Министерски съвет
брой: 84, от дата 25.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата се извършва от ТЕЛК и от специализираните състави на НЕЛК. В заседанията на ТЕЛК при разглеждане на отделните случаи могат да бъдат привличани за консултация и лекари с придобита специалност по профила на заболяването. Даваните от тях консултации имат спомагателен характер и не са задължителни за лекарите от състава на ТЕЛК, които носят отговорност за изготвеното експертно решение.“
§ 2. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. В медицинските документи, включително в резултатите от направените медицински изследвания и консултации, въз основа на които се извършва медицинската експертиза, се посочват датата, на която са съставени, имената, уникалният идентификационен номер (УИН)/личният професионален код (ЛПК) на лицето (ако има такъв), което е извършило изследването/консултацията, наименованието и адресът на лечебното заведение, в което са извършени.“
§ 3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Постъпилите в Националния осигурителен институт формуляри Е213 и придружаващата ги медицинска документация се изпращат на РКМЕ към Столичната регионална здравна инспекция. В тези случаи освидетелстването/преосвидетелстването на лицата се извършва по реда на правилника.“
§ 4. Членове 7 и 8 се изменят така:
„Чл. 7. (1) Ежегодно до 25 януари директорът на РЗИ определя със заповед съставите на ЛКК (постоянните и резервните членове) по предложение на съответните ръководители на лечебните заведения.
(2) Предложенията по ал. 1 се подават до съответната РЗИ в срок до 10 януари.
(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в 3-дневен срок от издаването й на съответните лечебни заведения, на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), на съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и на съответната регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП).
(4) Предложенията на лечебните заведения за определяне на съставите на ЛКК и за промяната им, както и заповедта на директора на РЗИ за определянето/закриването на ЛКК се изготвят по образец съгласно приложения № 1, 2 и 3.
(5) Директорът на РЗИ поддържа в информационната база данни по чл. 54а актуална информация на създадените общи и специализирани лекарски консултативни комисии на територията на съответната РЗИ, включително на създадените по реда на чл. 8. Списъкът на ЛКК е достъпен на електронната страница на съответната РЗИ и на НЕЛК.
(6) По изключение нови ЛКК могат да бъдат създадени и извън срока по ал. 1, като се посочват мотиви за това.
Чл. 8.(1) Ежегодно до 10 януари ръководителите на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на университетските болници определят съставите на ЛКК със заповед по образец съгласно приложениe № 4.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в 3-дневен срок от издаването й на директора на съответната РЗИ, на съответното ТП на НОИ, на съответната РЗОК и на съответната РДСП.
(3) По изключение нови ЛКК към лечебните заведения по ал. 1 могат да бъдат създадени и извън срока по ал. 1, като се посочват мотиви за това.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Териториалните експертни лекарски комисии се откриват и се закриват със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция след съгласуване с министъра на здравеопазването.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Съставът на ТЕЛК се определя със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по образец съгласно приложение № 5 в едноседмичен срок от получаване на заповедта по ал. 1.
(4) Копие от заповедта по ал. 3 се изпраща на съответната РЗИ в 3-дневен срок от издаването й.
(5) Директорът на РЗИ поддържа в информационната база данни по чл. 54а актуална информация за създадените ТЕЛК на територията на съответната РЗИ. Списъкът на създадените ТЕЛК е достъпен на електронната страница на съответната РЗИ и на НЕЛК.
(6) Промяна в състава на ТЕЛК се извършва по реда на ал. 3 и 4.“
§ 6. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен от ръководителя на лечебното заведение член от състава на ТЕЛК.“
2. Досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 7. В чл. 13, ал. 2 думата „съставите“ се заменя със „заседанията“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 думите „в НЕЛК“ се заменят с „провеждано от НЕЛК“ и пред тях се поставя запетая.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Националната експертна лекарска комисия създава, поддържа и актуализира списък на лекарите, преминали обучение по ал. 2 и 3. Списъкът включва трите имена, УИН/ЛПК, код на специалността, съгласно приложение № 10 и номера на издаденото от директора на НЕЛК удостоверение за успешно завършеното обучение.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „приложение № 3а“ се заменят с „приложение № 6“.
