Министерство на туризма, Министерство на здравеопазването
брой: 83, от дата 22.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 04-14 от 9 октомври 2019 г.
за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за сертифициране на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване в курортна и градска среда балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове;
2. минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, на които трябва да отговарят съответните центрове, за да получат сертификат за „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ или „Таласотерапевтичен център“.
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, сауните и солариумите, открити като самостоятелни обекти.
Чл. 3. (1) Видовете центрове, подлежащи на сертифициране, определени според предоставяните в тях услуги, са:
1. балнеолечебен (медикъл СПА) център;
2. СПА център;
3. уелнес център;
4. таласотерапевтичен център.
(2) Центровете по ал. 1, т. 2 и 3 следва да бъдат вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение по реда на чл. 36. ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ).
(3) Центровете по ал. 1. т. 1 и 4 се създават от лечебни заведения по чл. 8. ал. 1, т. 2 и чл. 9, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), които осъществяват дейност по медицинската специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“.
(4) В случаите, когато центровете по ал. 1 ползват за дейността си минерална или друг вид вода от конкретно водовземно съоръжение, следва да имат издадено разрешение за водовземане при условията и по реда на Закона за водите.
Чл. 4. (1) Минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги, както и изискванията към персонала и лицето с функции по управление са определени във:
1. приложение № 1 – за балнеолечебен (медикъл СПА) център;
2. приложение № 2 – за СПА център:
3. приложение № 3 – за уелнес център;
4. приложение № 4 – за таласотерапевтичен център.
(2) Видовете помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръженията за извършване на контрастни процедури, част от минималните задължителни изисквания за обзавеждане и оборудване на центровете по чл. 3. ал. 1, и техните характеристики са посочени в приложение № 5.
Раздел II
Условия и ред за сертифициране
Чл. 5. (1) Сертифицирането на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, се извършва от министъра на туризма или от оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) по чл. 9, ал. 6 от Закона за туризма.
(2) За сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА), СПА, уелнес или таласотерапевтичен център се подава заявление-декларация съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за туризма.
Чл. 6. (1) Проверките на място в обекта за спазването на минималните задължителни изисквания съгласно приложения № 1 – 5 се извършват от комисия в състав, определен от ЕККСТО.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители на Министерството на туризма и на съответната регионална здравна инспекция по местонахождение на центъра.
Чл. 7. (1) За резултатите от извършената проверка се съставя констативен протокол в три екземпляра – един за проверявания обект, един за съответната регионална здравна инспекция и един за Министерството на туризма.
(2) Констативният протокол се подписва от лицата, включени в комисията за проверка, и се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице.
(3) Констативният протокол съдържа:
1. имената на председателя и членовете на комисията и длъжностите/специалността им;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и/или несъответствията с изискванията за съответния вид център;
5. трите имена на заявителя или на упълномощеното от него лице:
6. бележки и коментари на заявителя или на упълномощеното от него лице;
7. подпис на председателя и членовете на комисията и на заявителя или на упълномощеното от него лице;
8. предложение за сертифициране или отказ за сертифициране на съответния вид център съгласно заявлението-декларация.
(4)    Констативният протокол се представя на следващото заседание на ЕККСТО.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Езикова квалификация“ е получено образование или проведено обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс с успешно положен изпит. Езиковата квалификация се доказва със съответните дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 3 и 4 от Закона за туризма и отменя Наредба № 2 от 2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“ (ДВ, бр. 11 от 2016 г.).
§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на туризма и министъра на здравеопазването.
Министър на туризма: Николина Ангелкова
Министър на здравеопазването: Кирил Ананиев
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 1
Минимални задължителни изисквания към балнеолечебен (медикъл СПА) център
I. Изисквания към изграждането
Балнеолечебният (медикъл СПА) център се изгражда съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
Балнеолечебният център трябва да отговаря и на следните изисквания:
А) Балнеолечебният център включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс.
