, въздействието на цикъла на азота и потенциалните полезни взаимодействия със замърсяването на въздуха и изменението на климата и взаимните зависимости между тях,
Като съзнават, че емисиите от корабоплаването и въздухоплаването допринасят значително за неблагоприятните въздействия върху здравето на човека и околната среда и че това са важни въпроси, които се обсъждат от Международната морска организация и Международната организация за гражданско въздухоплаване,“.
8. В петнадесетия параграф от преамбюла изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и прахови частици“.
9. В деветнадесетия параграф от преамбюла след израза „азотни съединения“ се вмъква „и прахови частици, включително сажди“.
10. Двадесетият и двадесет и първият параграф от преамбюла се заличават.
11. В двадесет и втория параграф от преамбюла:
а) изразът „и амоняк“ се заменя с „и редуцирани азотни съединения“; и
б) изразът „включително от двуазотен оксид“ се заменя с „включително двуазотен оксид и нивата на нитрати в екосистемите,“.
12. В двадесет и третия параграф от преамбюла думата „тропосферен“ се заменя с думата „приземен“.
Б. Член 1
1. След параграф 1 се добавя следният параграф:
„1а. Понятията „този протокол“, „протоколът“ и „настоящият протокол“ означават Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон, изменян периодично;“.
2. В края на параграф 9 се добавя изразът „ , изразени като амоняк (NH3)“.
3. След параграф 11 се добавят следните параграфи:
„11а. „Прахови частици“ или „ПЧ“ означава замърсител на въздуха, съставен от смес от частици, суспендирани във въздуха. Тези частици се различават по своите физични свойства (размер и форма) и химичен състав. Освен ако не е постановено друго, при всяко позоваване на „прахови частици“ в настоящия протокол се разбира частици с аеродинамичен диаметър до 10 микрона (µm) (ПЧ10), включително тези с аеродинамичен диаметър до 2,5 µm (ПЧ2,5);
11б. „Сажди“ означава въглеродни частици, които поглъщат светлина;
11в. „Прекурсори на озона“ означава азотни оксиди, летливи органични съединения, метан и въглероден оксид;“.
4. В параграф 13 след думата „атмосферата“ се вмъква изразът „или преноса им към приемници“.
5. В параграф 15 изразът „летливи органични съединения или амоняк“ се заменя с „летливи органични съединения, амоняк или прахови частици“.
6. Параграф 16 се заменя със следното:
„Нов стационарен източник“ означава всеки неподвижен източник, чието изграждане или съществено изменение е започнало след изтичането на една година от датата на влизане в сила на настоящия протокол за дадена страна по него. Дадена страна може да реши да не приема като нов стационарен източник стационарен източник, за който съответните компетентни национални органи вече са дали одобрение към момента на влизане в сила на протокола за тази страна по него и при условие че изграждането или изменението на посочения източник е започнало в срок 5 години от тази дата. Дали дадено изменение е съществено, или не е предмет на решение от страна на компетентните национални органи, като се вземат предвид такива фактори като екологичните ползи от изменението.“
В. Член 2
1. В заглавната част:
a) пред израза „Целта на този протокол“ се вмъква „1.“;
б) изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и прахови частици“;
в) след израза „човешкото здраве“ се вмъква „и околната среда“;
г) изразът „материалите и посевите“ се заменя с „материалите, посевите и климата в краткосрочен и дългосрочен план“; и
д) след думата „еутрофикация“ се вмъква изразът „ , прахови частици“.
2. Буква а) се заменя със следното: „за страни в географския обхват на ЕМЕП и за Канада – критичните натоварвания от киселинност, описани в приложение I, които позволяват възстановяването на екосистемите“.
3. Буква б) се заменя със следното: „за страни в географския обхват на ЕМЕП – критичните натоварвания от биогенен азот, описани в приложение I, които позволяват възстановяването на екосистемите“, като думата „и“ след точката и запетаята се заличава.
4. В буква в), подточка ii) изразът „Стандарта за озона на територията на цяла Канада“ се заменя с „канадския стандарт за качество на атмосферния въздух“.
5. След буква в) се добавят нови букви г), д) и е), както следва:
„г) за прахови частици:
 i) за страни в географския обхват на ЕМЕП – критичните нива за праховите частици, посочени в приложение I;
 ii) за Канада – канадския стандарт за качество на атмосферния въздух по отношение на праховите частици; и
 iii) за Съединените американски щати – националните стандарти за качество на атмосферния въздух по отношение на праховите частици;
д) за страни в географския обхват на ЕМЕП – критичните нива за амоняк, дадени в приложение І; и
е) за страни в географския обхват на ЕМЕП – допустимите нива за въздушни замърсители, определени с оглед опазването на материалите, дадени в приложение І.“
6. В края на член 2 се добавя нов параграф 2, както следва:
„2. Допълнителна цел на протокола е при прилагането на мерки за постигане на своите национални цели по отношение на праховите частици страните да отдадат приоритет – до степента, до която считат това за целесъобразно – на мерките за намаляване на емисиите, които също така значително намаляват саждите с оглед постигането на ползи за човешкото здраве и околната среда и ограничаване на въздействието върху изменението на климата в близко бъдеще.“
Г. Член 3
1. В параграф 1:
а) думата „тавани“ в първия ред се заменя с „ангажимент за намаляване“;
б) думата „тавани“ във втория ред се заменя с „ангажимент“; и
в) в края на параграфа се добавя следното изречение: „При предприемането на стъпки за намаляване на емисиите на прахови частици всяка страна следва да се стреми – до степента, до която счита това за целесъобразно – към намаляване на емисиите от тези категории източници, за които е известно, че отделят големи количества сажди.“
2. В параграфи 2 и 3 изразът „V и VI“ се заменя с „V, VI и X“.
3. Изразът „Съгласно алинеи 2а и 2б“ се вмъква в началото на параграф 2.
4. Вмъкват се нови параграфи 2а и 2б, както следва:
„2а. Всяка страна, която вече е страна по настоящия протокол преди влизането в сила на изменение, с което се въвеждат нови категории източници, може да прилага пределно допустимите стойности, приложими за съществуващ стационарен източник, за всеки източник в такава нова категория, чието изграждане или съществено изменение е започнало преди изтичането на една година от датата на влизане в сила на посоченото изменение за посочената страна, освен ако и докато този източник не претърпи съществено изменение на по-късен етап.
2б. Всяка страна, която вече е страна по настоящия протокол преди влизането в сила на изменение, с което се въвеждат нови пределно допустими стойности, приложими за нов стационарен източник, може да продължи да прилага прилаганите преди това пределно допустими стойности за всеки източник, чието изграждане или съществено изменение е започнало преди изтичането на една година от датата на влизане в сила на посоченото изменение за посочената страна, освен ако и докато този източник не претърпи съществено изменение на по-късен етап.“
5. Параграф 4 се заличава.
6. Параграф 6 се заменя със следното:
„Всяка страна следва да прилага най-добрите налични техники спрямо подвижните източници, обхванати от приложение VIII, и спрямо всеки стационарен източник, обхванат от приложения IV, V, VI и X, а когато счете за целесъобразно – и мерки за контрол на саждите като компонент на праховите частици, като вземе предвид насоките, приети от изпълнителния орган.“
7. Параграф 7 се заменя със следното:
„В рамките на техническите и икономическите възможности, както и предвид съответните разходи и предимства всяка страна следва да прилага пределно допустимите стойности за съдържанието на летливи органични съединения в продуктите, посочени в приложение XI, в съответствие с определените в приложение VІІ срокове.“
8. В параграф 8, буква б):
a) се заличават изразите „насока V“ и „на неговата седемнадесета сесия (Решение 1999/1), и всички нейни изменения“; и
б) се добавя следното изречение в края на параграфа:
„Следва да се обърне специално внимание на намаляването на емисиите на амоняк от значителни източници на амоняк за тази страна.“
9. В параграф 9, буква б) изразът „амоняк и/или летливи органични съединения, допринасящи за подкиселяването, еутрофикацията и образуването на озон“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и/или прахови частици, допринасящи за подкиселяването, еутрофикацията, образуването на озон или повишените нива на прахови частици“.
10. В параграф 10, буква б) изразът „сяра и/или летливи органични съединения“ се заменя със „сяра, летливи органични съединения и/или прахови частици“.
11. Параграф 11 се заменя със следното:
„При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол или изменението, представено в Решение 2012/2, Канада и Съединените американски щати следва да представят на изпълнителния орган своите съответни ангажименти за намаляване на емисиите по отношение на сярата, азотните оксиди, летливите органични съединения и праховите частици за автоматично включване в приложение II.“
12. След параграф 11 се добавят нови параграфи, както следва:
„11а. При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол Канада следва да представи на изпълнителния орган съответните пределно допустими стойности за автоматично включване в приложения IV, V, VI, VIII, X и XI.
11б. Всяка страна изготвя и поддържа инвентаризации и прогнози за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, амоняк, летливи органични съединения и прахови частици. Страните в географския обхват на ЕМЕП следва да използват методологиите, посочени в насоките, изготвени от Ръководния орган на ЕМЕП, и приети от страните на сесия на изпълнителния орган. Страните в областите извън географския обхват на ЕМЕП следва да използват като насока методологиите, изготвени посредством работния план на изпълнителния орган.
11в. Всяка страна следва активно да участва в програми, разработени съгласно Конвенцията, които се занимават с въздействията на замърсяването на въздуха върху човешкото здраве и околната среда.
11г. С цел националните общи количества емисии да бъдат сравнени с ангажиментите за намаляване на емисиите, посочени в алинея 1, всяка страна може да използва процедура, определена в решение на изпълнителния орган. Тази процедура следва да включва разпоредби относно представянето на подкрепяща документация и относно прегледа на използването на процедурата.“
Д. Член 3а
1. Добавя се нов член 3а, както следва:
„Член 3а
Гъвкави преходни договорености
1. Независимо от разпоредбите на член 3, алинеи 2, 3, 5 и 6 всяка страна по конвенцията, която стане страна по настоящия протокол между 1 януари 2013 г. и 31 декември 2019 г., може да прилага гъвкави преходни договорености за прилагането на пределно допустимите стойности, посочени в приложения VI и/или VIII, съгласно условията, определени в настоящия член.
2. Всяка страна, която избере да прилага гъвкавите преходни договорености съгласно настоящия член, посочва следното в своя документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол:
a) конкретните разпоредби на приложение VI и/или VIII, за които страната избира да прилага гъвкавите преходни договорености; и
б) план за прилагане, в който се определя графикът за пълното прилагане на конкретните разпоредби.
3. Планът за прилагане по смисъла на алинея 2, буква б) следва да предвижда като минимално изискване прилагането на пределно допустимите стойности за нови и съществуващи стационарни източници, определени в таблици 1 и 5 от приложение VI и таблици 1, 2, 3, 13 и 14 от приложение VIII, не по-късно от осем години от влизането в сила на настоящия протокол за тази страна или 31 декември 2022 г. в зависимост от това, коя от двете дати е по-ранна.
4. Прилагането от дадена страна на някои пределно допустими стойности за нови и съществуващи източници, посочени в приложения VI или VIII, не може в никакъв случай да бъде отлагано след 31 декември 2030 г.
5. Всяка страна, която избира да прилага гъвкавите преходни договорености съгласно настоящия член, предоставя на изпълнителния секретар на комисията тригодишен доклад за своя напредък във връзка с прилагането на приложение VI и/или приложение VIII. Изпълнителният секретар на комисията предоставя тези тригодишни доклади на изпълнителния орган.“
Е. Член 4
1. В параграф 1 изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и прахови частици, включително сажди“.
2. В параграф 1, буква а) изразът „нискоемисионни горелки и добри екологични практики в селското стопанство“ се заменя с „нискоемисионни горелки, добри екологични практики в селското стопанство и мерки, за които е доказано, че ограничават емисиите на сажди като компонент на праховите частици“.
Ж. Член 5
1. В параграф 1, буква а):
a) изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и прахови частици, включително сажди“; и
б) изразът „националните емисионни тавани или“ се заменя с „ангажиментите за намаляване на емисиите и“.
2. Параграф 1, буква в) се заменя със следното:
„в) нивата на приземен озон и прахови частици;“.
3. В параграф 1, буква г) „6.“ се заменя с „6; и“.
4. Добавя се нов параграф 1, буква д), както следва:
„д) подобренията в областта на околната среда и човешкото здраве, свързани с изпълнението на ангажиментите за намаляване на емисиите до 2020 г. и по-нататък, посочени в приложение II. За държавите в географския обхват на ЕМЕП информацията за тези подобрения ще бъде представена в насоките, приети от изпълнителния орган.“
5. В параграф 2, буква д):
a) изразът „здравето и околната среда“ се заменя с „човешкото здраве, околната среда и климата“; и
б) след израза „които са свързани с“ се вмъква „намаляване на“.
З. Член 6
1. В параграф 1, буква б) изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и прахови частици“.
2. В параграф 1, буква е) изразът „документите с насоки I до V“ се заменя с думата „насоките“ и се заличава изразът „ на неговата седемнадесета сесия (Решение 1999/1), и техните изменения“.
3. В параграф 1, буква ж) изразът „документа с насоки VI, приет“ се заменя с „насоките, приети“ и се заличава изразът „на неговата седемнадесета сесия (Решение 1999/1), и неговите изменения“.
4. В параграф 1, буква з) изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и прахови частици“.
5. Параграф 2 се заменя със следното:
„Всяка страна събира и поддържа информация за:
a) концентрации в атмосферата и отлагане на серни и азотни съединения;
б) концентрации в атмосферата на озон, летливи органични съединения и прахови частици; и
в) оценки на експозицията на приземен озон и прахови частици, ако такива са осъществими.
Ако е осъществимо, всяка страна събира и поддържа информация за въздействията на всички тези замърсители върху човешкото здраве, земните и водните екосистеми, материалите и климата. Страните в географския обхват на ЕМЕП следва да използват насоките, приети от изпълнителния орган. Страните извън географския обхват на ЕМЕП следва да използват като насока методологиите, изготвени чрез работния план на изпълнителния орган.“
6. Вмъква се нов параграф 2а, както следва:
„2а. Наред с това всяка страна – до степента, до която счита това за целесъобразно – изготвя и поддържа инвентаризации и прогнози за емисиите на сажди, като използва насоките, приети от изпълнителния орган.“
И. Член 7
1. В параграф 1, буква а), подточка ii) изразът „алинея 3“ се заменя с „алинеи 3 и 7“.
2. Заглавната част на параграф 1, буква б) се заменя със:
„б) чрез изпълнителния секретар на комисията и въз основата на насоки, изготвени от ръководния орган на ЕМЕП и приети от изпълнителния орган, всяка страна в географския обхват на ЕМЕП предоставя на ЕМЕП следната информация за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, амоняк, летливи органични съединения и прахови частици:“.
3. В параграф 1, буква б), подточка i) се заличава изразът „от сяра, азотни оксиди, амоняк и летливи органични съединения“.
4. В параграф 1, буква б), подточка ii):
a) се заличава изразът „от всяко вещество“; и
б) числото „(1990)“ се заменя с „ , определена в приложение II,“.
5. В параграф 1, буква б), подточка iii) се заличава изразът „и настоящите планове за намаляване“.
6. В параграф 1, буква б), подточка iv) се заменя със следното:
 „iv) информационен доклад за инвентаризациите, който съдържа подробна информация за докладваните инвентаризации на емисии и прогнози за емисии;“.
7. Добавя се нов параграф 1, буква ба), както следва:
„ба) чрез изпълнителния секретар на комисията всяка страна в географския обхват на ЕМЕП предоставя на изпълнителния орган наличната информация относно своите програми за ограничаване на въздействията на замърсяването на въздуха върху човешкото здраве и програмите за мониторинг и моделиране на околната среда и атмосферата съгласно конвенцията, като използва насоките, приети от изпълнителния орган;“.
8. В параграф 1 буква в) се заменя със следното:
„в) страните извън географския обхват на ЕМЕП предоставят наличната информация за нивата на емисиите, включително за референтната година, посочена в приложение II, за географската зона, обхваната от техните задължения за намаляване на емисиите. Страните в области извън географския обхват на ЕМЕП предоставят информация, аналогична на посочената в буква ба), ако изпълнителният орган поиска това от тях.“
9. След параграф 1, буква в) се добавя нова буква г), както следва:
„г) всяка страна също така предоставя, когато са налични, своите инвентаризации на емисиите и прогнозите за емисиите на сажди, като използва насоките, приети от изпълнителния орган.“
10. Заглавната част на параграф 3 се заменя със следното:
„При поискване и в съответствие със сроковете, определени от изпълнителния орган, ЕМЕП и другите спомагателни органи предоставят на изпълнителния орган съответната информация за:“.
11. В параграф 3, буква а) след израза „концентрациите в атмосферата на“ се вмъква „прахови частици, включително сажди“.
12. В параграф 3, буква б) изразът „озона и неговите предшественици.“ се заменя с „прахови частици, приземен озон и техните прекурсори;“.
13. След параграф 3, буква б) се вмъкват нови букви в) и г), както следва:
„в) вредните въздействия върху човешкото здраве, природните екосистеми, материалите и посевите, включително взаимодействията с изменението на климата и околната среда, свързани с веществата, които са обхванати от настоящия протокол, и напредъка при постигането на подобрения в областта на човешкото здраве и околната среда, описани в насоките, приети от изпълнителния орган; и
г) изчисляването на баланса на азота, ефективността на използването на азота и излишъка на азот и тяхното подобряване в географския обхват на ЕМЕП, като използват насоките, приети от изпълнителния орган.“
14. Последното изречение от параграф 3 се заличава.
15. В края на параграф 4 се добавя изразът „и прахови частици“.
16. В параграф 5 изразът „действителните концентрации на озона и критичните нива на озона“ се заменя с „действителните концентрации на озон и прахови частици и критичните нива на озон и прахови частици“.
17. Добавя се нов параграф 6, както следва:
„6. Независимо от разпоредбите на член 7, алинея 1, буква б) дадена страна може да поиска от изпълнителния орган разрешение да представи ограничена инвентаризация за определен замърсител или замърсители, ако:
a) страната не е имала преди това задължения за предоставяне на информация за този замърсител съгласно настоящия протокол или друг протокол; и
б) ограничената инвентаризация на страната включва като минимално условие всички големи точкови източници на замърсителя или замърсителите на територията на тази страна или съответната ОУЕЗ.
Изпълнителният орган предоставя такова разрешение всяка година за срок не по-дълъг от пет години от датата на влизане на сила на настоящия протокол за съответната страна, но в никакъв случай за предоставяне на информация за емисии за която и да е година след 2019 г. Към искането се прилага информация за напредъка по разработването на по-пълна инвентаризация като част от годишното докладване на страната.“
Й. Член 8
1. В буква б) след израза „тези за“ се вмъква „прахови частици, включително сажди,“.
2. В буква в) изразът „азотни съединения и летливи органични съединения“ се заменя с „азотни съединения, летливи органични съединения и прахови частици, включително сажди“.
3. След буква г) се добавя нова буква га), както следва:
„га) усъвършенстването на научните познания за потенциалните съпътстващи ползи от смекчаване на изменението на климата, свързани с потенциалните сценарии за намаляване на въздушните замърсители (като метан, въглероден оксид и сажди), които водят до нарушаване на радиационния баланс в близко бъдеще и други въздействия върху климата;“.
4. В буква д) изразът „еутрофикацията и фотохимичното замърсяване“ се заменя с „еутрофикацията, фотохимичното замърсяване и праховите частици“.
5. В буква е) изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения, други прекурсори на озона и прахови частици“.
6. В буква ж):
a) изразът „азотa, летливите органични съединения“ се заменя с „азотa, летливите органични съединения, праховите частици“;
б) изразът „включително техния принос към концентрациите от прахови частици,“ се заличава; и
в) изразът „летливите органични съединения и тропосферния озон“ се заменя с „летливите органични съединения, праховите частици и приземния озон“.
7. В буква к):
a) изразът „околната среда и човешкото здраве“ се заменя с „околната среда, човешкото здраве и въздействията върху климата“; и
б) изразът „амоняк и летливи органични съединения“ се заменя с „амоняк, летливи органични съединения и прахови частици“.
K. Член 10
1. В параграф 1 изразът „сяра и азотни съединения“ се заменя със „сяра, азотни съединения и прахови частици“.
2. В параграф 2, буква б):
a) изразът „съответното въздействие върху здравето“ се заменя със „съответните въздействия върху човешкото здраве, на съпътстващите ползи за климата“; и
б) след израза „свързани с“ се вмъква „праховите частици,“.
3. Добавят се нови параграфи 3 и 4:
„3. Изпълнителният орган включва в своите прегледи съгласно настоящия член оценка на мерките за ограничаване на емисиите на сажди не по-късно от втората сесия на изпълнителния орган след влизането в сила на изменението, представено в Решение 2012/2.
4. Не по-късно от втората сесия на изпълнителния орган след влизането в сила на изменението, представено в Решение 2012/2, страните оценяват мерките за контрол на амоняка и обсъждат необходимостта от преработване на приложение IX.“
Л. Член 13
Член 13 се заменя със следното:
„Член 13
Корекции
1. Всяка страна по конвенцията може да предложи корекция на приложение II към настоящия протокол, за да добави своето име заедно с нивата на емисиите, емисионните тавани и намаляването на емисиите в процентно изражение.
2. Всяка страна може да предложи корек­ция на своите ангажименти за намаляване на емисиите, които вече са определени в приложение II. Съответното предложение трябва да включва подкрепяща документация и да се разглежда съгласно посоченото в решение на изпълнителния орган. Разглеждането се извършва, преди предложението да бъде обсъдено от страните в съответствие с алинея 4.
3. Всяка допустима страна по смисъла на член 3, алинея 9 може да предложи корекция на приложение III, за да добави една или няколко ОУЕЗ или да въведе промени в ОУЕЗ, която е под нейната юрисдикция и която е посочена в настоящото приложение.
4. Предлаганите корекции се представят в писмен вид на изпълнителния секретар на комисията, който ги изпраща до всички страни. Страните обсъждат предлаганите корекции на следващата сесия на изпълнителния орган, при условие че предложенията са били изпратени на страните от изпълнителния секретар не по-късно от деветдесет дни преди началото на сесията.
5. Корекциите се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на изпълнителния орган, и влизат в сила за всички страни по настоящия протокол на деветдесетия ден след датата, на която изпълнителният секретар на комисията уведоми тези страни в писмен вид за приемането на корекцията.
Член 13а
Изменения
1. Всяка от страните може да предлага изменения на настоящия протокол.
2. Предлаганите изменения се представят в писмен вид на изпълнителния секретар на комисията, който ги изпраща до всички страни. Страните обсъждат предлаганите изменения на следващата сесия на изпълнителния орган, при условие че предложенията са били изпратени на страните от изпълнителния секретар не по-късно от деветдесет дни преди началото на сесията.
3. Измененията на настоящия протокол, различни от измененията на приложения I и III, се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на изпълнителния орган, и влизат в сила за приелите ги страни на деветдесетия ден от датата, на която две трети от страните, участвали в тяхното приемане, са предали за съхранение на депозитаря своя документ за приемане на измененията. За всички други страни измененията влизат в сила на деветдесетия ден след датата, на която всяка от тези страни е депозирала своя документ за приемането им.
4. Измененията на приложения I и III към настоящия протокол се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на изпълнителния орган. След изтичане на сто и осемдесет дни от датата, на която изпълнителният секретар на комисията е изпратил до всички страни изменение на някое от тези приложения, то влиза в сила за страните, които не са представили на депозитаря известие съгласно разпоредбите на алинея 5, при условие че поне шестнадесет от страните не са представили такова известие.
5. Всяка от страните, която не може да одобри изменение на приложения I и/или III, уведомява за това депозитаря в писмен вид в рамките на деветдесет дни от датата на съобщението за неговото приемане. Депозитарят незабавно уведомява всички страни за всяко получено такова уведомление. Всяка страна може по всяко време да приеме изменението, като се откаже от предишното си уведомление, и изменението на приложението влиза в сила за тази страна при депозиране на документ за приемане при депозитаря.
6. За страните, които са приели изменението, описаната в алинея 7 процедура замества описаната в алинея 3 процедура по отношение на измененията към приложения IV – XI.
7. Измененията на приложения IVXI се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на изпълнителния орган. След изтичане на една година от датата, на която изпълнителният секретар на комисията е изпратил до всички страни измененията на някое от тези приложения, те влизат в сила за страните, които не са представили на депозитаря известие съгласно разпоредбите на буква а):
a) всяка от страните, която не може да одобри дадено изменение на приложения IV – XI, уведомява за това депозитаря в писмен вид в рамките на една година от датата на съобщението за неговото приемане. Депозитарят незабавно уведомява всички страни за всяко получено такова уведомление. Всяка страна може по всяко време да приеме изменението, като се откаже от предишното си уведомление, и изменението на приложението влиза в сила за тази страна при депозиране на документ за приемане при депозитаря;
б) дадено изменение на приложения IV – XI не влиза в сила, ако общо шестнадесет или повече страни:
 i) са изпратили уведомление в съответствие с разпоредбите на буква а); или
 ii) не са приели описаната в настоящата алинея процедура и не са депозирали документ за приемането му в съответствие с разпоредбите на алинея 3.“
M. Член 15
Добавя се нов параграф 4, както следва:
„4. Ако дадена държава или регионална организация за икономическа интеграция не възнамерява да се обвързва с процедурите, описани в член 13а, алинея 7 по отношение на изменението към приложения IV – XI, тя посочва това в своя документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.“
Н. Нов член 18а
След член 18 се добавя нов член 18а със следния текст:
„Член 18а
Прекратяване на протоколи
Когато всички страни по някой от следните протоколи са внесли при депозитаря своите документи за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол в съответствие с член 15, за прекратени се считат:
a) Хелзинкският протокол от 1985 г. за намаляване на серните емисии или трансграничния им пренос с поне 30 %;
б) Протоколът от София от 1988 г. за контрол над емисиите на азотни оксиди или трансграничния им пренос;
в) Женевският протокол от 1991 г. за контрол над емисиите на летливи органични съединения или трансграничния им пренос;
г) Протоколът от Осло от 1994 г. за по-нататъшното намаляване на емисиите на сяра.“
О. Приложение ІІ
Приложение II се заменя със следното:
„Ангажименти за намаляване на емисиите
1. Ангажиментите за намаляване на емисиите, посочени в таблиците по-долу, са свързани с разпоредбите на член 3, алинеи 1 и 10 от настоящия протокол.
2. Таблица 1 включва емисионните тавани за серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), амоняк (NH3) и летливи органични съединения (ЛОС) за периода 2010 – 2020 г., изразени в хиляди метрични тонове за страните, които са ратифицирали настоящия протокол преди 2010 г.
3. Таблици 2 – 6 включват ангажиментите за намаляване на емисиите на SO2, NOx, NH3, ЛОС и ПЧ2,5 за 2020 г. и по-нататък. Тези ангажименти са изразени като процентно намаляване от нивото на емисиите за 2005 г.
4. Изчисленията на емисиите за 2005 г., посочени в таблици 2 – 6, са в килотона и представляват най-новите и надеждни налични данни, докладвани от страните през 2012 г. Тези изчисления са дадени само за информация и могат да бъдат актуализирани от страните при докладване на данните за емисиите съгласно настоящия протокол, в случай че се получи по-надеждна информация. С оглед предоставяне на информация секретариатът ще поддържа и редовно ще актуализира на уебсайта на конвенцията таблица с най-актуалните изчисления, докладвани от страните. Ангажиментите за намаляване на емисиите в процентно изражение, посочени в таблици 2 – 6, са приложими за най-актуалните изчисления за 2005 г., докладвани от страните на изпълнителния секретар на комисията.
5. Ако през дадена година някоя страна установи, че поради особено студена зима, особено сухо лято или непредвидими промени в стопанските дейности, като например загуба на мощност на електроснабдителната система, разположена на нейната територия или в съседна държава, тя не може да изпълни своите ангажименти за намаляване на емисиите, тя може да изпълни тези ангажименти чрез осредняване на своите национални годишни емисии за въпросната година, предходната година и годината след нея, при условие че тази средна стойност не надвишава нейния ангажимент.
Таблица 1
Емисионни тавани за периода 2010 – 2020 г. за страните, които са ратифицирали настоящия протокол преди 2010 г. (изразени в килотона на година)