2. В ал. 3 думите „приложение № 3б“ се заменят с „приложение № 7“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Националната експертна лекарска комисия създава и поддържа информационна база данни (ИБД) съгласно глава трета, раздел IVа.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „заболявания“ се поставя запетая и думите „и служба „Техническа обработка на експертните решения и кореспонденция със специализираните състави“ се заменят със „служба „Техническа обработка на експертните решения и кореспонденция със специализираните състави“ и служба „Информационно обслужване, защита на данни и анализ на информацията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Броят и профилът на специализираните състави се определят със заповед на директора на НЕЛК в зависимост от конкретната необходимост. Директорът на НЕЛК поддържа в информационната база данни по чл. 54а актуална информация за специализираните състави на НЕЛК. Списъкът на специализираните състави е достъпен и на електронната страница на НЕЛК.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „лекари“ се заменя с „лекари/лекари по дентална медицина“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 13. В чл. 22, ал. 1 след думата „заведение“ се добавя „по чл. 106а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения“.
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„2. вписва в амбулаторния лист (АЛ) на болния при всеки преглед:“;
бб) в буква „а“ думите „в ЛАК“ се заменят с „към АЛ“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 7, буква „б“ думата „осиновяване“ и запетаята след нея се заличават;
г) в т. 8 абревиатурата „ЛАК“ се заменя с „АЛ“;
д) в т. 9 думите „формуляр Е 116 по искане на болния и на“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „приложение № 4“ се заменят с „приложение № 8“;
б) създават се т. 3 – 5:
„3. промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинната връзка;
4. необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние;
5. необходимост от преосвидетелстване по други поводи, предвидени в нормативни актове.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При издаване на медицинско направление по ал. 2 данните съгласно приложение № 8 се въвеждат от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар – от лекуващия лекар (лекар по дентална медицина), в ИБД. Регистрираното в ИБД медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „лекар“ се заменя с „лекар/лекар по дентална медицина“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ЛАК и“ се заличават.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) При непопълване на реквизитите на приложение № 8 РКМЕ (ТЕЛК) връща медицинското направление по ал. 2 на лекаря за допълване.“
8. Досегашните ал. 7 и 8 се отменят.
§ 15. В чл. 24 се създава ал. 8:
„(8) Решенията на ЛКК се вписват в „Медицински протокол на ЛКК“ по образец съгласно приложение № 9.“
§ 16. В чл. 27 ал. 4 се изменя така:
„(4) При издаване на болничен лист ЛКК вписва в медицинския протокол по чл. 24, ал. 8 всички реквизити по чл. 23, ал. 1, т. 2.“
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лекарската консултативна комисия насочва болните за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК с „Медицински протокол на ЛКК“ по образец съгласно приложение № 9. Към медицинския протокол на ЛКК се прилагат придружаващите документи.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При издаване на „Медицински протокол на ЛКК“ по ал. 3 данните съгласно приложение № 9 се въвеждат от председателя на ЛКК в ИБД. Регистрираният в ИБД медицински протокол на ЛКК се отпечатва, подписва от състава на ЛКК, подпечатва се с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) При непопълване на реквизитите на приложение № 9 РКМЕ (ТЕЛК) връща медицинския протокол по ал. 3 на ЛКК за допълване.“
§ 18. В чл. 29, ал. 1 абревиатурата „ЛАК“ се заменя с „АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК“.
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „срещу подпис“ се добавя „или с писмо с известие за доставяне“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Медицинското досие се изпраща в РКМЕ след връчване на решението по ал. 3 срещу подпис, съответно след получаване на известието за доставяне.“
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общините поемат разходите за командировки на експертите от ТЕЛК, на шофьорите и на техническите лица от друга община при освидетелстване/преосвидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Извън случаите по ал. 1 разходите за командировки на експертите от ТЕЛК, на шофьорите и на техническите лица при освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК на лицата по чл. 33, ал. 5 са за сметка на лечебното заведение, в което е разкрита ТЕЛК.“
§ 21. В чл. 37, ал. 1 изречение второ се заличава.
§ 22. В чл. 38 след думата „лекари“ се добавя „от състава на ТЕЛК“.
§ 23. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „обратна разписка:“ се заменят с „известие за доставяне и с известие по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и електронен адрес:“.
2. В т. 5 думите „дава указания за предприемането на съответни действия, свързани с тяхното пенсиониране или трудоустрояване, с реда за обжалване решенията на ТЕЛК и др.;“ се заменят с „и реда за обжалването им;“ и запетаята пред тях се заличава.
3. В т. 9 запетаята и думите „към РКМЕ“ се заличават.
4. В т. 12 думите „РКМЕ и“ се заличават.
5. Създава се т. 16:
„16. отговаря за въвеждането и поддържането в ИБД на цялата необходима информация по отношение на извършваната от ТЕЛК медицинска експертиза.“