Б) Инсталации в балнеолечебния център:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията:
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 не се отнася за самостоятелните балнеолечебни центрове, разположени в градска среда.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност – 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от изброените):
2.1. терапевтичен басейн с минимален обем – 10 куб. м;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна;
3.1.5. или други възможни от същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня (хамам);
3.2.4. солна стая;
3.2.5. или други възможни от същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ:
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. шарко душ;
4.8. или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
5.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода. Противопоказания.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните.
8. Тоалетни. Във всяка тоалетна клетка:
8.1. врата със закачалка;
8.2. кош за отпадъци;
8.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. посрещане от рецепционист;
2. предоставяне на ключ за гардероб, кърпа и др.;
3. изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Предоставяне на информация за:
2.1. всички пакети и процедури, предлагани в центъра:
2.2. предлагани методи за лечение и профилактика;
2.3. основни физико-химични характеристики на водата.
3. Издаване на заключителен лист на потребителя след приключване на терапевтичната програма.
4. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, получили своето образование в акредитирани висши училища и езикова квалификация – 1 чужд език.
4. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
4.1. изпълнител на термални процедури;
4.2. здравен асистент.
5. Друг персонал:
5.1. рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма; езикова квалификация – 1 чужд език.
Забележка. Изискванията за наличие на персонал по т. 4 не са задължителни.
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2
Минимални задължителни изисквания към СПА център
I. Изисквания към изграждането
СПА центърът се изгражда като самостоятелен център или като прилежащ към място за настаняване.
А) СПА центърът включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водна секция;
3. суха високотемпературна секция;
4. влажна високотемпературна секция;
5. помещение за контрастни процедури;
6. зона за релакс;
7. помещения и кабини за процедури;
8. фитнес секция;
9. рецепция;
10. складово помещение за съхранение на продукти;
11. санитарни помещения (съблекални, бани, тоалетни), включително и наличие на тоалетни за хора с намалена подвижност – по една клетка за мъже и жени.
Б) Инсталации в СПА центъра:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 за прилежащите СПА центрове към морски сезонни хотели е за наличие на външен басейн.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. дълбочината на басейна е минимум 1,2 м;
1.2. различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;
1.3. в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;
1.4. забранени са трамплини и платформи за гмуркане;
1.5. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;
1.6. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;
1.7. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност – 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.8. обозначено място за спасител;
1.9. душ в непосредствена близост до плувния басейн;
1.10. шезлонги;
1.11. информационна табела с химичния състав на водата (в случай че в басейна се ползва минерална вода);
1.12. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от ЗЗ.
2. Водна секция (минимум едно от изброените):
2.1. басейн за възстановително и релаксиращо въздействие; в близост до басейна трябва да има хигиенен душ;
2.2. тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа вана – 4 бр.; в помещенията с вани трябва да има душ-кабина.
3. Суха високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
3.1. финландска сауна;
3.2. аромасауна;
3.3. билкова сауна;
3.4. инфраред сауна;
3.5. руска баня;
3.6. тиролска ловна сауна;
3.7. биосауна;
3.8. кварцова сауна или други възможни от същата категория.
В сухата високотемпературна секция се изграждат хигиенни душове и се поставят закачалки в близост до входа на съответната сауна.
4. Влажна високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
4.1. класическа парна баня;
4.2. римска баня;
4.3. турска баня (хамам);
4.4. расул (египетска баня);
4.5. или други възможни от същата категория.
Във влажната високотемпературна секция се изграждат хигиенни душове и се поставят закачалки в близост до входа на съответното помещение.
5. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
5.1. шоков басейн;
5.2. контрастен душ;
5.3. шоково ведро;
5.4. фригидариум;
5.5. леден фонтан;
5.6. ледена стая;
5.7. снежна кабина;
5.8. приключенски душ;
5.9. кнайп пътека;
5.10. душ Виши;
5.11. шарко душ;
5.12. или други възможни от същата категория.