Страна
Ратифициране
SO2
NOx
NH3
ЛОС
1.
Белгия
2007 г.
106
181
74
144
2.
България
2005 г.
856
266
108
185
3.
Хърватия
2008 г.
70
87
30
90
4.
Кипър
2007 г.
39
23
9
14
5.
Чешка република
2004 г.
283
286
101
220
6.
Дания
2002 г.
55
127
69
85
7.
Финландия
2003 г.
116
170
31
130
8.
Франция
2007 г.
400
860
780
1100
9.
Германия
2004 г.
550
1081
550
995
10.
Унгария
2006 г.
550
198
90
137
11.
Латвия
2004 г.
107
84
44
136
12.
Литва
2004 г.
145
110
84
92
13.
Люксембург
2001 г.
4
11
7
9
14.
Нидерландия
2004 г.
50
266
128
191
15.
Норвегия
2002 г.
22
156
23
195
16.
Португалия
2005 г.
170
260
108
202
17.
Румъния
2003 г.
918
437
210
523
18.
Словакия
2005 г.
110
130
39
140
19.
Словения
2004 г.
27
45
20
40
20.
Испанияa
2005 г.
774
847
353
669
21.
Швеция
2002 г.
67
148
57
241
22.
Швейцария
2005 г.
26
79
63
144
23.
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
2005 г.
625
1181
297
1200
24.
Съединени американски щати
2004 г.
б
в
 
г
25.
Европейски съюз
2003 г.
7832
8180
4294
7585

a  Данните се отнасят за европейската част на държавата.
б  При приемане на настоящия протокол през 2004 г. Съединените американски щати посочиха като ориентировъчна цел за 2010 г. 16 013 000 тона за общите серни емисии от ОУЕЗ, определена за сярата, съседните 48 щата и окръг Колумбия. Данните се преобразуват в 14 527 000 тона.
в  При приемане на настоящия протокол през 2004 г. Съединените американски щати посочиха като ориентировъчна цел за 2010 г. 6 897 000 тона за общите емисии на NOx от ОУЕЗ, определена за NOx, Кънектикът, Делауеър, окръг Колумбия, Илинойс, Индиана, Кентъки, Мейн, Мериленд, Масачузетс, Мичиган, Ню Хемпшир, Ню Джърси, Ню Йорк, Охайо, Пенсилвания, Роуд Айлънд, Върмонт, Западна Вирджиния и Уисконсин. Данните се преобразуват в 6 257 000 тона.
г  При приемане на настоящия протокол през 2004 г. Съединените американски щати посочиха като ориентировъчна цел за 2010 г. 4 972 000 тона за общите емисии на ЛОС от ОУЕЗ, определена за ЛОС, Кънектикът, Делауеър, окръг Колумбия, Илинойс, Индиана, Кентъки, Мейн, Мериленд, Масачузетс, Мичиган, Ню Хемпшир, Ню Джърси, Ню Йорк, Охайо, Пенсилвания, Роуд Айлънд, Върмонт, Западна Вирджиния и Уисконсин. Данните се преобразуват в 4 511 000 тона.
Таблица 2
Ангажименти за намаляване на емисиите на серен диоксид за 2020 г. и по-нататък

Страна по конвенцията
Нива на емисиите за 2005 г. в килотона SO2
Намаляване от нивото за 2005 г. (%)
1.
Австрия
27
26
2.
Беларус
79
20
3.
Белгия
145
43
4.
България
777
78
5.
Канадаa
 
 
6.
Хърватия
63
55
7.
Кипър
38
83
8.
Чешка република
219
45
9.
Дания
23
35
10.
Естония
76
32
11.
Финландия
69
30
12.
Франция
467
55
13.
Германия
517
21
14.
Гърция
542
74
15.
Унгария
129
46
16.
Ирландия
71
65
17.
Италия
403
35
18.
Латвия
6.7
8
19.
Литва
44
55
20.
Люксембург
2.5
34
21.
Малта
11
77
22.
Нидерландияб
65
28
23.
Норвегия
24
10
24.
Полша
1224
59
25.
Португалия
177
63
26.
Румъния
643
77
27.
Словакия
89
57
28.
Словения
40
63
29.
Испанияб
1282
67
30.
Швеция
36
22
31.
Швейцария
17
21
32.
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
706
59
33.
Съединени американски щатив
 
 
34.
Европейски съюз
7828
59

a  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол Канада следва да предостави: а) стойност за общите прогнозни нива на серни емисии за 2005 г., национални или за нейни ОУЕЗ, ако е определила такава; и б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива на серни емисии за 2020 г. от нивата за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ. Буква а) ще бъде включена в таблицата, а буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата. ОУЕЗ, в случай че бъде определена такава, ще бъде предложена като поправка към приложение III към протокола.
б  Данните се отнасят за европейската част на държавата.
в  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към изменението, с което тази таблица се добавя към настоящия протокол, Съединените американски щати следва да посочат: а) стойност за общите прогнозни нива на серни емисии за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ; б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива на серни емисии за 2020 г. от определените за 2005 г. нива; и в) всички промени в ОУЕЗ, определена, когато Съединените американски щати са станали страна по протокола. Буква а) ще бъде включена в таблицата, буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата, а буква в) ще бъде предложена като поправка към приложение III.
Таблица 3
Ангажименти за намаляване на емисиите на азотни оксиди за 2020 г. и по-нататъкa