§ 24. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Формуляр Е 213 и придружаващата го медицинска документация се изпращат на съответната ТЕЛК на територията на гр. София чрез РКМЕ към Столичната регионална здравна инспекция в срок 14 дни от получаването им.“
§ 25. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или са подлежали на редовно преосвидетелстване“ се заличават, а думите „ТЕЛК/НЕЛК“ се заменят с „ТЕЛК“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Териториалното поделение на НОИ извършва служебна проверка в ИБД относно експертните решения на лицата по ал. 2.“
§ 26. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая думите „по съответната специалност“ се заличават.
2. Създава се т. 5:
„5. отговарят за въвеждането и поддържането в ИБД на цялата необходима информация по отношение на извършената в специализирания състав медицинска експертиза.“
§ 27. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „ТЕЛК“ се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При заболявания, по които ТЕЛК се е произнесла въз основа на необходимата медицинска документация, налична към момента на постановяване на експертното решение, но е определила неправилно процента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, НЕЛК отменя експертното решение изцяло и издава ново експертно решение. В тези случаи НЕЛК се произнася въз основа на наличната медицинска документация.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 28. В чл. 48, ал. 5 думите „националните консултанти“ се заменят с „членове на експертните съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
§ 29. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Националната експертна лекарска комисия изпраща екземпляр от своето решение на освидетелстваното лице, на ТП на НОИ и връща в РКМЕ медицинското експертно досие заедно с екземпляр от решението.“
§ 30. В глава трета се създава раздел IVа с чл. 54а54в:
„Раздел IVа
Информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
Чл. 54а. (1) Националната експертна лекарска комисия създава и поддържа информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
(2) Информационната база данни по ал. 1 съдържа:
1. документ за насочване за извършване на експертиза на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане (медицински протокол/медицинско направление);
2. експертно решение;
3. диагноза на водещото заболяване;
4. диагнози на придружаващите заболявания;
5. всички извършени медико-диагностични дейности, относими към оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане;
6. извършените прегледи от лекар, относими към оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане;
7. други данни от значение за трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане.
(3) Директорът на НЕЛК осъществява цялостен контрол по създаването и поддържането на ИБД по ал. 1 и отговаря за въвеждането и поддържането в ИБД на информацията по отношение на извършената от НЕЛК медицинска експертиза.
(4) Данните по ал. 2, т. 1 се въвеждат в ИБД от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар – от лекуващия лекар (лекар по дентална медицина)/ЛКК/РКМЕ, непосредствено при изготвянето/постъпването им.
(5) Данните по ал. 2, т. 2 – 4 се въвеждат в ИБД от ТЕЛК/НЕЛК, постановила експертното решение, в момента на изготвянето му.
(6) Данните по ал. 2, т. 5 – 7 се въвеждат от РКМЕ, ТЕЛК и НЕЛК непосредствено след постъпването им.
(7) Информационната база данни по ал. 1 е изградена от модули, съдържащи функционалности съобразно естеството на постъпващата информация, нейното движение, съхраняване и обработване.
(8) За целите на функционирането на информационната база данни се въвежда кодиране на медицинските специалности в системата на здравеопазването съгласно приложение № 10.
Чл. 54б. (1) Когато лице с увреждане по смисъла на Закона за хората с увреждания не намира персонални данни в своя профил в информационната система на Агенцията за хората с увреждания по чл. 82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, може да подаде заявление за актуализиране на данните до НЕЛК.
(2) Заявлението по ал. 1 е достъпно чрез портала за електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Заявлението се изпраща в НЕЛК автоматично.
Чл. 54в. (1) При получено заявление по реда на чл. 54б, ал. 2 НЕЛК извършва проверка в ИБД.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че данните от заявлението се отнасят за експертно решение, издадено от НЕЛК, НЕЛК актуализира данните в ИБД в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
(3) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че данните от заявлението се отнасят за експертно решение, издадено от ТЕЛК, в срок от един работен ден НЕЛК изпраща заявлението чрез ИБД на РКМЕ на територията на съответната област.
(4) В случаите по ал. 3 РКМЕ извършва проверка в 14-дневен срок от получаване на заявлението в медицинското експертно досие на лицето и изпраща служебно сканирано копие на експертното решение на ТЕЛК чрез ИБД на съответната ТЕЛК. Териториалната експертна лекарска комисия въвежда данните от експертното решение в ИБД в 10-дневен срок от получаването му и уведомява НЕЛК чрез ИБД.