6. Зона за релакс:
6.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
6.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
6.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
6.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;
6.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
7. Помещения за процедури:
7.1. помещения за процедури/масаж – 3 бр., във всяко помещение има:
7.1.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.1.2. еднократни кърпи за ръце;
7.1.3. количка или шкаф за съхранение на продукти;
7.1.4. закачалка за дрехи;
7.1.5. комплект, с който е подготвено масажното легло за съответната процедура, и поне още един на разположение в кабинета, който включва:
7.1.5.1. масажно бельо за еднократна употреба;
7.1.5.2. кърпа за глава;
7.1.5.3. подложна кърпа;
7.1.5.4. масажна подложна възглавница за крака;
7.1.5.5. покривна кърпа за госта по време на масаж;
7.1.5.6. термоодеяло;
7.2. в помещението за масаж се разполага едно масажно легло;
7.3. не се допуска в едно помещение разполагането на масажни легла, разделени с паравани или завеси;
7.4. козметично студио – 1 бр.; във всяко студио има:
7.4.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.4.2. еднократни кърпи за ръце;
7.4.3. количка или шкаф за съхранение на продуктите.
8. Фитнес секция:
8.1. кардиозона;
8.2. зона за мускулни групи;
8.3. гири, топки, въжета.
На разположение на гостите има малки кърпи или кърпи за еднократна употреба.
9. Рецепция:
9.1. информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода; противопоказания;
9.2. общи правила за ползване на СПА центъра;
9.3. каталог на предлаганите услуги (кратко описание на услугата, времетраене, цена).
10. Складово помещение за съхранение на продуктите:
10.1. подови настилки – непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;
10.2. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали;
10.3. минимално естествено осветление така, че да не се допусне попадането на преки слънчеви лъчи върху съхраняваните козметични продукти;
10.4. осветява се с изкуствено осветление;
10.5. оборудвано със стелажи и/или шкафове, като максималната височина на стелажите е 2 м;
10.6. оборудвано с хладилник с достатъчен обем според капацитета на центъра за съхранение на козметични продукти;
10.7. оборудвано с термометър и влагомер;
10.8. температура и влага, непозволяващи промени в характеристиките на козметичните продукти през целия период на съхранение.
11. Санитарни помещения:
11.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
11.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
11.1.2. пейки за преобличане на посетител;
11.1.3. кош за отпадъци;
11.1.4. стенно огледало;
11.1.5. обезопасен контакт;
11.2. бани:
11.2.1. душ с топла и студена вода;
11.2.2. течен сапун;
11.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните;
11.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка:
11.3.1. врата с закачалка;
11.3.2. кош за отпадъци;
11.3.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от СПА рецепционист.
2. Представяне на СПА центъра.
3. Предоставяне на ключ за гардероб, кърпа и др.
4. Извършване на процедура.
5. Изпращане на госта.
Забележки:
1. Всички съоръжения трябва да позволяват влажно почистване и дезинфекция.
2. Използваните вентилация, осветление и климатизация трябва да са технически изправни и поддържани в добро хигиенно състояние.
3. Всички помещения, съоръжения и оборудване, включително наличните мебели, завеси и други аксесоари, трябва да бъдат чисти и в добро състояние.
4. Басейните за възстановяващо и релаксиращо въздействие трябва да отговарят на същите хигиенни изисквания, които важат за закритите (вътрешни) плувни басейни.
5. Пространствата около плувния басейн подобно на прилежащите към него душове, тоалетни и съблекални трябва да имат указателни табели с цялата необходима информация относно сигурността и предпазните мерки, която всички потребители трябва да имат предвид и да спазват.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за:
1.1. всички програми, пакети и процедури, предлагани в центъра – списък на специализираните ритуали, методики и въздействия, предлагани в СПА центъра, насочени към очакванията на активните клиенти – рекреиращи, релаксиращи, антистресови, против стареене (антиейдж), за красота, за моделиране, за енергизиране, за биоенергиен баланс, за психо-физическа хармония, за закаляване и др.;
1.2. основните физикохимични характеристики на водата (в случай че в центъра се ползва минерална вода).