Страна по конвенцията
Нива на емисиите за 2005 г. в килотона NO2
Намаляване от нивото за 2005 г. (%)
1.
Австрия
231
37
2.
Беларус
171
25
3.
Белгия
291
41
4.
България
154
41
5.
Канадаб
 
 
6.
Хърватия
81
31
7.
Кипър
21
44
8.
Чешка република
286
35
9.
Дания
181
56
10.
Естония
36
18
11.
Финландия
177
35
12.
Франция
1430
50
13.
Германия
1464
39
14.
Гърция
419
31
15.
Унгария
203
34
16.
Ирландия
127
49
17.
Италия
1212
40
18.
Латвия
37
32
19.
Литва
58
48
20.
Люксембург
19
43
21.
Малта
9.3
42
22.
Нидерландияв
370
45
23.
Норвегия
200
23
24.
Полша
866
30
25.
Португалия
256
36
26.
Румъния
309
45
27.
Словакия
102
36
28.
Словения
47
39
29.
Испанияв
1292
41
30.
Швеция
174
36
31.
Швейцарияг
94
41
32.
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
1580
55
33.
Съединени американски щатид
 
 
34.
Европейски съюз
11 354
42

a  Емисиите от почвите не са включени в прогнозните изчисления за 2005 г. за държавите – членки на ЕС.
б  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол Канада следва да определи: а) стойност за общите прогнозни нива на емисиите на азотен оксид за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ, ако е определила такава; и б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива от азотен оксид за 2020 г. от нивата за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ. Буква а) ще бъде включена в таблицата, а буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата. ОУЕЗ, в случай че бъде определена такава, ще бъде предложена като поправка към приложение III към протокола.
в  Данните се отнасят за европейската част на държавата.
г  Включително емисиите от производство на земеделски култури и земеделски почви (NFR 4D).
д  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към изменение, с което тази таблица се добавя към настоящия протокол, Съединените американски щати следва да посочат: а) стойност за общите прогнозни нива на емисиите на азотни оксиди за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ; б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива на емисии на азотни оксиди за 2020 г. от определените за 2005 г. нива; и в) всички промени в ОУЕЗ, определена, когато Съединените американски щати са станали страна по протокола. Буква а) ще бъде включена в таблицата, буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата, а буква в) ще бъде предложена като поправка към приложение III.
Таблица 4
Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк за 2020 г. и по-нататък

Страна по конвенцията
Нива на емисиите за 2005 г. в килотона NH3
Намаляване от нивото за 2005 г. (%)
1.
Австрия
63
1
2.
Беларус
136
7
3.
Белгия
71
2
4.
България
60
3
5.
Хърватия
40
1
6.
Кипър
5.8
10
7.
Чешка република
82
7
8.
Дания
83
24
9.
Естония
9.8
1
10.
Финландия
39
20
11.
Франция
661
4
12.
Германия
573
5
13.
Гърция
68
7
14.
Унгария
80
10
15.
Ирландия
109
1
16.
Италия
416
5
17.
Латвия
16
1
18.
Литва
39
10
19.
Люксембург
5.0
1
20.
Малта
1.6
4
21.
Нидерландияa
141
13
22.
Норвегия
23
8
23.
Полша
270
1
24.
Португалия
50
7
25.
Румъния
199
13
26.
Словакия
29
15
27.
Словения
18
1
28.
Испанияa
365
3
29.
Швеция
55
15
30.
Швейцария
64
8
31.
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
307
8
32.
Европейски съюз
3813
6

a  Данните се отнасят за европейската част на държавата.
Таблица 5
Ангажименти за намаляване на емисиите на летливи органични съединения за 2020 г. и по-нататък

Страна по конвенцията
Нива на емисиите за 2005 г. в килотона ЛОС
Намаляване от нивото за 2005 г. (%)
1.
Австрия
162
21
2.
Беларус
349
15
3.
Белгия
143
21
4.
България
158
21
5.
Канадаa
 
 
6.
Хърватия
101
34
7.
Кипър
14
45
8.
Чешка република
182
18
9.
Дания
110
35
10.
Естония
41
10
11.
Финландия
131
35
12.
Франция
1232
43
13.
Германия
1143
13
14.
Гърция
222
54
15.
Унгария
177
30
16.
Ирландия
57
25
17.
Италия
1286
35
18.
Латвия
73
27
19.
Литва
84
32
20.
Люксембург
9.8
29
21.
Малта
3.3
23
22.
Нидерландияб
182
8
23.
Норвегия
218
40
24.
Полша
593
25
25.
Португалия
207
18
26.
Румъния
425
25
27.
Словакия
73
18
28.
Словения
37
23
29.
Испанияб
809
22
30.
Швеция
197
25
31.
Швейцарияв
103
30
32.
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
1088
32
33.
Съединени американски щатиг
 
 
34.
Европейски съюз
8842
28

a  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол Канада следва да предостави: а) стойност за общите прогнозни нива на емисиите на ЛОС за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ, ако е определила такава; и б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива на емисиите на ЛОС за 2020 г. от нивата за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ. Буква а) ще бъде включена в таблицата, а буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата. ОУЕЗ, в случай че бъде определена такава, ще бъде предложена като поправка към приложение III към протокола.
б  Данните се отнасят за европейската част на държавата.
в  Включително емисиите от производство на земеделски култури и земеделски почви (NFR 4D).
г  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към изменение, с което тази таблица се добавя към настоящия протокол, Съединените американски щати следва да посочат: а) стойност за общите прогнозни нива на емисиите на ЛОС за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ; б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива на емисиите на ЛОС за 2020 г. от определените за 2005 г. нива; и в) всички промени в ОУЕЗ, определена, когато Съединените американски щати са станали страна по протокола. Буква а) ще бъде включена в таблицата, буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата, а буква в) ще бъде предложена като поправка към приложение III.
Таблица 6
Ангажименти за намаляване на емисиите на ПЧ2,5 за 2020 г. и по-нататък

Страна по конвенцията
Нива на емисиите за 2005 г. в килотона ПЧ2,5
Намаляване от нивото за 2005 г. (%)
1.
Австрия
22
20
2.
Беларус
46
10
3.
Белгия
24
20
4.
България
44
20
5.
Канадаa
 
 
6.
Хърватия
13
18
7.
Кипър
2.9
46
8.
Чешка република
22
17
9.
Дания
25
33
10.
Естония
20
15
11.
Финландия
36
30
12.
Франция
304
27
13.
Германия
121
26
14.
Гърция
56
35
15.
Унгария
31
13
16.
Ирландия
11
18
17.
Италия
166
10
18.
Латвия
27
16
19.
Литва
8.7
20
20.
Люксембург
3.1
15
21.
Малта
1.3
25
22.
Нидерландияб
21
37
23.
Норвегия
52
30
24.
Полша
133
16
25.
Португалия
65
15
26.
Румъния
106
28
27.
Словакия
37
36
28.
Словения
14
25
29.
Испанияб
93
15
30.
Швеция
29
19
31.
Швейцария
11
26
32.
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
81
30
33.
Съединени американски щатив
 
 
34.
Европейски съюз
1504
22

a  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към настоящия протокол Канада следва да предостави: а) стойност за общите прогнозни нива на емисиите на ПЧ за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ, ако е определила такава; и б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива на емисиите на ПЧ за 2020 г. от нивата за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ. Буква а) ще бъде включена в таблицата, а буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата. ОУЕЗ, в случай че бъде определена такава, ще бъде предложена като поправка към приложение III към протокола.
б  Данните се отнасят за европейската част на държавата.
в  При ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване към изменение, с което тази таблица се добавя към настоящия протокол, Съединените американски щати следва да посочат: а) стойност за общите прогнозни нива на емисиите на ПЧ2,5 за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ, ако са определили такава; и б) ориентировъчна стойност за намаляване на общите нива на емисиите на ПЧ2,5 за 2020 г. от нивата за 2005 г. на национално равнище или за своята ОУЕЗ. Буква а) ще бъде включена в таблицата, а буква б) ще бъде включена в бележка под линия към таблицата.“
П. Приложение III
1. В изречението под заглавието изразът „следните ОУЕЗ“ се заменя с „посочените по-долу ОУЕЗ“.
2. Пред текста относно ОУЕЗ на Руската федерация се добавя нова подзаглавна част и параграф:
„ОУЕЗ на Канада
ОУЕЗ на Канада за сяра е зона от 1 милион квадратни километри, която включва цялата територия на провинциите остров Принц Едуард, Нова Скотия и Ню Брунсуик, цялата територия на провинция Квебек на юг от правата линия между Хавър-Сен Пиер на северния бряг на залива Сейнт Лорънс и точката, където границата между Квебек и Онтарио пресича бреговата линия на залива Джеймз, и цялата територия на провинция Онтарио на юг от правата линия между точката, където границата между Онтарио и Квебек пресича бреговата линия на залива Джеймз и река Нипигон близо до северния бряг на Горното езеро.“
3. Параграфът с подзаглавна част „ОУЕЗ на Руската федерация“ се заменя със следното:
„ОУЕЗ на Руската федерация съответства на европейската територия на Руската федерация. Европейската територия на Руската федерация е част от територията на Русия в административните и географските граници на териториалните единици на Руската федерация, разположени в Източна Европа на границата с Азия в съответствие с традиционната граница, която преминава от север на юг по планината Урал, границата с Казахстан до Каспийско море, след това по протежението на държавните граници с Азербайджан и Грузия в Северен Кавказ до Черно море.“
Р. Приложение ІV
1. Приложение IV се заменя със следния текст:
„Пределно допустими стойности за емисиите на сяра от стационарни източници
1. Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.
A. Страни, различни от Канада и Съединените американски щати
2. За целите на настоящия раздел „пределно допустима стойност за емисии (ПДСЕ)“ означава количеството SO2 (или SOx, когато е посочено като такова), съдържащо се в отпадъчните газове от една инсталация, което не трябва да бъде превишавано. Ако не е посочено друго, тя се изчислява като маса на SO2 (SOx, изразен като SO2) за даден обем от отпадъчни газове (изразена в mg/m3) при стандартни условия на температура и налягане за сух газ (обем при 273,15 K, 101,3 kPa). По отношение на съдържанието на кислород в отпадъчните газове се прилагат стойностите, дадени в таблиците по-долу за всяка категория източници. Не се допуска разреждане с цел намаляване концентрацията на замърсяващо вещество в отпадъчните газове. Изключват се случаите на пускане в действие, закриване и работи по поддръжка на оборудването.
3. Извършва се проверка на съответствието с ПДСЕ, минималните степени на десулфуризация, коефициентите за извличане на сяра и пределно допустимите стойности за съдържание на сяра:
a) извършва се мониторинг на емисиите чрез измервания или чрез изчисления, постигащи най-малко същата точност; съответствието с ПДСЕ се проверява чрез непрекъснати или периодични измервания, одобрение на типа или други технически издържани методи, включително признати методи за изчисление; в случай на непрекъснати измервания се приема, че е постигнато съответствие с ПДСЕ, ако проверените средномесечни стойности не надвишават пределно допустимата стойност, освен ако не е посочено друго за отделната категория източници; в случаите на периодични измервания или други съответни процедури за определяне или изчисляване се приема, че е постигнато съответствие с ПДСE, ако средната стойност, основана на подходящ брой измервания при представителни условия, не надвишава ПДСЕ; неточността на методите за измерване може да се вземе под внимание за целите на проверката;
б) в случай на горивни инсталации, прилагащи минималните степени на десулфуризация, определени в алинея 5, буква а), подточка ii), се извършва също така редовен мониторинг на съдържанието на сяра в горивото, като компетентните органи се уведомяват за съществени промени във вида на използваното гориво; степените на десулфуризация се прилагат като средномесечни стойности;
в) съответствието с минималната степен на извличане на сяра се проверява чрез редовни измервания или друг технически издържан метод;
г) съответствието с пределно допустимите стойности за сяра в газьола се проверява чрез редовни целенасочени измервания.
4. Мониторингът на съответните замърсяващи вещества и измерванията на експлоатационните показатели, както и осигуряването на качеството на автоматичните измервателни системи и еталонните методи за измерване за калибриране на тези системи, се извършва в съответствие със стандартите на Европейския комитет за стандартизация (CEN). При липса на стандарти CEN се прилагат стандартите на Международната организация за стандартизация (ISO), националните или международните стандарти, гарантиращи получаването на данни с еквивалентно научно качество.
5. В следните букви се определят специални разпоредби за горивните инсталации, посочени в алинея 7:
a) страните могат да дерогират от задължението за спазване на пределно допустимите стойности за емисии, определени в алинея 7, в следните случаи:
 i) за горивна инсталация, която обикновено работи с гориво с ниско съдържание на сяра – в случаите, когато операторът не може да спази тези пределно допустими стойности поради прекъсване на доставките на гориво с ниско съдържание на сяра вследствие на сериозен недостиг;
 ii) за горивна инсталация, която работи с местно произведено твърдо гориво и която не може да спази пределно допустимите стойности за емисиите, определени в алинея 7 – вместо тях се налага спазването на следните пределно допустими стойности за степените на десулфуризация:
aa) съществуващи инсталации: 50 – 100 MWth: 80 %;
бб) съществуващи инсталации: 100 – 300 MWth: 90 %;
вв) съществуващи инсталации: > 300 MWth: 95 %;
гг) нови инсталации: 50 – 300 MWth: 93 %;
дд) нови инсталации: > 300 MWth: 97 %;
 iii) за горивни инсталации, обикновено използващи газообразно гориво, които при изключителни обстоятелства трябва да прибягнат до други горива поради внезапно прекъсване на доставката на газ и поради тази причина се налага да бъдат оборудвани със съоръжение за пречистване на отпадъчни газове;
 iv) за съществуващи горивни инсталации, чийто период на експлоатация не надвишава 17 500 експлоатационни часа за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2023 г.;
 v) за съществуващи горивни инсталации, използващи твърдо или течно гориво, чийто период на експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни часа годишно като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години – вместо това се прилагат следните ПДСЕ:
aa) за твърди горива: 800 mg/m3;
бб) за течни горива: 850 mg/m3 за инсталации с номинална топлинна мощност не по-голяма от 300 MWth и 400 mg/m3 за инсталации с номинална топлинна мощност, надвишаваща 300 MWth;
б) когато дадена горивна инсталация се разширява с най-малко 50 MWth, посочената в алинея 7 ПДСЕ за новите инсталации се прилага за разширената част, засегната от промяната; ПДСЕ се изчислява като средна стойност, претеглена според реалната топлинна мощност за съществуващата и новата част на инсталацията;
в) страните гарантират, че се приемат разпоредби за процедурите в случай на неизправност или повреда на крайното оборудване за намаляване на емисиите;
г) в случай на горивна инсталация, използваща няколко вида горива, която работи едновременно с две или повече горива, ПДСЕ се определя като среднопретеглена стойност на ПДСЕ за отделните горива въз основа на топлинната мощност, получавана от всяко гориво.
6. Страните могат да прилагат правила, съгласно които горивните инсталации и преработващите инсталации в нефтена рафинерия са освободени от спазване на отделните пределно допустими стойности на SO2, определени в настоящото приложение, при условие че те спазват пределно допустимата стойност на SO2 съгласно концепцията за мехура, определена въз основа на най-добрите налични техники.
7. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, надвишаваща 50 MWth:1
Таблица 1
Пределно допустими стойности за емисиите на SO2 от горивни инсталацииa

Тип гориво
Топлинна мощност (MWth)
ПДСЕ за SO2 mg/m3 б
Твърди горива
50 – 100
Нови инсталации: 400 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива), 300 (торф), 200 (биомаса)
 
Съществуващи инсталации: 400 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива), 300 (торф), 200 (биомаса)
 
100 – 300
Нови инсталации: 200 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива), 300 (торф), 200 (биомаса)
 
Съществуващи инсталации: 250 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива), 300 (торф), 200 (биомаса)
 
> 300
Нови инсталации: 150 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива) (FBC: 200), 150 (торф) (FBC: 200), 150 (биомаса)
__________
1  Номиналната топлинна мощност на горивна инсталация се изчислява като сбора от мощностите на всички устройства, свързани към общ комин. Отделните устройства с мощност под 15 MWth не се вземат под внимание при изчисляване на общата номинална топлинна мощност.
 