(5) В случаите и в срока по ал. 4, когато РКМЕ установи, че за лицето липсва медицинско експертно досие, РКМЕ изпраща искане заедно със заявлението на лицето по чл. 54б, ал. 2 към съответното ТП на НОИ чрез системата за сигурно електронно връчване за предоставяне на сканираното експертно решение на ТЕЛК, съдържащо се в пенсионната преписка на лицето, съхранявана в ТП на НОИ.
(6) В 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 5 ТП на НОИ изпраща на РКМЕ чрез системата за сигурно електронно връчване сканираното експертно решение на ТЕЛК. В срок от един работен ден РКМЕ изпраща експертното решение чрез ИБД на съответната ТЕЛК. В 10-дневен срок от получаването му ТЕЛК въвежда данните от експертното решение в ИБД, за което уведомява НЕЛК чрез ИБД.“
§ 31. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
„(3) За всяко лице, което ще се освидетелства за първи път от ТЕЛК, РКМЕ отразява движението на медицинската документация в ИБД.“
§ 32. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 на място в РКМЕ или чрез лицензиран пощенски оператор за:“;
б) в т. 2 думите „когато, служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата по ал. 1 се уведомяват от РКМЕ служебно за необходимостта от редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия.
(3) Лицата по ал. 1 заедно със заявление-декларацията подават в РКМЕ направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар.“
3. В ал. 4 думите „протокол на ЛКК“ се заменят с „направление от личния/лекуващ лекар/протокол на ЛКК“.
4. В ал. 5 накрая се добавя „с изключение на случаите на чл. 40, ал. 2“.
§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се поставя наклонена черта и се добавя „направление от личния/лекуващ лекар и медицинска документация“;
б) в т. 7 думите „медицински документи, допълнително изискани от ТЕЛК“ се заменят с „допълнително изискани документи“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съдържанието на медицинското експертно досие се отразява в ИБД от РКМЕ. При постъпване на нови документи те се включват като неразделна част от медицинското експертно досие и се отбелязва датата на постъпването им.“
§ 34. В чл. 58, ал. 1 думите „специализирана ТЕЛК или“ се заличават.
§ 35. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Регионалната картотека по постоянния адрес на лицето изпраща с писмо с известие за доставяне и по електронен път на ТП на НОИ експертното решение на ТЕЛК, след като е проверила, че всички страни са уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл. Експертното решение се изпраща с писмо с известие за доставяне и на осигурителите.“
§ 36. В чл. 60 ал. 2 се изменя така:
„(2) Медицинските комисии по чл. 98, ал. 4 от КСО отразяват в ИБД мотивите за обжалване на издадените експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК.“
§ 37. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „азбучните картони на лицата“ се заменят с „информацията от ИБД за лицата“.
2. В ал. 2 думите „на лицата“ се заменят с „и информацията от ИБД за лицата“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Медицинската информация и документация от експертните досиета на лицата може да бъде предоставяна при условията и по реда на Закона за здравето.“
4. В ал. 6 думите „В азбучния картон се вписва“ се заменят с „Регионалната картотека на медицинската експертиза отбелязва в ИБД“.
§ 38. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:
1. срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК;
2. срещу решенията на ЛКК и ЦСМП – в 14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК;
3. срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК;
4. срещу решенията на НЕЛК – пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалванията и възраженията по ал. 1, т. 1 – 3 се правят чрез РЗИ.
(3) Когато обжалваният болничен лист е издаден от член на ЛКК, жалбата по него се разглежда от друга ЛКК.
(4) Заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни решения за временна неработоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111 от Закона за здравето.
(5) Срокът за обжалването по ал. 1 и 4 започва да тече от датата на получаване на експертното решение.
(6) Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.
(7) В случаите на установено нарушение при издаването му регионалният съвет отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза.
(8) Решението на регионалния съвет за отменяне на експертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтересованите от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.
(9) Обжалването на решението на ЛКК по реда на ал. 4 е пречка за обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.
(10) Решението на регионалния съвет за отхвърляне на жалбата не е пречка за обжалване на решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът започва да тече от получаването на решението на регионалния съвет.
(11) Решението на повторната експертиза по ал. 7 може да се обжалва по реда на ал. 1, т. 2.
(12) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 и ал. 4 – 11 се обжалват и експертните решения по чл. 24, ал. 1, т. 8 от заинтересованите лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.“
§ 39. В чл. 66 думите „два дни“ се заменят с „от два работни дни“.
§ 40. В чл. 67 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лекарските консултативни комисии, РКМЕ и НЕЛК изпращат експертното решение на ТП на НОИ с писмо с известие за доставяне и по електронен път. С писмо с известие за доставяне експертното решение се изпраща и на осигурителите.“