2. Изготвяне на индивидуална програма при желание от страна на госта:
2.1. анкетна карта за здравословно състояние;
2.2. задължително интервю със специалист за избор на процедура/ритуал по заявка на гостите на СПА центъра;
2.3. изготвяне на индивидуален анализ след проведено хидровъздействие или ритуал с посочване на положителното въздействие върху организма на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
4. Други основни изисквания:
4.1. подходяща организационна структура за нуждите на безопасността, здравето и техническата безопасност (като хигиена, противопожарна защита, защита на данните, защита на околната среда); наличие на евакуационен план, план за действие при защита от бедствия и аварии и противопожарен план;
4.2. контрол на документацията (процедурите и проверка); документите са интегрирани в Системата за управление на качеството;
4.3. вътрешните правила/процедури за работа на центъра, които определят в писмен вид лицата, отговорни за съответните дейности.
5. Възможност за избор на масаж – предлагат се минимум 3 вида (напр. цялостен и частичен ръчен масаж; спортен масаж; аромотерапевтичен масаж; масаж с горещи камъни и др.).
6. Всички козметични продукти, които се ползват в центъра, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (OB, L 342, 22.11.2009 г.).
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на СПА център може да бъде лице с висше образование по професионално направление „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“ и „Спорт“, езикова квалификация – 1 чужд език, и най-малко 3 години опит в областта на предоставяне на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло.
2. Медицински и немедицински специалисти, получили своето образование в акредитирани висши училища и езикова квалификация – 1 чужд език (поне по 1 от посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор;
2.3. медицинска сестра.
3. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. воден спасител – средно образование, с квалификация и правоспособност за воден спасител и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.2. рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма и езикова квалификация – 1 чужд език;
4.3. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение;
4.4. фризьор (не е задължително изискване) – средно образование и професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 3
Минимални задължителни изисквания към уелнес център
I. Изисквания към изграждането
Уелнес центърът се изгражда като самостоятелен център или като прилежащ към място за настаняване.
А) Центърът включва:
1. суха високотемпературна секция;
2. влажна високотемпературна секция;
3. помещение за контрастни процедури;
4. зона за релакс;
5. помещения за процедури;
6. фитнес секция;
7. рецепция;
8. складово помещение за съхранение на продуктите;
9. санитарни помещения (съблекални, бани, тоалетни), включително и наличие на тоалетни за хора с намалена подвижност – по една клетка за мъже и жени.
Б) Инсталации в уелнес центъра:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Суха високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
1.1. финландска сауна;
1.2. аромасауна;
1.3. билкова сауна;
1.4. инфраред сауна;
1.5. руска баня;
1.6. тиролска ловна сауна;
1.7. биосауна;
1.8. кварцова сауна или други възможни от същата категория.
2. Влажна високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
2.1. класическа парна баня;
2.2. римска баня;
2.3. турска баня (хамам);
2.4. расул (египетска баня) или други възможности от същата категория.
3. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
3.1. шоков басейн;
3.2. контрастен душ;
3.3. шоково ведро;
3.4. фригидариум;
3.5. леден фонтан;
3.6. ледена стая;
3.7. снежна кабина;
3.8. приключенски душ;
3.9. кнайп пътека;
3.10. душ Виши.
4. Зона за релакс:
4.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
4.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
4.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
4.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлина;
4.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
5. Помещения за процедури:
5.1. помещения за масаж – 2 бр.;
5.2. козметично студио – 1 бр.
6. Фитнес секция (кардиоуреди):
6.1. на разположение на гостите има малки кърпи или кърпи за еднократна употреба.