 
Съществуващи инсталации: 200 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива), 200 (торф), 200 (биомаса)
Течни горива
50 – 100
Нови инсталации: 350
Съществуващи инсталации: 350
 
100 – 300
Нови инсталации: 200
 
Съществуващи инсталации: 250
 
> 300
Нови инсталации: 150
 
Съществуващи инсталации: 200
Газо-
образни горива – общо
> 50
Нови инсталации: 35
Съществуващи инсталации: 35
Втечнен газ
> 50
Нови инсталации: 5
Съществуващи инсталации: 5
Коксов газ или доменен газ
> 50
Нови инсталации: 200 за доменен газ, 400 за коксов газ
Съществуващи инсталации: 200 за доменен газ, 400 за коксов газ
Газифи-
цирани остатъци от рафинерии
> 50
Нови инсталации: 35
Съществуващи инсталации: 800

Забележка. FBC = изгаряне в кипящ слой (рециркулационен тип, изгаряне под налягане, барбутажен тип).
a  В частност ПДСЕ не се прилагат за:
•  инсталации, в които продуктите от изгарянето се използват за директно нагряване, сушене или друга обработка на предмети или материали,
•  следгоривни инсталации, проектирани за пречистване на отпадъчните газове от изгарянето, които не се експлоатират като самостоятелни горивни инсталации,
•  съоръжения за регенерация на катализатори за каталитичен крекинг,
•  съоръжения за превръщане на сероводород в сяра,
•  реактори, използвани в химическата промишленост,
• коксови пещи,
• каупери,
•  регенерационни котли в рамките на инсталации за производство на целулозна каша,
• пещи за изгаряне на отпадъци, и
•  инсталации, при които енергията се получава от дизелови, бензинови или газови двигатели или чрез горивни турбини независимо от използваното гориво.
б  Референтното съдържание на О2 е 6 % за твърдо гориво и 3 % за други горива.
8. Газьол:
Таблица 2
Пределни стойности за съдържанието на сяра в газьолаa

 
Съдържание на сяра (тегловен процент)
Газьол
< 0,10

a „Газьол“ означава всяко течно гориво, получено от нефт, с изключение на корабно гориво, попадащо под код по КН 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 или 2710 19 49, или всяко течно гориво, получено от нефт, с изключение на корабно гориво, от което по-малко от 65 об. % (включително загубите) се дестилират при температура до 250 °С и от което най-малко 85 об. % (включително загубите) се дестилират при температура до 350 °С по метода ASTM D86. Дизеловите горива, т.е. газьол, който попада под код по КН 2710 19 41 и който се използва за самоходни превозни средства, са изключени от това определение. Горивата, използвани при извънпътните машини и селскостопанските трактори, също са изключени от това определение.
9. Рафинерии за минерални масла и газ:
Съоръжения за извличане на сяра: за инсталации, която произвеждат повече от 50 Mg сяра дневно:
Таблица 3
Пределно допустима стойност, изразена като степен на извличане на сяра за съоръженията за извличане на сяра

Вид инсталация
Минимална степен на извличане на сяра a (%)
Нова инсталация
99,5
Съществуваща инсталация
98,5

a  Степента на извличане на сяра е процентът на внесения H2S, преобразуван в елементарна сяра като средногодишна стойност.
10. Производство на титанов диоксид:
Таблица 4
Пределно допустими стойности за емисиите на SOx, отделени при производството на титанов диоксид (средногодишни стойности)

Вид инсталация
ПДСЕ за SOx (изразен като SO2) (kg/t TiO2)
Сулфатна технология, общи емисии
6
Хлоридна технология, общи емисии
1,7

Б. Канада
11. Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на серни оксиди се определят за стационарни източници, ако е подходящо, като се вземе предвид информацията за наличните контролни технологии, пределно допустимите стойности, прилагани под други юрисдикции, и следните документи:
a) Разпореждане за добавяне на токсични вещества в приложение 1 към Закона за околната среда на Канада, 1999 г. – SOR/2011-34;
б) Проект на нормативен акт – Разпореждане за добавяне на токсични вещества в приложение 1 към Закона за околната среда на Канада, 1999 г.;
в) Ръководство за емисиите от нови източници за производство на топлинна енергия;
г) Национално ръководство за емисиите от стационарни горивни турбини. PN1072; и
д) Ръководство за експлоатация на пещите за изгаряне на твърди битови отпадъци и за емисиите от тях. PN1085.
В. Съединени американски щати
12. Пределно допустимите стойности за контролиране на емисиите на серен диоксид от стационарни източници от следните категории стационарни източници и източниците, за които те се прилагат, са посочени в следните документи:
a) парогенератори в електроцентрали – 40 Кодекс с федерални наредби (КФН), част 60, раздели D и Dа;
б) парогенератори в промишления, търговския и учрежденския сектор – 40 КФН, част 60, раздели Db и Dc;
в) инсталации за сярна киселина – 40 КФН, част 60, раздел Н;
г) петролни рафинерии – 40 КФН, част 60, раздели J и Ja;
д) пещи за първично топене на мед – 40 КФН, част 60, раздел Р;
е) пещи за първично топене на цинк – 40 КФН, част 60, раздел Q;
ж) пещи за първично топене на олово – 40 КФН, част 60, раздел R;
з) стационарни газови турбини – 40 КФН, част 60, раздел GG;
и) преработка на природен газ на сушата – 40 КФН, част 60, раздел LLL;
й) съоръжения за изгаряне на битови отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел Еа и раздел Еb;
к) инсинератори за болнични/медицински/инфекциозни отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел Еc;
л) стационарни горивни турбини – 40 КФН, част 60, раздел KKKK;
м) малки съоръжения за изгаряне на битови отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел АААА;
н) съоръжения за изгаряне на твърди отпадъци от търговски и промишлени дейности – 40 КФН, част 60, раздел СССС; и
о) съоръжения за изгаряне на други видове твърди отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел ЕЕЕЕ.“
С. Приложение V
Приложение V се заменя със следния текст:
Пределно допустими стойности за емисиите на азотни оксиди от стационарни източници
1. Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.
A. Страни, различни от Канада и Съединените американски щати
2. За целите на настоящия раздел „пределно допустима стойност на емисиите (ПДСЕ)“ означава количеството NOx (сумата от NO и NO2, изразена като NO2), съдържащо се в отпадъчните газове от една инсталация, което не трябва да бъде превишавано. Ако не е посочено друго, тя се изчислява като маса на NOx за даден обем от отпадъчни газове (изразена в mg/m3), при стандартни условия за температура и налягане за сух газ (обем при 273,15 K, 101,3 kPa). По отношение на съдържанието на кислород в отпадъчните газове се прилагат стойностите, дадени в таблиците по-долу за всяка категория източници. Не се допуска разреждане с цел намаляване концентрацията на замърсяващо вещество в отпадъчните газове. Изключват се случаите на пускане в действие, закриване и работи по поддръжка на оборудването.
3. При всички случаи се извършва мониторинг на емисиите чрез измервания на NOx, чрез изчисления или чрез комбинация от тези методи, постигаща най-малко същата точност. Съответствието с ПДСЕ се проверява чрез непрекъснати или периодични измервания, одобрение на типа или други технически издържани методи, включително признати методи за изчисление. В случай на непрекъснати измервания се приема, че е постигнато съответствие с ПДСЕ, ако проверените средномесечни стойности на емисиите не надвишават пределно допустимите стойности. В случаите на периодични измервания или други съответни процедури за определяне или изчисляване се приема, че е постигнато съответствие с ПДСE, ако средната стойност, основаваща се на подходящ брой измервания при представителни условия, не надвишава ПДСЕ. Неточността на методите за измерване може да се вземе под внимание за целите на проверката.
4. Мониторингът на съответните замърсяващи вещества и измерванията на експлоатационните показатели, както и осигуряването на качеството на автоматичните измервателни системи и еталонните методи за измерване за калибриране на тези системи се извършват в съответствие със стандартите на CEN. При липса на стандартите на CEN се прилагат стандартите на ISO, националните или международните стандарти, гарантиращи получаването на данни с еквивалентно научно качество.
5. Специални разпоредби за горивните инсталации, посочени в алинея 6:
a) страните могат да дерогират от задължението за спазване на ПДСЕ, определени в алинея 6, в следните случаи:
 i) за горивни инсталации, обикновено използващи газообразно гориво, които при изключителни обстоятелства трябва да прибягнат до други горива поради внезапно прекъсване на доставката на газ и поради тази причина се налага да бъдат оборудвани със съоръжение за пречистване на отпадъчни газове;
 ii) за съществуващи горивни инсталации, чийто период на експлоатация не надвишава 17 500 експлоатационни часа за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2023 г.; или
 iii) за съществуващи горивни инсталации, различни от горивни турбини на сушата (обхванати от алинея 7), използващи твърдо или течно гориво, чийто период на експлоатация не надвишава 1500 експлоатационни часа годишно като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години – вместо това се прилагат следните ПДСЕ:
aa) за твърди горива: 450 mg/m3;
бб) за течни горива: 450 mg/m3;
б) когато дадена горивна инсталация се разширява с най-малко 50 MWth, посочената в алинея 6 ПДСЕ за новите инсталации се прилага за разширената част, засегната от промяната; ПДСЕ се изчислява като средна стойност, претеглена според реалната топлинна мощност за съществуващата и новата част на инсталацията;
в) страните гарантират, че се приемат разпоредби за процедурите в случай на неизправност или повреда на крайното оборудване за намаляване на емисиите;
г) в случай на горивна инсталация, използваща няколко вида горива, която работи едновременно с две или повече горива, ПДСЕ се определя като среднопретеглена стойност на ПДСЕ за отделните горива въз основа на топлинната мощност, получавана от всяко гориво; страните могат да прилагат правила, съгласно които горивните инсталации и преработващите инсталации в петролна рафинерия са освободени от спазване на отделните пределно допустими стойности на NOx, определени в настоящото приложение, при условие че те спазват пределно допустимата стойност на NOx съгласно концепцията за мехура, определена въз основа на най-добрите налични техники.
6. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, надвишаваща 50 MWth:2
__________
2 Номиналната топлинна мощност на горивна инсталация се изчислява като сбора от мощностите на всички устройства, свързани към общ комин. Отделните устройства с мощност, по-малка от 15 MWth, не се вземат под внимание при изчисляване на общата номинална мощност.
Таблица 1
Пределно допустими стойности за емисиите на NOx, отделени от горивни инсталацииa

Тип  гориво
Топлинна мощност (MWth)
ПДСЕ за NOx (mg/m3)б
Твърди горива
50 – 100
Нови инсталации:
300 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)
450 (лигнитни въглища на прах)
250 (биомаса, торф)
Съществуващи инсталации:
300 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)
450 (лигнитни въглища на прах)
300 (биомаса, торф)
100 – 300
Нови инсталации:
200 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)
200 (биомаса, торф)
Съществуващи инсталации:
200 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)
250 (биомаса, торф)
> 300
Нови инсталации:
150 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива) (общо)
150 (биомаса, торф)
200 (лигнитни въглища на прах)
Съществуващи инсталации:
200 (въглища, лигнитни въглища и други твърди горива)
200 (биомаса, торф)
Течни горива
50 – 100
Нови инсталации: 300
Съществуващи инсталации: 450
 
 
 
100 – 300
Нови инсталации: 150
 
 
Съществуващи инсталации:
200 (общо)
Съществуващи инсталации в рафинерии и химически заводи:
450 (за използване като гориво на отпадъци от процесите на дестилация и преобразуване при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации и за използване като гориво с нетърговска цел на течни производствени остатъци)
 
> 300
Нови инсталации: 100
 
 
Съществуващи инсталации:
150 (общо)
Съществуващи инсталации в рафинерии и химически заводи:
450 (за използване като гориво на отпадъци от процесите на дестилация и преобразуване при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации и за използване като гориво с нетърговска цел на течни производствени остатъци)
(< 500 MWth)
Приро-
ден газ
50 – 300
Нови инсталации: 100
Съществуващи инсталации: 100
> 300
Нови инсталации: 100
Съществуващи инсталации: 100
Други газо-
образни горива
> 50
Нови инсталации: 200
Съществуващи инсталации: 300

a  В частност ПДСЕ не се прилагат за:
•  инсталации, в които продуктите от изгарянето се използват за директно нагряване, сушене или друга обработка на предмети или материали,
•  следгоривни инсталации, проектирани за пречистване на отпадъчните газове от изгарянето, които не се експлоатират като самостоятелни горивни инсталации,
•  съоръжения за регенерация на катализатори за каталитичен крекинг,
•  съоръжения за преобразуване на сероводород в сяра,
•  реактори, използвани в химическата промишленост,
•  коксови пещи,
•  каупери,
•  регенерационни котли в рамките на инсталации за производство на целулозна каша,
•  пещи за изгаряне на отпадъци, и
•  инсталации, при които енергията се получава от дизелови, бензинови или газови двигатели или чрез горивни турбини независимо от използваното гориво.
б  Референтното съдържание на О2 е 6 % за твърдо гориво и 3 % за течни и газообразни горива.
7. Горивни турбини на сушата с номинална топлинна мощност, надвишаваща 50 MWth: ПДСЕ за NOx, изразени в mg/Nm3 (при референтно съдържание на О2 от 15 %), следва да се прилагат за единична турбина; ПДСЕ в таблица 2 се отнасят само за натоварване над 70 %.
Таблица 2
Пределно допустими стойности за емисии на NOx от горивни турбини на сушата (включително газови турбини с комбиниран цикъл – ГТКЦ)

Тип гориво
Топлинна мощност (MWth)
ПДСЕ за NOx (mg/m3) a
Течни горива (леки и средни дестилати)
> 50
Нови инсталации: 50
Съществуващи инсталации:
90 (общо)
200 (инсталации с период на експлоатация, ненадвишаващ 1500 часа годишно)
Природен газб
> 50
Нови инсталации:
50 (общо)г
Съществуващи инсталации:
50 (общо)в,г
150 (инсталации с период на експлоатация, ненадвишаващ 1500 часа годишно)
Други газове
> 50
Нови инсталации: 50
Съществуващи инсталации:
120 (общо)
200 (инсталации с период на експлоатация, ненадвишаващ 1500 часа годишно)

a  Газови турбини за извънредни ситуации, чийто период на експлоатация не надвишава 500 часа годишно, са изключени от тези пределно допустими стойности.
б  Природният газ е метан с естествен произход с не повече от 20 об. % инертни газове и други компоненти.
в  75 mg/Nm3 в следните случаи, при които капацитетът на газовата турбина е определен по стандарт ISO за основен товар:
•  газови турбини, използвани в комбинирана система за производство на топло- и електроенергия, с общ КПД над 75 %;
•  газови турбини, използвани в инсталациите с комбиниран цикъл със среден общ годишен КПД по отношение на производството на електроенергия над 55 %;
•  газови турбини за механични трансмисии.
 г  За единичните газови турбини, които не отговарят на никоя от горните категории, посочени в бележка под линия в), но чийто КПД превишава 35 %, определен по стандарт ISO за основен товар, ПДСЕ за емисиите на NOx са 50 х η/35, като η е КПД на газовата турбина, изразен в проценти (определен по стандарт ISO за основен товар).
8. Производство на цимент:
Таблица 3
Пределно допустими стойности за емисиите на NOx от производство на циментов клинкерa

Вид инсталации
ПДСЕ за NOx (mg/m3)
Общо (съществуващи и нови инсталации)
500
Съществуващи пещи тип „Lepol“ и дълги ротационни пещи, в които не се извършва съвместно изгаряне на отпадъци
800

a  Инсталации за производство на циментов клинкер в ротационни пещи с капацитет > 500 Mg за ден или в други пещи с капацитет > 50 Mg за ден. Референтното съдържание на O2 е 10 %.
9. Стационарни двигатели:
Таблица 4
Пределно допустими стойности за емисии на NOx от нови стационарни двигатели

Тип на двигателя, мощност, спецификация на горивата
ПДСЕ а,б,в (mg/m3)
Газови двигатели > 1 MWth
Двигатели с искрово запалване (които работят по цикъла на Ото) всички газообразни горива
 
95 (подобрена бедна горивна смес)
190 (стандартна бед­на горивна смес или богата горивна смес с катализатор)
Двигатели, работещи с два вида гориво > 1 MWth
В режим на работа с газ (всички газообразни горива)
В режим на работа с течни горива (всички течни горива)г
1 – 20 MWth
> 20 MWth
 
190
 
 
225
 
 
225
Дизелови двигатели > 5 MWth
(компресионно запалване)
Ниска (< 300 rpm)/средна (300 – 1200 rpm)/скорост
5 – 20 MWth
Мазут (HFO) и биомасла
Леко дестилатно гориво (LFO) и природен газ (NG)
> 20 MWth
HFO и биомасла
LFO и NG
Висока скорост (>1200 rpm)
 
 
 
 
 