§ 41. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „към РЗИ“ се заменят с „на РЗИ“, а думите „към РКМЕ“ се заменят с „РКМЕ“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. правят проверки по създадената организация на работа, по качеството на медицинската експертиза и по воденето на медицинската документация от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК, както и относно състава на ЛКК и ТЕЛК;“.
2. В ал. 2 навсякъде думите „към РЗИ“ се заменят с „на РЗИ“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При получаване на жалби, възражения и сигнали от физически/юридически лица, включително извън кръга на посочените в чл. 63, ал. 1, и след изтичане на предвидените в чл. 63 срокове, съдържащи данни за извършено престъпление, директорите на РЗИ/ТП на НОИ/РЗОК/НЕЛК ги изпращат на органите на досъдебното производство.
(4) При поискване, в случаите по ал. 3, директорите на РЗИ/РЗОК/НЕЛК съдействат на органите на досъдебното производство за извършване на контролни/допълнителни медицински дейности/изследвания от лечебни заведения, различни от тези, които са извършили съответните изследвания/медицински дейности, свързани с издадени експертни решения на органите на медицинската експертиза.“
§ 42. Създават се чл. 70а, 70б и 70в:
„Чл. 70а. Националната експертна лекарска комисия осъществява методическа и консултативна помощ и контрол по организацията и качеството на експертната дейност на органите на медицинската експертиза, като:
1. участва в извършването на проверки на лечебните заведения в страната относно създадената организация на работа, воденето на медицинската документация и качеството на медицинската експертиза, осъществявана от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК;
2. изготвя констативни протоколи за резултатите от проверките по т. 1 и при необходимост дава препоръки и указания, чието изпълнение се проследява от съответната РЗИ; протоколите се връчват на ръководителя на лечебното заведение и на директора на съответната РЗИ;
3. съвместно с РЗИ организира и провежда дейности за повишаване квалификацията на лекарите по проблемите на медицинската експертиза.
Чл. 70б. (1) Въз основа на данните от ИБД НЕЛК изготвя анализ на издадените експертни решения на всяка ТЕЛК за всяко тримесечие, в двуседмичен срок след изтичането му и за всяка календарна година, в срок до 15 януари на следващата календарна година по следните критерии:
1. брой издадени експертни решения на ТЕЛК по общини и области на 1000 души с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента;
2. брой издадени експертни решения на ТЕЛК по общини и области на 1000 души с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента по класове болести (МКБ-10) и възрастови групи.
(2) Националната експертна лекарска комисия може да извършва анализа по ал. 1 и въз основа на допълнителни критерии според конкретната необходимост.
(3) Въз основа на анализите по ал. 1 и 2 НЕЛК изготвя план за проверки на всяко тримесечие на ТЕЛК в страната и на издадените от тях експертни решения по следните критерии:
1. най-голям брой издадени експертни решения на 1000 души за съответната област с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента в сравнение със средната стойност на издадените такива експертни решения на 1000 души за страната;
2. най-голям брой издадени експертни решения на 1000 души за съответната област с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента по един и същ клас болести (МКБ-10) в сравнение със средната стойност на издадените такива експертни решения на 1000 души за страната;
3. териториалните експертни лекарски комисии, издали експертни решения с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента на 1000 души население, чийто брой експертни решения надвишава с 30 процента средния брой на издадените експертни решения от ТЕЛК в страната, с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента на 1000 души.
(4) Националната експертна лекарска комисия извършва проверки на случаен принцип на не по-малко от 3 на сто от необжалваните експертни решения на ТЕЛК, определени по реда на ал. 3.
(5) В резултат на проверките по ал. 4 НЕЛК може да отменя или да изменя неправилни решения на ТЕЛК, както и да връща техните решения за отстраняване на непълноти по реда и в срока по чл. 113, ал. 1 от Закона за здравето.
Чл. 70в. В случай че в резултат на проверките по чл. 70б се установят данни или съмнения за извършено престъпление или административно нарушение, директорът на НЕЛК ги изпраща на органите на досъдебното производство или на съответната РЗИ за предприемане на действия по компетентност.“
§ 43. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Експертите на“ се заменят със „Служителите в“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изпращат с писмо с известие за доставяне на екземпляр от експертното решение на заинтересованите страни и на НЦОЗА чрез ИБД;“.
2. В ал. 2 думите „Експертите на“ се заменят със „Служителите в“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Служителите в РКМЕ отразяват в ИБД всички действия и обстоятелства по ал. 1, т. 3, 4 и 7 и ал. 2 и 3.“
§ 44. Приложения № 1, 2 и 3 се изменят така:


„Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4
 
 

ВИЖ приложението

 
Приложение № 2 към чл. 7, ал. 4
 
 

ВИЖ приложението

 
Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4
 

ВИЖ приложението

 
 
§ 45. Създава се ново приложение № 4 към чл. 8, ал. 1:
„Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1
 
 

ВИЖ приложението

 
§ 46. Създава се ново приложение № 5 към чл. 10, ал. 3:
„Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3
 
 

ВИЖ приложението

 
      § 47. Досегашните приложение № 3а към чл. 15, ал. 2 и приложение № 3б към чл. 15, ал. 3 стават съответно приложение № 6 към 15, ал. 2 и приложение № 7 към чл. 15, ал. 3.
§ 48. Досегашното приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 става приложение № 8 към чл. 23, ал. 2 и се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2
 
 

ВИЖ приложението

 
§ 49. Създава се приложение № 9 към чл. 24, ал. 8:
„Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8
 
 

ВИЖ приложението

 
§ 50. Създава се приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8:
„Приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8

№ по ред
Код
Медицинска специалност
1
2
3
За лица с професионална квалификация „лекар“
1
1132
Авиационна медицина
2
1001
Акушерство и гинекология
3
1002
Ангиология
4
1003
Анестезиология и интензивно лечение
5
1023
Клинична вирусология
6
1004
Вътрешни болести
7
1005
Гастроентерология
8
1006
Гериатрична медицина
9
1007
Гръдна хирургия
10
1008
Детска гастроентерология
11
1009
Детска ендокринология и болести на обмяната
12
1010
Детска кардиология
13
1011
Детска клинична хематология и онкология
14
1012
Детска неврология
15
1013
Детска нефрология и хемодиализа
16
1014
Детска пневмология и фтизиатрия
17
1015
Детска психиатрия
18
1016
Детска ревматология
19
1017
Детска хирургия
20
1018
Ендокринология и болести на обмяната
21
1019
Инфекциозни болести
22
1020
Кардиология
23
1021
Кардиохирургия
24
1022
Клинична алергология
25
1024
Клинична имунология
26
1025
Клинична лаборатория
27
1027
Клинична токсикология
28
1028
Клинична фармакология и терапия
29
1029
Клинична хематология
30
1030
Кожни и венерически болести
31
1031
Лицево-челюстна хирургия
32
1032
Лъчелечение
33
1033
Медицинска генетика
34
1034
Медицинска онкология
35
1035
Медицинска паразитология
36
1026
Клинична микробиология
37
1036
Неврохирургия
38
1037
Неонатология
39
1038
Нервни болести
40
1039
Нефрология
41
1040
Нуклеарна медицина
42
1041
Образна диагностика
43
1042
Обща и клинична патология
44
1043
Обща медицина
45
1044
Ортопедия и травматология
46
1045
Очни болести
47
1046
Педиатрия
48
1047
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
49
1048
Пневмология и фтизиатрия
50
1049
Професионални болести
51
1050
Психиатрия
52
1051
Ревматология
53
1052
Спешна медицина
54
1053
Спортна медицина
55
1054
Съдебна медицина и деонтология
56
1055
Съдебна психиатрия
57
1056
Съдова хирургия
58
1057
Трансфузионна хематология
59
1058
Урология
60
1059
Ушно-носно-гърлени болести
61
1060
Физикална и рехабилитационна медицина
62
1061
Хирургия
63
1062
Биохимия
64
1063
Епидемиология на инфекциозните болести
65
1064
Икономика на здравеопазването
66
1065
Комунална хигиена
67
1066
Медицина на бедствените ситуации
68
1067
Обща хигиена
69
1068
Патофизиология
70
1069
Радиационна хигиена
71
1070
Радиобиология
72
1071
Социална медицина и здравен мениджмънт
73
1072
Токсикология
74
1073
Трудова медицина
75
1074
Фармакология
76
1075
Хигиена на детско-юношеската възраст
77
1076
Хранене и диететика
78
1080
Дентална образна диагностика
79
1127
Анатомия, хистология и цитология
80
1128
Медицинска биология
81
1129
Медицинска педагогика
82
1130
Правно регулиране в здравеопазването
83
1131
Физиология
84
1133
Военна токсикология
85
1134
Военномедицинско планиране
86
1136
Превантивна военна медицина
За лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“
87
2062
Биохимия
88
2077
Дентална имплантология
89
2078
Дентална клинична алергология
90
2079
Детска дентална медицина
91
2081
Обща дентална медицина
92
2082
Оперативно зъболечение и ендодонтия
93
2083
Орална хирургия
94
2084
Ортодонтия
95
2085
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
96
2086
Протетична дентална медицина
97
2087
Социална медицина и обществено дентално здраве
98
2080
Дентална образна диагностика
99
2127
Анатомия, хистология и цитология
100
2129
Медицинска педагогика
101
2130
Правно регулиране в здравеопазването
102
2131
Физиология
103
2133
Военна токсикология
104
2134
Военномедицинско планиране
105
2136
Превантивна военна медицина
За лица, притежаващи едновременно професионална квалификация „лекар“ и професионална квалификация „лекар по дентална медицина“
106
3088
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
107
3127
Анатомия, хистология и цитология
108
3129
Медицинска педагогика
109
3130
Правно регулиране в здравеопазването
110
3133
Военна токсикология
111
3134
Военномедицинско планиране
112
3136
Превантивна военна медицина

