Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 84, от дата 25.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.64


Наредба № 9 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти

 

НАРЕДБА № 9 от 10 октомври 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 353 от 10.10.2019 г.
Председател:  Николай Данчев

7990