 
225
 
190
 
190
190
190

Забележка. Референтното съдържание на кислород е 15 %3.
__________
3  Коефициентът на преобразуване от пределно допустимите стойности в настоящия протокол (при съдържание на кислород от 5 %) е 2,66 (16/6). По този начин пределно допустимата стойност от:
•  190 mg/m3 при 15 % O2 съответства на 500 mg/m3 при 5 % O2;
•  95 mg/m3 при 15 % O2 съответства на 250 mg/m3 при 5 % O2;
•  225 mg/m3 при 15 % O2 съответства на 600 mg/m3 при 5 % O2.
a  Тези ПДСЕ не се прилагат за двигатели с период на експлоатация, по-малък от 500 часа годишно.
б  Когато понастоящем не може да се приложи селективна каталитична редукция (СКР) поради технически и логистични съображения за отдалечени острови или когато не може да се гарантира наличност на достатъчни количества висококачествено гориво, за дизеловите двигатели и двигателите, работещи с два вида гориво, може да се приложи преходен период от 10 години след влизането в сила на настоящия протокол за дадена страна, по време на който се прилагат следните ПДСЕ:
•  Двигатели, работещи с два вида гориво – 1850 mg/m3 в режим на работа с течно гориво; 380 mg/m3 в режим на работа с газообразно гориво;
•  Дизелови двигатели – ниска (< 300 rpm) и средна (300 – 1200 rpm)/скорост: 1300 mg/m3 за двигатели с мощност между 5 и 20 MWth и 1850 mg/m3 за двигатели с мощност > 20 MWth;
•  Дизелови двигатели – висока скорост (> 1200 rpm): 750 mg/m3.
в  Двигатели с период на експлоатация между 500 и 1500 експлоатационни часа годишно могат да бъдат освободени от спазването на тези ПДСЕ, в случай че те прилагат основни мерки за ограничаване на емисиите на NOx и спазват ПДСЕ, определени в бележка под линия б).
г  Страните могат да дерогират от задължението за спазване на пределно допустимите стойности за емисиите за горивни инсталации, използващи газообразно гориво, които трябва да прибягват при изключителни обстоятелства до други горива поради внезапно прекъсване на доставката на газ и поради тази причина ще трябва да бъдат оборудвани със съоръжение за пречистване на отпадъчните газове. Периодът на освобождаване не трябва да надвишава 10 дни, освен при крайна нужда от поддържане на енергийните доставки.
10. Агломерационни инсталации за желязна руда:
Таблица 5
Пределно допустими стойности за емисиите на NOx от агломерационните инсталации за желязна рудаа

Вид инсталации
ПДСЕб за NOx (mg/m3)
Агломерационни инсталации: Нови инсталации
400
Агломерационни инсталации: Съществуващи инсталации
400

a  Производство и обработка на метали: инсталации за пържене на метални руди или агломерационни инсталации, инсталации за производство на чугун от висока доменна пещ или стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене с капацитет, надвишаващ 2,5 Mg за час, инсталации за производство на черни метали (машини за горещо валцоване > 20 Mg за час нерафинирана стомана).
б  Като изключение от алинея 3 тези ПДСЕ следва да бъдат разглеждани като осреднени за значителен период от време.
11. Производство на азотна киселина:
Таблица 6
Пределно допустими стойности за емисии на NOx от производство на азотна киселина с изключение на блокове за киселинна концентрация

Вид инсталации
ПДСЕ за NOx (mg/m3)
Нови инсталации
160
Съществуващи инсталации
190

Б. Канада
12. Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на NOx от стационарни източници се определят, ако е подходящо, като се вземе предвид информацията за наличните контролни технологии, пределно допустимите стойности, прилагани в други юрисдикции, и следните документи:
a) Ръководство за емисиите от нови източници за производството на топлинна енергия;
б) Национален наръчник за емисиите от стационарни горивни турбини. PN1072;
в) Национален наръчник за емисии от циментови пещи. PN1284;
г) Национален наръчник за емисиите от парни котли за промишлено/търговско пароснабдяване и отоплителни инсталации. PN1286;
д) Ръководство за експлоатация на пещите за изгаряне на твърди битови отпадъци и за емисиите от тях. PN1085;
е) План за управление на азотните оксиди (NOx) и летливите органични съединения (ЛОС) – фаза I. PN1066; и
ж) Ръководство за експлоатация на пещите за изгаряне на твърди битови отпадъци и за емисиите от тях. PN1085.
В. Съединени американски щати
13. Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на NOx от стационарни източници от следните категории стационарни източници и източниците, за които те се прилагат, са посочени в следните документи:
a) парогенератори на въглища – 40 КФН, част 76;
б) парогенератори в електроцентрали – 40 КФН, част 60, раздели D и Dа;
в) парогенератори в промишления, търговския и учрежденския сектор – 40 КФН, част 60, раздел Db;
г) инсталации за азотна киселина – 40 КФН, част 60, раздел G;
д) стационарни газови турбини – 40 КФН, част 60, раздел GG;
е) съоръжения за изгаряне на битови отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел Еа и раздел Еb;
ж) инсинератори за болнични/медицински/инфекциозни отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел Еc;
з) петролни рафинерии – 40 КФН, част 60, раздели J и Ja;
и) стационарни двигатели с вътрешно горене – искрово запалване, 40 КФН, част 60, раздел JJJJ;
й) стационарни двигатели с вътрешно горене – компресионно запалване, 40 КФН, част 60, раздел IIII;
к) стационарни горивни турбини – 40 КФН, част 60, раздел KKKK;
л) малки съоръжения за изгаряне на битови отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел АААА;
м) цимент тип „Portland“ – 40 КФН, част 60, раздел F;
н) съоръжения за изгаряне на твърди отпадъци от търговски и промишлени дейности – 40 КФН, част 60, раздел СССС; и
о) съоръжения за изгаряне на други видове твърди отпадъци – 40 КФН, част 60, раздел ЕЕЕЕ.“
Т. Приложение VI
Приложение VI се заменя със следния текст:
„Пределно допустими стойности за емисиите на летливи органични съединения от стационарни източници
1. Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.
A. Страни, различни от Канада и Съединените американски щати
2. Настоящият раздел от приложението се отнася за стационарни източници на емисии на ЛОС, изброени в алинеи 8 – 22 по-долу. Разделът не се отнася до инсталации или части от инсталации за изследвания, разработване или тестване на нови продукти и процеси. Праговите стойности са посочени в отделни таблици по сектори по-долу. Те се отнасят най-общо до потреблението на разтворители или масовия поток на емисии. Когато един оператор извършва няколко дейности, попадащи в една подкатегория, на една и съща инсталация на една и съща площадка, потреблението на разтворители или масовият поток на емисии от такива дейности се сумират. Ако не са посочени прагови стойности, посочената пределно допустима стойност се отнася до всички разглеждани инсталации.
3. За целите на раздел А от настоящото приложение:
a) „съхранение и разпространение на бензин“ означава натоварването на камиони, железопътни вагони, шлепове и морски кораби в депа и в диспечерски станции на нефтени рафинерии с изключение презареждането с гориво на моторни превозни средства в бензиностанции;
б) „нанасяне на слепващо покритие“ означава всеки процес, при който върху дадена повърхност се нанася лепило, с изключение на нанасянето на слепващо покритие и ламинирането, свързани с печатарските процеси, и ламинирането на дърво и пластмаса;
в) „ламиниране на дърво и пластмаса“ означава всеки процес на слепване на дърво и/или пластмаса за получаване на ламинати;
г) „нанасяне на покритие“ означава всеки процес на еднократно или многократно полагане на непрекъснат слой от покритието върху:
 i) нови моторни превозни средства, определени като моторни превозни средства от категория М1 и от категория N1, ако при тях се полага покритие в същата инсталация, както при превозните средства М1;
 ii) кабини на камиони, определени като помещения за водача, и всички интегрирани помещения за техническо оборудване при моторни превозни средства от категории N2 и N3;
 iii) микробуси и камиони, определени като моторни превозни средства от категории N1, N2 и N3, с изключение на кабините на камиони;
 iv) автобуси, определени като моторни превозни средства от категории М2 и М3;
 v) други метални и пластмасови повърхности, включително тези на самолети, кораби, влакове и др.;
vi) дървени повърхности;
 vii) текстил, тъкани, филмирани и хартиени повърхности; и
viii) кожа.
Тази категория източници не включва нанасянето на метално покритие върху основа чрез електрофорезни техники или шприцоване. Ако дейността по нанасяне на покритие включва етап, при който върху същото изделие се нанася отпечатък, този етап на отпечатване се смята за част от общaта дейност по нанасяне на покритие. В нея обаче не са включени печатарските процеси, извършвани като отделна дейност. Съгласно това определение:
•  моторни превозни средства М1 са тези, използвани за превоз на пътници и имащи не повече от осем места в допълнение към мястото на шофьора,
•  моторни превозни средства М2 са тези, използвани за превоз на пътници и имащи повече от осем места в допълнение към мястото на шофьора, като максималната им маса не надвишава 5 Mg,
•  моторни превозни средства М3 са тези, използвани за превоз на пътници и имащи повече от осем места в допълнение към мястото на шофьора, като максималната им маса надвишава 5 Mg,
•  моторни превозни средства N1 са тези, предназначени за превоз на стоки, като максималната им маса не надвишава 3,5 Mg,
•  моторни превозни средства N2 са тези, предназначени за превоз на стоки, като максималната им маса надвишава 3,5 Mg, но не ненадвишава 12 Mg,
•  моторни превозни средства N3 са тези, предназначени за превоз на стоки, като максималната им маса надвишава 12 Mg;
д) „нанасяне на покритие върху рулони“ означава всеки процес, при който върху рулони от стомана, неръждаема стомана, апретирана стомана, медни сплави или алуминиеви ленти се нанася филмообразуващо или ламиниращо покритие при непрекъснат процес;
е) „химическо чистене“ означава всеки промишлен или търговски процес, използващ ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и други подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна и лекета в текстилната и шивашката промишленост;
ж) „производство на покрития, лакове, мастила и лепила“ означава производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила и на междинни продукти, доколкото те се произвеждат в същата инсталация, чрез смесване на пигменти, смоли и свързващи материали с органични разтворители или други носители; тази категория включва също така приготвянето и предварителната подготовка на дисперсии, постигането на определен вискозитет или оттенък и пълненето на готовите продукти в контейнери;
з) „печатане“ означава всеки процес на възпроизвеждане на текст и/или изображения, при който чрез използването на носител се нанася мастило върху дадена повърхност и това понятие се отнася до следните подпроцеси:
 i) флексопечат: печатарски процес, при който се използва носител от гума или еластични фотополимери и печатащите мастила са над непечатните повърхности; използват се течни мастила, изсъхващи чрез изпаряване;
 ii) топъл ролен офсетов печат: печатарски процес, при който се използват рулони и носител на изображение и печатната и непечатната повърхност са разположени в една и съща равнина, като използването на рулон означава, че материалът, който ще се печата, се подава в машината от ролка, а не на отделни листа; непечатната повърхност се обработва така, че да привлича вода и по този начин да отблъсква мастилото; печатната повърхност се обработва така, че да поема и пренася мастило върху зоната за печат; изпаряването се осъществява в пещ, където за загряване на отпечатания материал се използва горещ въздух;
 iii) дълбок печат за издания: печатане чрез дълбок печат върху хартия за списания, брошури, каталози или подобни продукти, при което се използват мастила на толуенова основа;
 iv) дълбок печат: печатарски процес, при който се използва цилиндричен носител, като печатната повърхност е под непечатната; използват се също течни мастила, които изсъхват чрез изпаряване; вдлъбнатините се запълват с мастило, а излишъкът се почиства от непечатната повърхност, преди зоната за печат да влезе в контакт с цилиндъра и да отдели мастилото от вдлъбнатините;
 v) ротативен ситопечат: печатарски процес с подаване от рулон, при който мастилото се полага върху зоната за печат чрез прокарването му през порест носител на изображението и печатната повърхност е открита, а непечатната – изолирана; използват се течни мастила, които изсъхват само чрез изпаряване; „подаване от рулон“ означава, че материалът за нанасяне на печата се подава в машината от рулон, а не на отделни листа;
 (vi) ламиниране, свързано с печатарски процес: слепване на два или повече гъвкави материала за получаване на ламинати; и
 (vii) лакиране: процес, при който върху гъвкав материал се нанася лак или слепващо покритие с цел по-късното запечатване на опаковъчния материал;
и) „производство на фармацевтични продукти“ означава химичен синтез, ферментация, екстракция, получаване и окончателна обработка на фармацевтични продукти, а ако се извършва в същия обект – производството на междинни продукти;
й) „преработка на естествен или синтетичен каучук“ означава всеки процес на смесване, смилане, прибавяне на подобряващи вещества, каландриране, екструдиране и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и допълнителните процеси за обработката на естествен или синтетичен каучук за получаване на краен продукт;
к) „почистване на повърхности“ означава всеки процес, различен от химическо чистене, който използва органични разтворители за отстраняване на замърсявания от повърхността на материал, включително обезмасляване; почистващ процес, състоящ се от повече от един етап преди или след който и да е друг етап на обработка, се разглежда като един процес на почистване на повърхност; процесът се отнася до почистването на повърхността на продукти, а не до почистване на технологично оборудване;
л) „нормални условия“ означава температура от 273,15 К и налягане от 101,3 kРа;
м) „органично съединение“ означава всяко съединение, което съдържа най-малко елемента въглерод и един или повече от следните елементи: водород, халогени, кислород, сяра, фосфор, силиций или азот, с изключение на въглеродни оксиди и неорганични карбонати и бикарбонати;
н) „летливо органично съединение (ЛОС)“ означава всяко органично съединение, както и фракцията от креозот, което при температура от 293,15 К има налагяне на парите от 0,01 kPа или повече, или притежава съответната летливост при особените условия на употреба;
о) „органичен разтворител“ означава всяко ЛОС, което – самостоятелно или в комбинация с други агенти и без да претърпява химическа промяна – се използва за разтваряне на суровини, продукти или отпадъчни материали, или се използва като почистващо средство за разтваряне на замърсители, или като разтворител, или като дисперсионна среда, или като регулатор на вискозитета или на повърхностното напрежение, или като пластификатор, или като консервант;
п) „отпадъчни газове“ означава изпускания във въздуха от комин или съоръжение за отстраняване на емисиите краен газообразен продукт, съдържащ ЛОС или други замърсители; обемният дебит се изразява в m3/h при нормални условия;
р) „екстракция на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла“ означава екстракцията на растителни масла от семена и друга растителна маса, преработката на сухия остатък за производството на храна за животни и пречистването на животински мазнини и растителни масла, получени от семена, растителна маса и/или животинска материя;
с) „поправка и пребоядисване на моторни превозни средства“ означава всеки промишлен или търговски процес на нанасяне на покрития и свързаните с него процеси на обезмасляване, при който се извършва:
 i) нанасяне на първоначално покритие върху пътни транспортни средства или части от тях с авторепаратурни продукти, когато това не се извършва на първоначалната производствена линия, или нанасяне на покрития върху ремаркета (включително полуремаркета);
 ii) поправка и пребоядисване на моторни превозни средства, определено като нанасянето на покритие върху пътни транспортни средства или части от тях в рамките на извършван ремонт, консервация или декориране на моторно превозно средство извън производствени инсталации, не е обхванато от настоящото приложение; продуктите, използвани като част от този процес, са разгледани в приложение XI;
т) „импрегниране на дървени повърхности“ означава всеки процес на внасяне на консервант в дървесина;
у) „нанасяне на покритие върху намотъчни проводници“ означава всеки процес на нанасяне на покритие върху метални проводници, използвани за навиване на намотки в трансформатори и двигатели и др.;
ф) „неорганизирани емисии“ означава изпускани във въздуха, почвата и водите емисии на ЛОС, които не се съдържат в отпадъчни газове, както и – ако не е посочено друго – разтворители, съдържащи се в даден продукт; това понятие включва неуловените емисии на ЛОС, които се изпускат в околната среда през прозорци, врати, вентилационни и подобни отвори; неорганизираните емисии могат да се изчислят въз основа на плана за управление на разтворители (вж. допълнение I към настоящото приложение);
х) „общи емисии на ЛОС“ означава сумата от неорганизираните емисии на ЛОС и емисиите на ЛОС в отпадъчните газове;
ц) „потребление“ означава количеството органични разтворители и тяхното количество в препаратите, използвани при извършването на даден процес, включително разтворителите, рециклирани в инсталацията и извън нея, и които се отчитат всеки път, когато се използват за извършването на дадена дейност;
ч) „пределно допустима стойност на емисиите (ПДСЕ)“ означава максималното количество на ЛОС (с изключение на метан), изпуснато от инсталация, което не бива да бъде надвишавано по време на нормална експлоатация; за отпадъчните газове тя се изразява като маса на ЛОС за обем от отпадъчните газове (изразено в mg C/Nm3, освен ако не е посочено друго), при нормални условия по температура и налягане за сух газ; обемите газ, които се добавят към отпадъчния газ за охлаждане или разреждане, не се отчитат при определянето на масовата концентрация на замърсителя в отпадъчния газ; пределно допустимите стойности на емисиите на отпадъчни газове се обозначават като ПДСЕог; пределно допустимите стойности на неорганизираните емисии се обозначават като ПДСне;
ш) „нормална експлоатация“ означава всички периоди на експлоатация с изключение на операциите по въвеждане и извеждане от експлоатация и обслужване на оборудването;
щ) „вещества, вредни за човешкото здраве“ – те се разделят на две категории:
i) халогенирани ЛОС, при които съществува възможен риск от необратими въздействия; или
ii) опасни вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични по отношение на възпроизводството или могат да причинят рак, могат да причинят наследствени генетични изменения, могат да причинят рак при вдишване, могат да увредят плодовитостта или да причинят вреда на неродено дете;
аа) „производство на обувки“ означава всеки процес на производство на цели обувки или части от тях;
бб) „потребление на разтворители“ означава общото количество вложени органични разтворители в дадена инсталация за една календарна година или всеки друг 12-месечен период без ЛОС, които са оползотворени за повторна употреба.
4. Следва да бъдат изпълнени следните изисквания:
a) във всички случаи се извършва мониторинг на емисиите чрез измервания или чрез изчисления4, постигащи най-малко същата точност; съответствието с ПДСЕ се удостоверява чрез непрекъснати или периодични измервания, одобрение на типа или други технически издържани методи; в случай на непрекъснати измервания на емисиите на отпадъчни газове се приема, че е постигнато съответствие с ПДСЕ, ако проверените среднодневни стойности на емисиите не надвишават ПДСЕ; в случаите на периодични измервания или други съответни процедури за определяне или изчисляване се приема, че е постигнато съответствие с ПДСЕ, ако средната стойност от всички показания или други процедури в рамките на една операция за мониторинг не надвишава пределно допустимите стойности; неточността на методите за измерване може да се вземе под внимание за целите на проверката; ПДСЕ за неорганизираните емисии и общите емисии се прилагат като средногодишни стойности;
б) концентрациите на въздушни замърсители в газопреносни тръбопроводи се измерват по представителен начин; мониторингът на съответните замърсяващи вещества и измерванията на експлоатационните показатели, както и осигуряването на качеството на автоматичните измервателни системи и еталонните измервания за калибриране на тези системи, се извършват в съответствие със стандартите на CEN; при липса на стандартите на CEN се прилагат стандартите на ISO, националните или международните стандарти, гарантиращи получаването на данни с еквивалентно научно качество.
__________
4 Методите за изчисление ще бъдат отразени в насоките, приети от изпълнителния орган.
5. По отношение на отпадъчните газове, съдържащи вещества, вредни за човешкото здраве, се прилагат следните ПДСЕ:
a) 20 mg/m3 (изразени като сумата от масите на отделните съединения) за изпускане на халогенирани ЛОС, които могат да бъдат отнесени към следните рискови фрази: „предполага се, че причиняват рак“ и/или „предполага се, че причиняват генетични дефекти“, когато общият масов поток на разглежданите съединения е равен или по-голям от 100 g/h; и
б) 2 mg/m3 (изразени като сумата от масите на отделните съединения) за изпускане на ЛОС, които могат да бъдат отнесени към следните рискови фрази: „могат да причинят рак“, „могат да причинят генетични дефекти“, „могат да причинят рак при вдишване“, „могат да увредят плодовитостта“, „ могат да причинят вреда на неродено дете“, когато общият масов поток на разглежданите съединения е равен или по-голям от 10 g/h.
6. За категориите източници, посочени в алинеи 9 – 22, когато бъде демонстрирано, че за отделна инсталация пределно допустимата стойност за неорганизираните емисии (ПДСне) е непостижима от техническа и икономическа гледна точка, дадена страна може да получи право на освобождаване за тази инсталация, при условие че не се очакват значителни рискове за човешкото здраве или околната среда и че се използват най-добрите налични техники.
7. Пределно допустимите стойности за емисии на ЛОС за категориите източници, определени в алинея 3, са посочени в алинеи 8 – 22 по-долу.
8. Съхранение и разпространение на бензин:
a) инсталациите за съхранение на бензин при терминали с прагови стойности, посочени в таблица 1, трябва да бъдат:
 i) резервоари с неподвижен покрив, свързани към инсталация за регенерация на парите, които отговарят на ПДСЕ, определени в таблица 1; или
 ii) проектирани с подвижен външен или вътрешен таван, оборудван с първични и вторични уплътнения, отговарящи на ефективността при намаляване на емисиите, определена в таблица 1;
б) като дерогация от горепосочените изисквания резервоарите с неподвижен покрив, които са били в експлоатация преди 1 януари 1996 г. и които не са свързани към инсталация за регенерация на парите, трябва да бъдат оборудвани с първично уплътнение, което постига ефективност на намаляване на емисиите от 90 %.
Таблица 1
Пределно допустими стойности за емисии на ЛОС от съхранението и разпространението на бензин с изключение на товаренето на морски кораби (етап I)