7. Рецепция:
7.1. информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, когато се използва минерална вода; противопоказания;
7.2. общи правила за ползване на уелнес центъра;
7.3. каталог на предлаганите услуги (кратко описание на услугата, времетраене, цена).
8. Складово помещение за съхранение на продуктите:
8.1. подови настилки – непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване;
8.2. стени, тавани и врати, изградени от негорими материали;
8.3. минимално естествено осветление така, че да не се допусне попадането на преки слънчеви лъчи върху съхраняваните козметични продукти;
8.4. изкуствено осветление;
8.5. стелажи и/или шкафове, като максималната височина на стелажите е 2 м;
8.6. хладилник с достатъчен обем според капацитета на центъра за съхранение на козметични продукти;
8.7. оборудвано с термометър и влагомер;
8.8. температура и влага, непозволяващи промени в характеристиките на козметичните продукти през целия период на съхранение.
9. Санитарни помещения:
9.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
9.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
9.1.2. пейки за преобличане;
9.1.3. кош за отпадъци;
9.1.4. стенно огледало;
9.1.5. обезопасен контакт;
9.2. бани:
9.2.1. душ с топла и студена вода;
9.2.2. течен сапун;
9.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните;
9.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка трябва да има:
9.3.1. врата със закачалка;
9.3.2. кош за отпадъци;
9.3.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на ключ за гардероб, кърпа и др.
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за всички програми, пакети и процедури, предлагани в центъра.
2. Изготвяне на индивидуална програма по желание на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място.
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на уелнес центъра може да бъде лице с висше образование в професионално направление „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“, „Спорт“, „Администрация и управление“, „Икономика“ или „Право“, езикова квалификация – 1 чужд език и най-малко 3 години опит в областта на предоставянето на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло и към възстановяване и подобряване на психо-физическото и емоционалното състояние на личността.
2. Медицински и немедицински специалисти, получили своето образование в акредитирани висши училища и езикова квалификация 1 чужд език (по 1 от посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор.
3. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма;
4.2. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване);
4.3. фризьор (не е задължително изискване).
Приложение № 4 към чл. 4, ал. 1, т. 4
Минимални задължителни изисквания към таласотерапевтичен център
I. Изисквания към изграждането
Таласотерапевтичният център се изгражда съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
Таласотерапевтичният център трябва да отговаря и на следните изисквания:
А) Центърът включва:
1. плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс;
6. рецепция.
Б) Инсталации в таласотерапевтичния център:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и климатичната инсталация имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част на басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално покритие против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към плувния басейн на разстояние не повече от 60 м от басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност – 1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. шезлонги;
1.8. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от изброените):
2.1. терапевтичен басейн;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или класическа, вани за калолечение – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна или други възможни от същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня;
3.2.4. солна стая или други възможни от същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури (минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ;
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. шарко душ или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика с възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
5.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с възможност за контрол на нивото на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Рецепция:
6.1. информационна табела, указваща анализ на водата (физикохимичен, микробиологичен, радиологичен анализ и балнеологична оценка, в случай че е минерална, и противопоказания); лечебно въздействие на лечебната кал и таласотерапевтичните продукти;
6.2. информационна табела за химичен, микробиологичен анализ на таласопродуктите.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. стенно огледало;
7.1.5. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват във връзка със съблекалните;
7.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка трябва да има:
7.3.1. врата със закачалка;
7.3.2. кош за отпадъци;
7.3.3. мивка с топла и студена вода, течен сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на ключ за гардероб, кърпа и др.
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при спазване изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Всички процедури за лице и тяло се изпълняват с продукти на морска основа (водорасли, корали, планктон и др.).
3. Даване на информация за:
3.1. всички пакети и процедури, предлагани в центъра;
3.2. предлаганите методи за лечение и профилактика;
3.3. основни физикохимични характеристики на водата.
4. Издаване на заключителен лист на пациента след приключване на терапевтичната програма.
5. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
V. Изисквания към професионалната и езиковата квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, получили своето образование в акредитирани висши училища и притежаващи езикова квалификация – 1 чужд език.
4. Немедицински специалисти, получили професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
4.1. изпълнител на термални процедури;
4.2. здравен асистент.
5. Друг персонал:
5.1. рецепционист – средно образование и професионална квалификация в туризма и езикова квалификация – 1 чужд език.
Забележка. Изискванията за наличие на персонал по т. 4 не са задължителни.
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2
Видове помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръжения за извършване на контрастни процедури.  Характеристики
1. Финландска сауна: помещението е облицовано изцяло от дърво, в което са разположени дървени пейки. Температурата на въздуха се загрява до 80 – 100 °С посредством печка с вулканични камъни и ниска влажност – 15 %. Печката може да бъде електрическа или на дърва.
2. Аромасауна: съчетава пара и етерични масла от лавандула, смирна, евкалипт и други полезни аромати.
3. Билкова сауна: използват се различни билки.
4. Инфраред сауна: затопля се с инфрачервени излъчватели, температурата е по-ниска (40 – 55 °С).
5. Руска баня: затопля се посредством печка на дърва, която нагрява камъни, които задържат топлината и загряват помещението. След като се загреят достатъчно, се поливат с вода, за да се образува пара.
6. Тиролска ловна сауна – нагрети на открит огън камъни се поставят в меден съд и се заливат с вода.
7. Биосауна: използват се етерични масла и цветотерапия.
8. Кварцова сауна: помещението е с облицовка от кварц.
9. Класическа парна баня: мокро помещение с висока влажност, близка до 100 %, и температура около 45 °С. Облицовката може да е керамика, стъклокерамика, мрамор или комбинация от трите. Затопля се посредством парогенератор.
10. Римска баня:
10.1. калдариум: стая с висок таван и плитък басейн с гореща вода; помещението е топло и влажно;
10.2. палестра: помещение за физическо натоварване чрез упражнения, бягане и игри;
10.3. тепидариум: затоплено помещение за извършване на масажи, лечебни процедури, депилация; температурата в тепидариума е близка до температурата на човешкото тяло, а влажността – 35 – 45 %.
11. Турска баня (хамам) – 3 помещения с различно функционално предназначение и въздействие върху човешкия организъм. Температурата е около 40 – 50 °С.
12. Расул (египетска баня): вид парна баня с ниска влажност. Температурата на помещението е 35 – 40 °С, влажността варира според процедурата (50 – 100 %).
13. Солна стая: помещение, изградено от каменна сол и разновидности и оборудвано с халогенератор, създаващ терапевтичен микроклимат, близък до този в солните пещери. Температурата на помещението е от 40 до 45 °С.
14. Шоков басейн: малък басейн с температура около 10 °С и дълбочина 1,6 м.
15. Контрастен душ: формата му може да бъде различна – цилиндрична, тип „раковина“ или стандартна, облицован със стъклокерамични плочки, мозайка и др.
16. Шоково ведро: дървено или от метал (мед) ведро, което се монтира на около 2 метра височина и се пълни със студена вода, която се излива посредством „синджир“.
17. Фригидариум: студена стая с топли басейни.
18. Леден фонтан: декоративен басейн, в който се изсипват бучки лед от специален ледогенератор.
19. Ледена стая: малко помещение от няколко квадратни метра с температура 2 – 10 °С.
20. Снежна кабина: помещение с отрицателна температура, в което има лед и сняг.
21. Приключенски душ: редува различни температурни режими на водата от няколко типа дюзи.
22. Кнайп пътека: последователно редуващи се плитки вани, пълни със студена и гореща вода.
23. Душ Виши: душ, при който множество топли и тънки нишкообразни струи падат във вид на дъжд.
24. Шарко душ: струен душ, с две струи – струя гореща вода до около 35 – 40 °С и струя хладка вода (около 15 – 20 °С).
7947