Министерски съвет
брой: 84, от дата 25.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.55


Постановление № 269 от 24 октомври 2019 г. за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г.
за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „2,50 лв.“ се заменят с „3,00 лв.“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „2,50 лв.“ се заменят с „3,00 лв.“;
б) в буква „б“ думите „3 лв.“ се заменят с „3,50 лв.“.
3. В т. 3 думите „3 лв.“ се заменят с „3,50 лв.“.
4. В т. 4 думите „6 лв.“ се заменят с „6,50 лв.“.
5. В т. 5 думите „4 лв.“ се заменят с „4,50 лв.“.
6. В т. 6 думите „8 лв.“ се заменят с „8,50 лв.“.
7. В т. 7:
а) в буква „а“ думите „6 лв.“ се заменят с „6,50 лв.“;
б) в буква „б“ думите „2,50 лв.“ се заменят с „3,00 лв.“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Средствата по чл. 1 се определят на база фактическите приходи от продажба на билети за първото тримесечие и ежемесечно до края на годината до размера на утвърдените в началото на годината приходи по бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма „Сценични изкуства“, при спазване на следните условия:
1. текущо през годината преизчислението на приходите от продажба на билети се извършва до 105 на сто от прогнозния бюджет в частта субсидия в рамките на утвърдените средства по бюджета на Министерството на културата за съответната година;
2. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт не може да надвишава 10 на сто от полагаемата субсидия за текущата година;
3. при провеждане на спектакли и концерти в сценични пространства, включително извън собствените зали на института, се субсидират приходи от билети до броя на местата на зрителната зала на съответния институт, за която е създаден продуктът;
4. при провеждане на оперни спектакли в турне се субсидират приходи от билети до 1000 зрителски места на представление;
5. средствата по чл. 1 се предоставят за приходи от билети в размер до 20,00 лв. средна цена от продадените билети за съответния спектакъл или концерт при спазване на изискванията на т. 3 и 4.“
Заключителни разпоредби
§ 3. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. в размер 23 000 000 лв. за преизчисление на средствата по чл. 23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за  2019 г.
(3) Дава съгласие министърът на културата да включи в бюджетите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства допълнителни разходи в размер до 7 000 000 лв. за сметка на преизпълнение на собствените приходи на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства.
(4) Със сумата по ал. 1 и 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Сценични изкуства”, и показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
(5) Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. и промените по чл. 23в,  т. 2 от Закона за закрила и развитие на културата по бюджетите на съответните културни институти в областта на сценичните изкуства, прилагащи система на делегиран бюджет, и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2019 г.
§ 4. В срок до 31 декември 2019 г. министърът на културата да приведе в съответствие методиката по чл. 23а, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на култура и да разработи контролни механизми за изпълнение на условията по чл. 2, т. 1 – 5.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8184