Дейност
Прагова стойност
ПДСЕ или ефективност на намаляване на емисиите
Товарене и разтоварване на подвижни контейнери в терминали
5000 m3 производителност на бензин годишно
10 g ЛОС/m3 включително метанa
Инсталации за съхранение в терминалите
Съществуващи терминали или резервоарно стопанство с производителност на бензин, по-голяма или равна на 10 000 Mg годишно
Нови терминали (без прагови стойности с изключение за терминали, разположени на малки отдалечени острови, с производителност от 5000 Mg годишно)
95 тегловен %б
Бензиностанции
Производителност на бензин, по-голяма от 100 m3 годишно
0,01 тегловен % от производителносттав

a  Парите, изтласквани при пълненето на резервоари за съхранение на бензин, следва да се отвеждат или в други резервоари за съхранение, или в съоръжение за намаляване на емисиите, отговарящо на пределно допустимите стойности, посочени в горната таблица.
б  Ефективността на намаляване на емисиите, изразена в %, в сравнение със сравним резервоар с неподвижен покрив без устройства за задържане на парите, т.е. оборудвани само с клапани за регулиране на вътрешното налягане.
в  Парите, регенерирани при товаренето на бензини в инсталации за съхранение в бензиностанциите и в резервоарите с неподвижен покрив за междинно съхранение на парите, трябва да бъдат задържани и подавани обратно посредством херметична свързваща система към подвижните цистерни, доставящи бензин. Операциите по товарене могат да се извършват само при условие че са налице съответните съоръжения и е осигурено тяхното правилно функциониране. При тези условия не се изисква допълнителен мониторинг на съответствието с пределно допустимата стойност.
Таблица 2
Пределно допустими стойности за емисии на ЛОС от презареждането с гориво на моторни превозни средства в бензиностанция (етап II)

Прагови стойности
Минимална ефективност на улавянето на пари, тегловен %a
Нова бензиностанция, ако нейната действителна или планирана производителност е по-голяма от 500 m3 годишно
Съществуваща бензиностанция, ако нейната действителна или планирана производителност е по-голяма от 3000 m3 годишно, считано от 2019 г.
Съществуваща бензиностанция, ако нейната действителна или планирана производителност е по-голяма от 500 m3 годишно и тя преминава през основен ремонт
По-голяма или равна на 85 тегловни % със съотношение пари/бензин, по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05 (v/v).

a  Ефективността на улавяне на парите на системите трябва да бъде сертифицирана от производителя в съответствие с приложимите технически стандарти или процедури за одобрение на типа.
9. Нанасяне на слепващо покритие:
Таблица 3
Пределно допустими стойности за слепващо покритие:

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС
(дневно за ПДСЕог и годишно за ПДСне и общи ПДСЕ)
Обувна промишленост (потребление на разтворители > 5 Mg годишно)
25a g ЛОС за чифт обувки
Други слепващи покрития (потребление на разтворители 5 – 15 Mg годишно)
ПДСЕог = 50 mgб C/m3
ПДСне = 25 тегловни % или по-малко от вложеното количество разтворители
Или общо ПДСЕ от 1,2 kg или по-малко от ЛОС/kg от вложените твърди вещества
Други слепващи покрития (потребление на разтворители 15 – 200 Mg годишно)
ПДСЕог = 50 mgб C/m3
ПДСне = 20 тегловни % или по-малко от вложеното количество разтворители
Или общо ПДСЕ от 1 kg или по-малко от ЛОС/kg от вложените твърди вещества
Други слепващи покрития (потребление на разтворители > 200 Mg годишно)
ПДСЕог = 50 mgв C/m3
ПДСне = 15 тегловни % или по-малко от вложеното количество разтворители
Или общо ПДСЕ от 0,8 kg или по-малко от ЛОС/kg от вложените твърди вещества

a  Общите ПДСЕ се изразяват в грамове емитиран разтворител на чифт произведени цели обувки.
б  Ако се използват техники, които позволяват повторната употреба на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 150 mg C/m3.
в  Ако се използват техники, които позволяват повторната употреба на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 100 mg C/m3.
10. Ламиниране на дърво и пластмаса:
Таблица 4
Пределно допустими стойности за ламиниране на дърво и пластмаса

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС (годишно)
Ламиниране на дърво и пластмаса (потребление на разтворители > 5 Mg годишно)
Общо ПДСЕ от 30 g ЛОС/m2 от крайния продукт

11. Нанасяне на покрития (нанасяне на покрития при моторни превозни средства):
Таблица 5
Пределно допустими стойности за нанасяне на покрития в автомобилната промишленост

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОСa (годишно за ПДСЕ за общите емисии)
Производство на леки автомобили (M1, M2) (потребление на разтворители > 15 Mg годишно и ≤ 5000 детайла с нанесено покритие на година или > 3500 конструирани шасита)
90 g ЛОС/m² или 1,5 kg/каросерия + 70 g/m²
Производство на леки автомобили (M1, M2) (потребление на разтворители 15 – 200 Mg годишно и > 5000 детайла с нанесено покритие на година)
Съществуващи инсталации: 60g ЛОС/m² или 1,9 kg/каросерия + 41 g/m²
Нови инсталации: 45 g ЛОС/m² или 1,3 kg/каросерия + 33 g/m²
Производство на леки автомобили (M1, M2) (потребление на разтворители > 200 Mg годишно и > 5000 детайла с нанесено покритие на година)
35 g ЛОС/m² или 1 kg/каросерия + 26 g/m² б
Производство на кабини на камиони (N1, N2, N3) (потребление на разтворители > 15 Mg годишно и ≤ 5000 детайла с нанесено покритие на година)
Съществуващи инсталации: 85 g ЛОС/m²
Нови инсталации: 65 g ЛОС/m²
Производство на кабини на камиони (N1, N2, N3) (потребление на разтворители 15 – 200 Mg годишно и > 5000 детайла с нанесено покритие на година)
Съществуващи инсталации: 75 g ЛОС/m²
Нови инсталации: 55 g ЛОС/m²
Производство на кабини на камиони (N1, N2, N3) (потребление на разтворители > 200 Mg годишно и > 5000 детайла с нанесено покритие на година)
55 g ЛОС/m²
Производство на камиони и микробуси (потребление на разтворители > 15 Mg годишно и ≤ 2500 детайла с нанесено покритие на година)
Съществуващи инсталации: 120 g ЛОС/m²
Нови инсталации: 90 g ЛОС/m²
Производство на камиони и микробуси (потребление на разтворители 15 – 200 Mg годишно и > 2500 детайла с нанесено покритие на година)
Съществуващи инсталации: 90 g ЛОС/m²
Нови инсталации: 70 g ЛОС/m²
Производство на камиони и микробуси (потребление на разтворители > 200 Mg годишно и > 2500 детайла с нанесено покритие на година)
50 g ЛОС/m²
Производство на автобуси (потребление на разтворители  > 15 Mg годишно и ≤ 2000 детайла с нанесено покритие за година)
Съществуващи инсталации: 290 g ЛОС/m²
Нови инсталации: 210 g ЛОС/m²
Производство на автобуси (потребление на разтворители 15 – 200 Mg годишно и > 2000 детайла с нанесено покритие за година)
Съществуващи инсталации: 225 g ЛОС/m²
Нови инсталации: 150 g ЛОС/m²
Производство на автобуси (потребление на разтворители > 200 Mg годишно и > 2000 детайла с нанесено покритие за година)
150 g ЛОС/m²

a  Общите пределно допустими стойности се изразяват като маса на емитирания органичен разтворител (g) спрямо площта на изделието (m2). Площта на изделието се определя като сума от общата площ за електрофорезно нанасяне на покритие и площта на онези части, които могат да бъдат добавени в последващите фази на процеса на нанасяне на покритие и които имат същото покритие. Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се изчислява по следната формула: (2 x общото тегло на металния корпус на изделието)/(средната дебелина на металния лист x плътността на металния лист). Общите ПДСЕ, определени в таблицата по-горе, се отнасят за всички етапи на процеса, които се извършват в една и съща инсталация, от нанасяне на покритие чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие до окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, както и за използвания разтворител за почистване на оборудването, включително на пръскащи камери и друго стационарно оборудване, както по време на производството, така и извън него.
б  За съществуващите инсталации постигането на тези норми може да доведе до сумарни въздействия, високи капиталови разходи и дълги периоди на възвръщаемост на направените инвестиции. За значителното намаляване на емисиите на ЛОС се изисква промяна на типа на боядисващата система и/или системата за нанасяне на бои, и/или системата за сушене и това обикновено включва или нова инсталация, или пълен ремонт на бояджийска работилница и изисква значителни капиталови инвестиции.
12. Дейности по нанасяне на покрития (нанасяне на покритие върху метал, текстил, тъкани, фолио, пластмаса, хартия и дърво):
Таблица 6
Пределно допустими стойности за дейности по нанасяне на покрития в различни промишлени сектори

Дейност и прагова стойност
Пределно допустими стойности на емисиите (ПДСЕ) за ЛОС (дневна стойност за ПДСЕог и годишна стойност за ПДСне и общо ПДСЕ)
Нанасяне на покритие върху дърво (потребление на разтворители 15 – 25 Mg на година)
ПДСЕог = 100a mg C/m3
ПДСне = 25 тегловен % от вложените разтворители или по-малко
Или общите ПДСЕ на 1,6 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нанасяне на покритие върху дърво (потребление на разтворители 25 – 200 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 за сушене и 75 mg C/m3 за нанасяне на покритие ПДСне = 20 тегловен % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 1 kg или по-малко ЛОС/kg от вложените твърди вещества
Нанасяне на покритие върху дърво (потребление на разтворители > 200 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 за сушене и 75 mg C/m3 за нанасяне на покритие ПДСне = 15 тегловен % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 0,75 kg или по-малко ЛОС/kg от вложените твърди вещества
Нанасяне на покритие върху метал и пластмаса (потребление на разтворители 5 – 15 Mg на година)
ПДСЕог = 100a,б mg C/m3
ПДСне = 25б тегловен % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 0,6 kg или по-малко от ЛОС/kg на вложените твърди вещества
Нанасяне на покрития върху други повърхности, включително текстил, тъкан, фолио и хартия (с изключение на ротативен ситопечат за текстил, вж. печатане) (потребление на разтворители 5 – 15 Mg на година)
ПДСЕог = 100a,б mg C/m3
ПДСне = 25б тегловен % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 1,6 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нанасяне на покрития върху текстил, тъкан, фолио и хартия (с изключение на ротативен ситопечат за текстил, вж. печатане) (потребление на разтворители > 15 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 за сушене и 75 mg C/m3 за нанасяне на покритиеб,в ПДСне = 20б тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 1 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нанасяне на покритие върху обработвани детайли от пластмаса (потребление на разтворители 15 – 200 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 за сушене и 75 mg C/m3 за нанасяне на покритияб ПДСне = 20б тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 0,375 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нанасяне на покритие върху обработвани детайли от пластмаса (потребление на разтворители > 200 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 за сушене и 75 mg C/m3 за нанасяне на покритияб ПДСне = 20б тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 0,35 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нанасяне на покритие върху обработвани детайли от метал (потребление на разтворители 15 – 200 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 за сушене и 75 mg C/m3 за нанасяне на покритияб ПДСне = 20б тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 0,375 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Изключение за покрития, които влизат в контакт с храни: Общи ПДСЕ на 0,5825 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нанасяне на покритие върху метални повърхности (потребление на разтворители > 200 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 за сушене и 75 mg C/m3 за нанасяне на покритияб ПДСне = 20б тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ на 0,33 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества Изключение за покрития, които влизат в контакт с храни: Общи ПДСЕ на 0,5825 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества

a  Пределно допустимата стойност се прилага за нанасянето на покрития и процеси на сушене, извършвани при контролирани условия.
б  Ако не е възможно нанасяне на покрития при контролирани условия (корабостроене, нанасяне на покрития върху въздухоплавателни средства и др.), за инсталацията може да бъде предоставено освобождаване от тези стойности. В този случай следва да се използва схемата за намаляване, освен ако тази възможност е непостижима от техническа и икономическа гледна точка. В този случай следва да се използва най-добрата налична технология.
в  Ако при полагане на покритие върху текстил се използват техники, които позволяват повторната употреба на регенерирани разтворители, пределно допустимата стойност е 150 mg C/m3 общо за процесите на сушене и нанасяне на покритие.
13. Нанасяне на покрития (нанасяне на покрития върху кожа и намотъчни проводници):
Таблица 7
Пределно допустими стойности за нанасяне на покрития върху кожа и намотъчни проводници