§ 51. Досегашното приложение № 5 към чл. 56, ал. 1 става приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 и се изменя така:
„Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1
 
 

ВИЖ приложението

 
 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) В срок до 31 декември 2019 г. НЕЛК и Министерството на здравеопазването организират и провеждат обучение на работещите в ТЕЛК, РЗИ, НЦОЗА и НОИ за работа с информационната база данни по чл. 54а.
(2) В срок до 31 декември 2019 г. НОИ съвместно с НЕЛК предприемат необходимите организационни и технически мерки за осигуряване на достъп на медицинските комисии по чл. 98, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване до информационната база данни по чл. 54а.
§ 53. (1) В срок до 15 ноември 2019 г. ръководителите на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на университетските болници определят със заповед съгласно приложение № 4 съставите на ЛКК (общи и/или специализирани) в ръководените от тях лечебни заведения за 2020 г.
(2) В 3-дневен срок от издаването на заповедите по ал. 1 ръководителите на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на университетските болници ги изпращат на съответната РЗИ, на съответното териториално поделение на НОИ, на съответната РЗОК, на съответната РДСП и на НЕЛК.
(3) В срок до 30 ноември 2019 г. директорите на РЗИ определят със заповед съставите на ЛКК (общи и/или специализирани) за 2020 г. по предложение на съответните ръководители на лечебните заведения.
(4) Предложенията по ал. 3 се подават до РЗИ в периода от 1 до 15 ноември 2019 г.
(5) Предложенията по ал. 4 и заповедите по ал. 3 се изготвят по образците съгласно приложения № 1 и 3.
(6) В 3-дневен срок от издаването на заповедите по ал. 3 директорите на РЗИ ги изпращат на съответното лечебно заведение, на съответното териториално поделение на НОИ, на съответната РЗОК, на съответната РДСП и на НЕЛК.
(7) В срок до 5 декември 2019 г. списъкът на ЛКК за 2020 г. се публикува на електронната страница на съответната РЗИ и на НЕЛК.
(8) В срока по ал. 7 директорите на РЗИ въвеждат в информационната база данни по чл. 54а данните за съставите на ЛКК.
§ 54. (1) В срок до 1 декември 2019 г. ръководителите на съответните лечебни заведения, към които има открити ТЕЛК, издават заповед съгласно приложение № 5, с която определят състава на съответната ТЕЛК.
(2) В 3-дневен срок от издаването на заповедите по ал. 1 ръководителите на съответните лечебни заведения ги изпращат на съответната РЗИ.
(3) В срок до 15 декември 2019 г. директорите на РЗИ въвеждат в информационната база данни по чл. 54а данните за съставите на ТЕЛК.
§ 55. Започналите и неприключили до 31 декември 2019 г. процедури по освидетелстване/преосвидетелстване на лица за определяне на процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се довършват по досегашния ред.
§ 56. (1) В срок до 30 юни 2020 г. комисия, създадена със заповед на министъра на здравеопазването и на управителя на НОИ, предава поетапно съхраняваните в НОИ досиета, съдържащи медицинска документация на лица, които са освидетелствани/преосвидетелствани във връзка с формуляр Е 213, на РКМЕ към Столичната регионална здравна инспекция за съхранение.
(2) В срока по ал. 1 регионалните здравни инспекции предават съхраняваните в техните РКМЕ досиета, съдържащи медицинска документация на лица, които са освидетелствани/преосвидетелствани във връзка с формуляр Е 213, на РКМЕ към Столичната регионална здравна инспекция за съхранение.
§ 57. Започналите и неприключили до 30 юни 2020 г. процедури по повод постъпил формуляр Е 213 за освидетелстване/преосвидетелстване на лица за определяне на процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се довършват по досегашния ред.
§ 58. В Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 от 2017 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм., бр. 62 и 64 от 2018 г. и бр. 46 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 5 думите „в личната амбулаторна карта“ се заменят със „съответно в амбулаторен лист (АЛ), медицински протокол на ЛКК или експертно решение“.
2. В чл. 7, ал. 1 думите „личната амбулаторна карта (ЛАК) на лицето“ се заменят с „АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК или във Фиша за медицинско обслужване от спешен екип“.
