Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 83, от дата 22.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.81


Наредба № 7 от 3 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 7  от 3 октомври 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 352 от 3.10.2019 г.
Председател:  Николай Данчев
7847