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС (годишно за общите ПДСЕ)
 
 
Нанасяне на покритие върху кожа при мебели и по-специално използвани изделия от кожа – например потребителски стоки като чанти, колани, портфейли и др. (потребление на разтворители > 10 Mg на година)
Общи ПДСЕ от 150 g/m²
Нанасяне на покритие върху други изделия от кожа (потребление на разтворители 10 – 25 Mg на година)
Общи ПДСЕ от 85 g/m²
Нанасяне на покритие върху други изделия от кожа (потребление на разтворители > 25 Mg на година)
Общи ПДСЕ от 75 g/m²
Нанасяне на покритие върху намотъчни проводници (потребление на разтворители > 5 Mg на година)
Общите ПДСЕ от 10 g/kg се прилагат за инсталации, при които средният диаметър на телта е ≤ 0,1 mm
Общите ПДСЕ от 5 g/kg се прилагат за всички други инсталации

14. Дейности по нанасяне на покрития (нанасяне на покрития върху рулони):
Таблица 8
Пределно допустими стойности за нанасяне на покритие върху рулони

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС (дневно за ПДСЕог и годишно за ПДСне и общи ПДСЕ)
 
 
Съществуващи инсталации (потребление на разтворители 25 –  200 Mg на година)
ПДСЕог = 100a mg C/m3
ПДСне = 10 тегловни % от вложените разтворители или по-малко
Или общи ПДСЕ, равни на 0,45 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Съществуващи инсталации (потребление на разтворители > 200 Mg на година)
ПДСЕог = 100a mg C/m3
ПДСне = 10 тегловни % от вложените разтворители или по-малко
Или общи ПДСЕ, равни на 0,45 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нови инсталации (потребление на разтворители 25 – 200 Mg на година)
ПДСЕог = 50 mg C/m3 a
ПДСне = 5 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ, равни на 0,3 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Нови инсталации (потребление на разтворители > 200 Mg на година)
ПДСЕог = 100a mg C/m3
ПДСне = 5 тегловни % от вложените разтворители или по-малко
Или общи ПДСЕ, равни на 0,3 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества

a  Ако се използват техники, които позволяват повторната употреба на регенериран разтворител, пределно допустимата стойност е 150 mg C/m3.
15. Химическо чистене:
Таблица 9
Пределно допустими стойности за химическо чистене

Дейност
ПДСЕ за ЛОС а,б (годишно за общите ПДСЕ)
Нови и съществуващи инсталации
Общи ПДСЕ, равни на 20 g ЛОС/kg

a  Пределно допустимата стойност за общите емисии на ЛОС, изчислени като маса изпуснати ЛОС спрямо маса почистен и изсушен продукт.
б  Тази норма на емисиите може да се постигне, като се използват машини с тип IV или по-ефективни машини.
16. Производство на покрития, лакове, мастила и лепила:
Таблица 10
Пределно допустими стойности за производство на покрития, лакове, мастила и лепила

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС (дневно за ПДСЕог и годишно за ПДСне и общи ПДСЕ)
Нови и съществуващи инсталации с потребление на разтворители между 100 и 1000 Mg на година
ПДСЕог = 150 mg C/m3
ПДСнеa = 5 тегловни % или по-малко от вложените разтворители Или общи ПДСЕ, равни на 5 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Нови и съществуващи инсталации с потребление на разтворители > 1000 Mg на година
ПДСЕог = 150 mg C/m3
ПДСнеa = 3 тегловни % или по-малко от вложените разтворители Или общи ПДСЕ, равни на 3 тегловни % или по-малко от вложените разтворители

a  Пределно допустимата стойност на неорганизираните емисии не включва продадените разтворители като част от препарат в запечатан съд.
17. Печатане (флексопечат, топъл ролен офсетов печат, дълбок печат за издания и др.):
Таблица 11
Пределно допустими стойности за печатарски дейности

Дейност и прагова стойност
Пределно допустими стойности на емисиите (ПДСЕ) за ЛОС (дневна стойност за ПДСЕог и годишна стойност за ПДСне и общо ПДСЕ)
Топъл ролен офсетов печат (потребление на разтворители 15 – 25 Mg на година)
ПДСЕог = 100 mg C/m3
ПДСне = 30 тегловни % или по-малко от вложения разтворителa
Топъл ролен офсетов печат (потребление на разтворители 25 – 200 Mg на година)
Нови и съществуващи инсталации
ПДСЕог = 20 mg C/m3
ПДСне = 30 тегловни % или по-малко от вложените разтворителиa
Топъл ролен офсетов печат (потребление на разтворители >200 Mg на година)
За нови и модернизирани преси
Общи ПДСЕ = 10 тегловни % или по-малко от потреблението на мастилоa
За съществуващи преси
Общи ПДСЕ = 15 тегловни % или по-малко от потреблението на мастилоa
Дълбок печат за издания (потребление на разтворители 25 – 200 Mg на година)
За нови инсталации
ПДСЕог = 75 mg C/m3
ПДСне = 10 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ, равни на 0,6 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
За съществуващи инсталации
ПДСЕог = 75 mg C/m3
ПДСне = 15 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ, равни на 0,8 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Дълбок печат за издания (потребление на разтворители > 200 Mg на година)
За съществуващи инсталации
Общи ПДСЕ = 5 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
За съществуващи инсталации
Общи ПДСЕ = 7 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Дълбок печат и флексопечат за опаковки (потребление на разтворители 15 – 25 Mg на година)
ПДСЕог = 100 mg C/m3
ПДСне = 25 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ, равни на 1,2 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Дълбок печат и флексопечат за опаковки (потребление на разтворители 25 – 200 Mg на година) и ротативен ситопечат (потребление на разтворители > 30 Mg на година)
ПДСЕог = 100 mg C/m3
ПДСне = 20 тегловни % или по-малко от вложените разтворители
Или общи ПДСЕ, равни на 1,0 kg или по-малко ЛОС/kg вложени твърди вещества
Дълбок печат и флексопечат за опаковки (потребление на разтворители > 200 Mg на година)
За инсталации, в които всички машини са свързани към съоръжения за окисляване:
Общи ПДСЕ = 0,5 kg ЛОС/kg вложени твърди вещества
За инсталации, в които всички машини са свързани към съоръжения за адсорбция на въглерод:
Общи ПДСЕ = 0,6 kg ЛОС/kg вложени твърди вещества
За съществуващи смесени инсталации, в които някои от съществуващите машини може да не са свързани към пещи за изгаряне или съоръжения за регенериране на разтворители:
Емисиите от машините, свързани към съоръжения за окисляване и съоръжения за поглъщане на въглерод, са по-ниски от пределно допустимите стойности за емисиите, равни съответно на 0,5 или 0,6 kg ЛОС/kg вложени твърди вещества.
За машини, които не са свързани към съоръжение за обработване на газ: използване на продукти с ниско съдържание на разтворители или продукти без разтворители, свързване към съоръжения за обработване на отпадъчни газове, когато има свободен производствен капацитет и за предпочитане, когато се извършват процеси с използване на голямо количество разтворители с машини, свързани към съоръжения за обработка на отпадъчни газове.
Общи емисии под 1,0 kg ЛОС/kg вложени твърди вещества

a  Остатъчният разтворител в завършения продукт не се отчита при изчисляването на неорганизираните емисии.
18. Производство на фармацевтични продукти:
Таблица 12
Пределно допустими стойности за производство на фармацевтични продукти

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС (дневно за ПДСЕог и годишно за ПДСне и общи ПДСЕ)
Нови инсталации (потребление на разтворители > 50 Mg на година)
ПДСЕог = 20 mg C/m3 a,б
ПДСне = 5 тегловни % или по-малко от вложените разтворителиб
Съществуващи инсталации (потребление на разтворители > 50 Mg на година)
ПДСЕог = 20 mg C/m3 a,в
ПДСне = 15 тегловни % или по-малко от вложените разтворителив

а  Ако се използват техники, които позволяват повторната употреба на регенерирани разтворители, пределно допустимата стойност е 150 mg C/m3.
б  Вместо ПДСЕог и ПДСне може да се прилага обща пределна допустима стойност, равна на 5 % от вложените разтворители.
в  Вместо ПДСЕог и ПДСне може да се прилага обща пределна допустима стойност, равна на 15 % от вложените разтворители.
19. Преобразуване на естествен или синтетичен каучук:
Таблица 13
Пределно допустими стойности за преобразуване на естествен или синтетичен каучук

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС (дневно за ПДСЕог и годишно за ПДСне и общи ПДСЕ)
Нови и съществуващи инсталации: преобразуване на естествен или синтетичен каучук (потребление на разтворител > 15 Mg на година)
ПДСЕог = 20 mg C/m3a
ПДСне = 25 тегловни % от вложените разтворителиб
Или общи ПДСЕ = 25 тегловни % от вложените разтворители

а  Ако се използват техники, които позволяват повторната употреба на регенерирани разтворители, пределно допустимата стойност е 150 mg C/m3.
б  Пределно допустимата стойност на неорганизираните емисии не включва продадените разтворители като част от препарат в запечатан съд.
20. Почистване на повърхности:
Таблица 14
Пределно допустими стойности за почистване на повърхности

Дейност и прагова стойност
Прагова стойност за потреблението на разтворители (Mg на година)
ПДСЕ на ЛОС (дневно за ПДСЕог и годишно за ПДСне и общи ПДСЕ)
Почистване на повърхности чрез използване на веществата, посочени в алинея 3, буква щ), точка i) от настоящото приложение
1 – 5
ПДСЕог = 20 mg, изразени като сумата от масите на отделните компоненти/m3
ПДСне = 15 тегловни % от вложеното количество разтворители
> 5
ПДСЕог = 20 mg, изразени като сумата от масите на отделните компоненти/m3
ПДСне = 10 тегловни % от вложеното количество разтворители
Други видове повърхностно почистване
2 – 10
ПДСЕог = 75 mg C/m3 a
ПДСне = 20 тегловни %a от вложените разтворители
> 10
ПДСЕог = 75 mg C/m3 a
ПДСне = 15 тегловни %a от вложените разтворители

a  Инсталациите, при които средното съдържание на органични разтворители на всички използвани почистващи материали не надвишава 30 тегловни %, са освободени от прилагането на тези стойности.
21. Екстракция на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла:
Таблица 15
Пределно допустими стойности за емисии, изпускани при екстракция на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла

Дейност и прагова стойност
ПДСЕ на ЛОС (годишно за общите ПДСЕ)
Нови и съществуващи инсталации (потребление на разтворители > 10 Mg на година)
Общи ПДСЕ (kg ЛОС/Mg продукт)
Животинска мазнина: 1,5
Рициново семе: 3,0
Семе от рапица: 1,0
Слънчогледово семе: 1,0
Зърна соя (нормална каша): 0,8
Зърна соя (бели люспи): 1,2
Други семена и части от растения: 3,0a
Всички процеси на разделяне с изключение на обезслузяванеб: 1,5
Обезслузяване: 4,0

а  Пределно допустимите стойности за общите емисии на ЛОС от инсталациите, преработващи единични партиди семена или друга растителна маса, се определят от съответната страна индивидуално за всеки случай въз основа на най-добрите налични техники.
б  Отстраняването на слуз от маслото.
22. Импрегниране на дърво:
Таблица 16
Пределно допустими стойности за импрегниране на дърво

Дейност и прагова стойност
Пределно допустими стойности на емисиите (ПДСЕ) за ЛОС (дневна стойност за ПДСЕог и годишна стойност за ПДСне и общо ПДСЕ)
Импрегниране на дърво
(потребление на разтворител
25 – 200 Mg/година)
ПДСЕог = 100a mg C/m3
ПДСне = 45 тегловни % или по-малко вложено количество разтворител
Или 11 kg или по-малко ЛОС/m3
Импрегниране на дърво (потребление на разтворител > 200 Mg/година)
ПДСЕог = 100a mg C/m3
ПДСне = 35 тегловни % или по-малко вложено количество разтворител
Или 9 kg или по-малко ЛОС/m3