3. В чл. 9, ал. 4 и 5 абревиатурата „ЛАК“ се заменя с „АЛ“.
4. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Всички решения на ЛКК по експертизата на временната неработоспособност, както и издадените болнични листове задължително се вписват в медицинския протокол на ЛКК. Решението на ТЕЛК по експертизата на временната работоспособност се вписва в експертното решение на ТЕЛК. Номерът и датата на решението на ТЕЛК се вписват в медицинския протокол на ЛКК. Всички решения на ЛКК и ТЕЛК по експертизата на временната неработоспособност за лекуващите се в лечебно заведение за болнична помощ задължително се вписват и в историята на заболяването, и в епикризата.“
5. В чл. 14:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина. Издаденият болничен лист се отразява в история на заболяването и в епикризата.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите, когато след болничното лечение болният се нуждае и от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение. В историята на заболяването, в медицинския протокол на ЛКК и в епикризата се отразява издаденият болничен лист и се обосновава необходимостта от отпуск за домашно лечение.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
6. В чл. 22 абревиатурата „ЛАК“ се заменя с „АЛ“.
7. В чл. 30, ал. 3 думите „в ЛАК“ се заличават.
8. В чл. 31, ал. 3 думите „прилага към ЛАК“ се заменят с „предоставя“.
9. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:
„(4) При издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството лекуващият лекар или ЛКК вписва в АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК на болния, името на лицето, на което се издава болничният лист за гледането му, местоработата, постоянния адрес, родствената връзка с болния, размера на отпуска и номера на болничния лист. В АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се отразяват прегледът, изследванията, назначеното лечение и диагнозата. Екземпляр от АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се предоставя на лицето, на което е издаден болничният лист.“
10. В чл. 39, ал. 1, т. 2 думите „прилага в амбулаторната карта на лицето, което получава отпуска, на което се“ се заменят със „съхранява в лечебното заведение, което“.
11. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) При издаване на болничен лист за придружаване на болен член от семейството лекуващият лекар или ЛКК вписва в АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК на болния, името на лицето, на което е издаден болничният лист за придружаването му, местоработата, постоянния адрес, родствената връзка с болния, размера на отпуска и номера на болничния лист. В АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се отразяват прегледът, изследванията, назначеното лечение и диагнозата. Екземпляр от АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се предоставя на лицето, на което е издаден болничният лист.“
12. В чл. 53 изречение четвърто се изменя така: „Молбата, срещу която се иска дубликат от болничен лист, се съхранява в лечебното заведение, издало болничния лист.“
13. В чл. 54 ал. 1 се изменя така:
„(1) Органите на експертизата, издали неправомерно болнични листове, имат право сами да ги анулират до изплащане на обезщетения по тях, при условие че осигуреният е съгласен. Съгласието се удостоверява в писмен вид и се съхранява в лечебното заведение, анулирало болничния лист.“
§ 59. В приложение № 3 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. Ред „ЛАК №“ се заличава.
2. В част „Указания за попълване на болничен лист. Издаване на болничен лист“ думите „На ред „ЛАК №“ се попълва номерът на личната амбулаторна карта на лицето“ се заличават, а навсякъде думите „попълват редове „ЛАК №“ и“ се заменят с „попълва ред“.
§ 60. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на:
1. Параграфи 52, 53 и 54, които влизат в сила от деня на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“.
2. Параграфи 3 и 42 (по отношение на чл. 70б), които влизат в сила от 1 юли 2020 г.
§ 61. В срок до 31 декември 2020 г. министърът на здравеопазването извършва оценка на въздействието на постановлението и предприема съответни действия.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8086