a  Не се прилага за импрегниране с креозот.
Б. Канада
23. Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на ЛОС за стационарни източници се определят, ако е подходящо, като се вземе предвид информацията за наличните контролни технологии, пределно допустимите стойности, прилагани в други юрисдикции, и следните документи:
a) Наредби за пределни концентрации на ЛОС за покрития за употреба в архитектурата – SOR/2009-264;
б) Наредби за пределни концентрации на ЛОС за авторепаратурни продукти – SOR/2009-197;
в) Предложени правила за пределни концентрации на ЛОС за определени продукти;
г) Насоки за намаляване на изпусканията на етиленов оксид от съоръжения за стерилизация;
д) Екологичен кодекс на практиките за контрол на емисии от процеси с летливи органични съединения от операции с нови органични химични съединения. PN1108;
е) Екологичен кодекс на практиките за измерване и контрол на неорганизирани емисии на ЛОС от утечки в оборудването. PN1106;
ж) Програма за намаляване с 40 % на емисиите на летливи органични съединения от лепила и уплътнители. PN1116;
з) План за намаляване с 20 % на емисиите на летливи органични съединения от покрития за потребителски повърхности. PN1114;
и) Екологичен наръчник за контрол на емисиите на летливи органични съединения от надземни резервоари. PN1180;
й) Екологичен кодекс на практиките за регенериране на пари при презареждане на моторни превозни средства в обслужващи станции и други съоръжения за разпространение на бензин. PN1184;
к) Екологичен кодекс на практиките за намаляване на емисиите от разтворители от търговски и промишлени инсталации за обезмасляване. PN1182;
л) Стандарти за работа на нови източници и насоки за намаляване на емисиите на летливи органични съединения от съоръженията за нанасяне на покритие на канадските производители на оригинално оборудване за автомобили (ОЕМ). PN1234;
м) Екологични насоки за намаляване на емисиите на летливи органични съединения от промишлеността, преработваща пластмаси. PN1276;
н) Национален план за действие за екологичен контрол на вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС), и техните халокарбонатни алтернативи. PN1291;
о) План за управление на азотните оксиди (NOx) и летливите органични съединения (ЛОС) – Етап I. PN1066;
п) Екологичен кодекс на практиките за намаляване на емисиите на летливи органични съединения от търговската печатарска индустрия и индустрията за промишлен печат. PN1301;
р) Препоръчителни стандарти и насоки на СМОС5 за намаляване на емисиите на ЛОС от канадския сектор на индустриалните покрития за поддръжка. PN1320; и
с) Насоки за намаляване на емисиите на ЛОС в сектора за производство на мебели от дърво. PN1338.
В. Съединени американски щати
24. Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на летливи органични съединения от стационарни източници от следните категории стационарни източници, както и източниците, за които те се прилагат, са посочени в следните документи:
a) Съдове за съхранение на петролни течни горива – 40 Кодекс с федерални наредби (КФН), част 60, раздел К и раздел Ка;
б) Съдове за съхранение на летливи органични течности – 40 КФН, част 60, раздел Кb;
в) Петролни рафинерии – 40 КФН, част 60, раздел J;
г) Нанасяне на покрития върху метални принадлежности – 40 КФН, част 60, раздел ЕЕ;
д) Нанасяне на покрития при автомобили и леки камиони – 40 КФН, част 60, раздел ММ;
е) Печатане – дълбок печат за издания – 40 КФН, част 60, раздел QQ;
ж) Операции по нанасяне на покритие чрез натиск върху чувствителни ленти и етикети – 40 КФН, част 60, раздел RR;
з) Нанасяне на покрития върху големи уреди, метални намотки и консервени кутии за напитки – 40 КФН, част 60, раздел SS, раздел ТТ и раздел WW;
и) Терминали за бензин на едро – 40 КФН, част 60, раздел ХХ;
й) Производство на каучукови гуми – 40 КФН, част 60, раздел ВВВ;
к) Производство на полимери – 40 КФН, част 60, раздел DDD;
л) Нанасяне на покритие и печат върху гъвкав винил и полиуретан – 40 КФН, част 60, раздел FFF;
м) Утечки в оборудването в петролни рафинерии и системи за отпадни води – 40 КФН, част 60, раздел GGG и раздел QQQ;
н) Производство на синтетични влакна – 40 КФН, част 60, раздел ННН;
о) Бензинови продукти за химическо чистене – 40 КФН, част 60, раздел JJJ;
п) Преработка на природен газ на брега – 40 КФН, част 60, раздел ККК;
__________
5 Съвет на министрите на околната среда на Канада
р) Утечки от оборудване, блокове за въздушна оксидация, дестилационни операции и реакторни процеси – 40 КФН, част 60, раздел VV, раздел III, раздел NNN и раздел RRR;
с) Нанасяне на покрития върху магнитни ленти – 40 КФН, част 60, раздел SSS;
т) Промишлено нанасяне на покрития върху повърхности – 40 КФН, част 60, раздел ТТТ;
у) Полимерни покрития от помощни съоръжения за субстрати – 40 КФН, част 60, раздел VVV;
ф) Стационарни двигатели с вътрешно горене – Искрово запалване, 40 КФН, част 60, раздел JJJJ;
х) Стационарни двигатели с вътрешно горене – Компресионно запалване, 40 КФН, част 60, раздел IIII, и
ц) Нови и въведени в експлоатация преносими контейнери за гориво – 40 КФН, част 59, раздел F.
25. Пределно допустимите стойности за контрол на емисиите на летливи органични съединения от източници, които са предмет на националните стандарти за емисии на опасни въздушни замърсители (HAP), са посочени в следните документи:
a) Органични опасни въздушни замърсители от преработващата промишленост за синтетични органични химични вещества – 40 КФН, част 63, раздел F;
б) Органични опасни въздушни замърсители от преработващата промишленост за синтетични органични химични вещества: Работни вентилационни отвори, съдове за съхранение, операции по прехвърляне и отпадъчни води – 40 КФН, част 63, раздел G;
в) Органични опасни въздушни замърсители: Утечки в оборудването – 40 КФН, част 63, раздел Н;
г) Стерилизатори с етиленов оксид с търговско предназначение – 40 КФН, част 63, раздел O;
д) Терминали за бензин на едро и тръбопроводни изходни станции – 40 КФН, част 63, раздел R;
е) Халогенирани разтворители обезмаслители – 40 КФН, част 63, раздел T;
ж) Полимери и смоли (група I) – 40 КФН, част 63, раздел U;
з) Полимери и смоли (група II) – 40 КФН, част 63, раздел W;
и) Пещи за вторично топене на олово – 40 КФН, част 63, раздел Х;
й) Товарене на морски танкери – 40 КФН, част 63, раздел Y;
к) Петролни рафинерии – 40 КФН, част 63, раздел СС;
л) Операции по управление на отпадъци и възстановяване извън територията на обекта – 40 КФН, част 63, раздел DD;
м) Производство на магнитни ленти – 40 КФН, част 63, раздел ЕЕ;
н) Производство на авиационно и космическо оборудване – 40 КФН, част 63, раздел GG;
о) Производство на нефт и природен газ – 40 КФН, част 63, раздел HH;
п) Корабостроителни и кораборемонтни дейности – 40 КФН, част 63, раздел ІІ;
р) Мебели от дърво – 40 КФН, част 63, раздел JJ;
с) Печатане и издателска дейност – 40 КФН, част 63, раздел КК;
т) Целулоза и хартия II (изгаряне) – КФН, част 63, раздел MM;
у) Резервоари за съхранение – 40 КФН, част 63, раздел ОО;
ф) Контейнери – 40 КФН, част 63, раздел РР;
х) Повърхностни заграждения – 40 КФН, част 63, раздел QQ;
ц) Самостоятелни отводнителни системи – 40 КФН, част 63, раздел RR;
ч) Затворени вентилационни системи – 40 КФН, част 63, раздел SS;
ш) Утечки в оборудването: контролно ниво 1 – 40 КФН, част 63, раздел ТТ;
щ) Утечки в оборудването: контролно ниво 2 – 40 КФН, част 63, раздел UU;
аа) Маслени/водни сепаратори и сепаратори на органични вещества/вода – 40 КФН, част 63, раздел VV;
бб) Съдове за съхранение (резервоари): контролно ниво 2 – 40 КФН, част 63, раздел WW;
вв) Преработвателни съоръжения за производство на етилен – 40 КФН, част 63, раздел ХХ;
гг) Базисни технологични стандарти за максимален постижим контрол за няколко категории – 40 КФН, част 63, раздел YY;
дд) Съоръжения за изгаряне на опасни отпадъци – 40 КФН, част 63, раздел ЕЕЕ.
ее) Производство на фармацевтични продукти – 40 КФН, част 63, раздел GGG;
жж) Пренос и съхранение на природен газ – 40 КФН, част 63, раздел НHH;
зз) Производство на гъвкава полиуретанова пяна – 40 КФН, част 63, раздел ІІІ;
ии) Полимери и смоли: група IV – 40 КФН, част 63, раздел JJJ;
йй) Производство на цимент тип „Portland“ – 40 КФН, част 63, раздел LLL;
кк) Производство на активни съставки на пестициди – 40 КФН, част 63, раздел MMM;
лл) Полимери и смоли: група IV – 40 КФН, част 63, раздел ООО;
мм) Полиетер полиоли – 40 КФН, част 63, раздел РРР;
нн) Вторично производство на алуминий – 40 КФН, част 63, раздел RRR;
оо) Петролни рафинерии – 40 КФН, част 63, раздел UUU;
пп) Пречиствателни станции публична собственост – 40 КФН, част 63, раздел VVV;
рр) Производство на мая за хранителни цели – 40 КФН, част 63, раздел СССС;
сс) Разпределение на органични течности (различни от бензин) – 40 КФН, част 63, раздел EEEE;
тт) Производство на разни органични химични вещества – 40 КФН, част 63, раздел FFFF;
уу) Екстракция на разтворители за производство на растителни масла – 40 КФН, част 63, раздел GGGG;
фф) Покрития при автомобили и леки камиони – 40 КФН, част 63, раздел IIII;
хх) Нанасяне на покритие върху хартия и друго покритие на рулони – 40 КФН, част 63, раздел JJJJ;
цц) Нанасяне на покрития върху метални консервни кутии – 40 КФН, част 63, раздел КККК;
чч) Нанасяне на покрития върху разни метални части и изделия – 40 КФН, част 63, раздел ММММ;
шш) Нанасяне на покрития върху големи уреди – 40 КФН, част 63, раздел NNNN;
щщ) Щамповане, нанасяне на покритие и багрене на тъкани – 40 КФН, част 63, раздел OOOO;
ааа) Нанасяне на покрития върху пластмасови части и изделия – 40 КФН, част 63, раздел РРРР;
ббб) Нанасяне на покрития върху изделия от дърво за строителството – 40 КФН, част 63, раздел QQQQ;
ввв) Нанасяне на покрития върху метални принадлежности – 40 КФН, част 63, раздел RRRR;
ггг) Нанасяне на покрития върху метални намотки – 40 КФН, част 63, раздел SSSS;
ддд) Операции по крайна обработка на кожа – 40 КФН, част 63, раздел ТТТТ;
еее) Производство на целулозни изделия – 40 КФН, част 63, раздел UUUU;
жжж) Производство на лодки – 40 КФН, част 63, раздел VVVV;
ззз) Производство на армирани пластмаси и композити – 40 КФН, част 63, раздел WWWW;
иии) Производство на каучукови гуми – 40 КФН, част 63, раздел ХХХХ;
ййй) Стационарни двигатели с вътрешно горене – 40 КФН, част 63, раздел YYYY;
ккк) Стационарни бутални двигатели с вътрешно горене: Компресионно запалване – 40 КФН, част 63, раздел ZZZZ;
ллл) Производство на полупроводници – 40 КФН, част 63, раздел ВВВВВ;
ммм) Леярни за чугун и стомана – 40 КФН, част 63, раздел EEEEE;
ннн) Интегрирано производство на чугун и стомана – 40 КФН, част 63, раздел FFFFF;
ооо) Преработка на асфалт и производство на покривни настилки – 40 КФН, част 63, раздел LLLLL;
ппп) Производство на гъвкава полиуретанова пяна – 40 КФН, част 63, раздел MMMMM;
ррр) Клетки/стойки за тестово изпитване на двигатели – 40 КФН, част 63, раздел PPPPP;
ссс) Производство на фрикционни продукти – 40 КФН, част 63, раздел QQQQQ;
ттт) Производство на огнеупорни изделия – 40 КФН, част 63, раздел SSSSS;
ууу) Стерилизатори с етиленов оксид в болнични заведения – 40 КФН, част 63, раздел WWWWW;
ффф) Разпределителни терминали за бензин на едро, инсталации за пренос на едро и тръбопроводни съоръжения – 40 КФН, част 63, раздел BBBBBB;
ххх) Съоръжения за подаване на бензин – 40 КФН, част 63, раздел СССССС;
ццц) Отстраняване на бои и разни операции по нанасяне на покрития при източници в района – 40 КФН, част 63, раздел HHHHHH;
ччч) Производство на акрилни/модакрилни влакна (източници в района) – 40 КФН, част 63, раздел LLLLLL;
шшш) Производство на сажди (източници в района) – 40 КФН, част 63, раздел MMMMMM;
щщщ) Източници в района: производство на химични вещества: Хромни съединения – 40 КФН, част 63, раздел NNNNNN;
аааа) Производство на химични вещества за източници в района – 40 КФН, част 63, раздел VVVVVV;
бббб) Преработка на асфалт и производство на покривни настилки (източници в района) – 40 КФН, част 63, раздел AAAAAAA; и
вввв) Производство на бои и подобни на тях продукти (източници в района) – 40 КФН, част 63, раздел CCCCCCC.
Допълнение
План за управление на разтворителите
Въведение
1. Настоящото допълнение към приложението относно пределно допустимите стойности на емисиите от летливи органични съединения от стационарни източници предоставя насоки за прилагане на план за управление на разтворителите. В него се определят принципите, които да се прилагат (алинея 2), предоставя се рамката за масовия баланс (алинея 3) и се дават указания за условията, свързани с проверката на спазването на изискванията (алинея 4).
Принципи
2. Планът за управление на разтворителите служи на следните цели:
a) проверка на спазването на изискванията, както е посочено в приложението; и
б) определяне на бъдещи възможности за намаляване.
Определения
3. Следните определения предоставят рамката за извършване на масовия баланс:
a) вложени органични разтворители:
•  I1 – количеството органични разтворители или тяхното количество в закупените препарати, които се използват за влагане в процеса в периода от време, за който се изчислява масовият баланс;
•  I2 – количеството органични разтворители в чист вид или в препарати, които са рециклирани и повторно използвани като вложени в процеса разтворители. (Рециклираният разтворител се отчита всеки път, когато се използва за извършване на дейността.);
б) продукти от употребата на органични разтворители:
•  O1 – емисии на ЛОС в отпадъчните газове;
•  O2 – органични разтворители, изпуснати във вода, като, ако е приложимо, при изчисляването на О5 се взема предвид обработката на отпадъчни води;
•  O3 – количеството органични разтворители, което остава като замърсяване или остатък в готовите продукти от процеса;
•  O4 – неуловени емисии от органични разтворители във въздуха; тук се включва общата вентилация на помещения, когато въздухът се изпуска в околната среда през прозорци, врати, вентилационни отвори и други подобни отвори;
•  O5 – загуби от органични разтворители и/или органични съединения в резултат на химични или физични реакции (включително разтворителите, които биват унищожавани – например чрез изгаряне или друг начин на пречистване на отпадъчни газове или отпадъчни води, или уловени, например чрез адсорбция, стига те да не са отчетени в О6, О7 или О8);
•  O6 – органични разтворители, съдържащи се в събрани отпадъци;
•  O7 – органични разтворители или съдържащи се в препарати органични разтворители, които се продават или са предназначени за продажба като продукт с търговска стойност;
•  O8 – органични разтворители, съдържащи се в рециклирани препарати за повторна употреба, но не за влагане в процеса, стига те да не са отчетени в О7;
•  O9 – органични разтворители, изпускани по друг начин.
Насоки за използването на плана за управление на разтворители за проверка на спазването на изискванията
4. Използването на плана за управление на разтворителите се определя от конкретното изискване, чието спазване трябва да се провери, както следва:
a) проверка на спазването на изискването за намаляване, посочено в алинея 6, буква а) от приложението, с обща пределно допустима стойност на емисиите, изразена в емисии от разтворителя за единица продукт, или както е определено по друг начин в приложението:
 i) за всички дейности, използващи възможността за намаляване, спомената в алинея 6, буква а) от приложението, планът за управление на разтворителите следва да се прилага ежегодно за определяне на потреблението; потреблението може да бъде изчислено чрез следното уравнение:
С = I1 – O8
Успоредно с това следва да се определят твърдите вещества, използвани при нанасянето на покрития, с оглед да се получи годишната контролна емисия и целевата емисия за всяка година;
 ii) за оценка на спазването на изискванията чрез общата пределно допустима стойност, изразена в емисии от разтворителя за единица продукт, или както е определено по друг начин в приложението, планът за управление на разтворителите следва да се прилага ежегодно за определяне на емисиите на ЛОС. Емисиите на ЛОС могат да бъдат изчислени чрез следното уравнение:
E = F + O1,
където F са неорганизираните емисии на НМЛОС, определени в буква б), подточка i) по-долу. Стойността, получена за емисиите, трябва да се раздели на съответния параметър за продукта;
б) определяне на неорганизираните емисии на ЛОС за сравнение със стойностите на неорганизираните емисии, посочени в приложението:
 i) методика: случайните емисии на ЛОС могат да се изчислят чрез следното уравнение:
F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
или
F = O2 + O3 + O4 + O9
Това количество може да бъде определено чрез директно измерване на съответните количества. Друга възможност е еквивалентно изчисление да бъде направено чрез други средства, например като се използва ефективността на улавяне на емисиите при процеса. Стойността на неорганизираните емисии се изразява като част от вложените разтворители, която може да се определи чрез следното уравнение:
I = I1 + I2;
 ii) честота: неорганизираните емисии на ЛОС могат да бъдат определени чрез кратък, но изчерпателен набор от измервания. Последните не е необходимо да бъдат извършвани отново, докато не бъдат направени модификации в оборудването.“
У. Приложение VII
Приложение VІI се заменя със следното:
„Времеви графици съгласно член 3
1. Времевите графици за прилагане на пределно допустимите стойности съгласно член 3, алинеи 2 и 3 са:
a) за нови стационарни източници – една година след датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна; и
б) за съществуващи стационарни източници – една година след датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна или 31 декември 2020 г., в зависимост от това коя дата е по-късна.
2. Времевите графици за прилагане на пределно допустимите стойности за горива и нови мобилни източници съгласно член 3, алинея 5 са датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна или датите, свързани с мерките, посочени в приложение VIII, в зависимост от това коя дата е по-късна.
3. Времевите графици за прилагане на пределно допустимите стойности за ЛОС за продукти съгласно член 3, алинея 7 са една година след датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна.
4. Независимо от алинеи 1, 2 и 3, но при спазване на алинея 5, страна по Конвенцията, която става страна по настоящия протокол между 1 януари 2013 г. и 31 декември 2019 г., може да декларира при ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването към настоящия протокол, че тя ще удължи срока на някой или на всички времеви графици за прилагане на пределно допустимите стойности съгласно член 3, алинеи 2, 3, 5 и 7, както следва:
a) за съществуващи стационарни източници – до петнадесет години след датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна;
б) за горива и нови мобилни източници – до пет години след датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна; и
в) за ЛОС в продукти – до пет години след датата на влизане в сила на настоящия протокол за въпросната страна.
5. Страна, която е направила избор съгласно член 3а от настоящия протокол по отношение на приложение VI и/или VIII, не може да направи и декларация съгласно алинея 4 по отношение на същото приложение.“
Ф. Приложение VIII
Приложение VІII се заменя със следното:
„Пределно допустими стойности за горива и нови мобилни източници
Въведение
1. Раздел А се отнася за страни, различни от Канада и Съединените американски щати, раздел Б се отнася за Канада, а раздел В се отнася за Съединените американски щати.
2. В настоящото приложение се посочват пределно допустими стойности на емисиите за NOx, изразени като NO2-еквиваленти, и за въглеводороди, повечето от които са летливи органични съединения, за въглероден оксид (CO) и за прахови частици, както и екологични спецификации за продавани горива за моторни превозни средства.
3. Времевите графици за прилагане на пределно допустимите стойности в това приложение са посочени в приложение VII.
A. Страни, различни от Канада и Съединените американски щати
Пътнически автомобили и лекотоварни превозни средства
4. Пределно допустимите стойности за задвижвани с двигатели моторни превозни средства с поне четири колела и използвани за превоз на пътници (категория М) и товари (категория N) са посочени в таблица 1.
Тежкотоварни моторни превозни средства
5. Пределно допустимите стойности за двигатели за тежкотоварни моторни превозни средства са посочени в таблици 2 и 3 относно прилаганите тестови процедури.
Извънпътни моторни превозни средства и машини с компресионно запалване и искрово запалване
6. Пределно допустимите стойности за двигатели за земеделски и горскостопански трактори и други извънпътни моторни превозни средства/машини са изброени в таблици 4 и 6.
7. Пределно допустимите стойности за локомотиви и мотриси са изброени в таблици 7 и 8.
8. Пределно допустимите стойности за кораби за вътрешноводен транспорт са изброени в таблица 9.