Министерски съвет
брой: 81, от дата 15.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 252 от 8 октомври 2019 г. за приемане на Наредба за Националния туристически регистър

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2019 Г.
за приемане на Наредба за Националния туристически регистър
На основание чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за Националния туристически регистър.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация, приета с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 13 от 2015 г.).
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за Националния туристически регистър
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно обстоятелства, които се вписват в него съгласно изискванията на Закона за туризма;
2. създаването на потребителски профили на лицата, извършващи дейност в категоризираните места за настаняване и вписването на данни от регистрите за настанените туристи в Единната система за туристическа информация.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 се извършват и осигуряват от администрациите на министъра на туризма и на кметовете на общини по отношение на категоризирани от тях обекти.
Глава втора
НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР
Чл. 2. (1) Националният туристически регистър по чл. 165, ал. 1 от Закона за туризма е публичен и се разработва и поддържа от министъра на туризма.
(2) Единната система за туристическа информация е част от Националния туристически регистър съгласно чл. 165, ал. 1 от Закона за туризма.
(3) Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица водят и поддържат публичен електронен регистър за всички обекти на територията на общината с издадени временни удостоверения за открита процедура по категоризация и категоризирани от тях обекти съгласно чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма.
(4) Регистрите по ал. 3, водени от кметовете на общини за категоризираните от тях обекти, са интегрирани като неразделна част от Националния туристически регистър съгласно чл. 167, ал. 2 от Закона за туризма.
Чл. 3. Министърът на туризма или оправомощени от него длъжностни лица извършват вписвания на обстоятелства в Националния туристически регистър относно:
1. регистрираните туроператори и/или туристически агенти съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма;
2. категоризираните от министъра на туризма места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях, включително издадените временни удостоверения съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма;
3. организациите за управление на туристическите райони съгласно чл. 166, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма;
4. туристическите сдружения съгласно чл. 166, ал. 1, т. 4 от Закона за туризма;
5. туристическите информационни центрове съгласно чл. 166, ал. 1, т. 5 от Закона за туризма;
6. сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове съгласно чл. 166, ал. 1, т. 6 от Закона за туризма;
7. правоспособните екскурзоводи, включително екскурзоводи от държави – членки на Европейския съюз, държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 7 от Закона за туризма;
8. правоспособните планински водачи, включително планински водачи от държави – членки на Европейския съюз, държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 8 от Закона за туризма;
9. правоспособните ски учители, включително ски учители от държави – членки на Европейския съюз, държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 9 от Закона за туризма.
Чл. 4. Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица извършват вписвания на обстоятелства в публичния регистър по чл. 167 от Закона за туризма относно категоризираните от тях места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, включително издадените временни удостоверения.
Чл. 5. Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, са задължени да я заявят при условията и по реда на чл. 68, ал. 4 и 5, чл. 142, ал. 8, чл. 147, ал. 5, чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за туризма.
Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на вписване лице в Националния туристически регистър се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените вписвания. Към всяка партида има партидно дело, към което се съхраняват приложените за вписване документи.
(2) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства. Всеки тип поле има уникален индекс, еднакъв за всички партиди.
(3) Вписването на обстоятелствата по делото на съответното лице се извършва въз основа на данни, съдържащи се в представените документи, или на данни, които са събрани служебно.
(4) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се посочват датата на заличаването и лицето, извършило вписването, както и причината за това заличаване. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно заличеното вписване.
Чл. 7. (1) Националният туристически регистър поддържа и съхранява архив на заличените от регистъра обстоятелства от извършеното заличаване.
(2) Информацията за заличените обстоятелства се съхранява в Националния туристически регистър за срок 10 години.
(3) Създаването на резервни копия и архив на данните в Националния туристически регистър се извършва в съответствие с чл. 42 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).
Глава трета
ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 8. (1) Лицата, извършващи дейност в местата за настаняване, вписват в Единната система за туристическа информация данни от регистрите за настаняване в обем, определен в чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Когато категоризираните места за настаняване се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6, т. 3 от Закона за туризма.
(3) Данните по чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма, въведени в Единната система за туристическа информация, се съхраняват за срок 10 години.
Чл. 9. Подаването на данни от лицата, които извършват дейност в местата за настаняване, към Единната система за туристическа информация се осъществява:
1. през профил на потребител на Единната система за туристическа информация, асоцииран с физическо лице – представител на съответното лице, което извършва дейност в мястото за настаняване;
2. в режим „система-система“, при който информационната система на съответното лице, извършващо дейност в мястото за настаняване, комуникира с Единната система за туристическа информация през автоматизиран канал за обмен на данни; протоколът за интеграция в режим „система-система“ се определя от министъра на туризма след съгласуване с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
Чл. 10. (1) За получаване на достъп до Единната система за туристическа информация лицето, извършващо дейност в мястото за настаняване, определя поне едно физическо лице с роля на супер потребител в Единната система за туристическа информация. Лицата с роля на супер потребител управляват достъпа на останалите потребители (оператори и/или супер потребители) до данните и функциите в системата за съответното място за настаняване, ако са определени такива.
(2) Регистрирането на профил на супер потребител се извършва от лицето, извършващо дейност в мястото за настаняване, чрез подаване на електронна форма за регистрация, достъпна от началната страница на Единната система за туристическа информация.
(3) Данните, които се вписват във формата за регистрация на супер потребител, са:
1. единен граждански номер, личен номер на чужденец или вид и номер на документа за самоличност съгласно Закона за българските лични документи, дата на издаване, дата на валидност – за гражданите на Република България;
2. пълното име на физическото лице на кирилица;
3. длъжност на лицето;
4. пълното име на физическото лице на латиница, държава, издала документа за самоличност, номер на документа за самоличност – за гражданите на други страни;
5. адрес на електронна поща;
6. телефон за контакт.
(4) Данните, които се вписват за юридическото лице/едноличния търговец, извършващо дейност в мястото на настаняване, са:
1. ЕИК/БУЛСТАТ;
2. наименование на юридическото лице/едноличния търговец;
3. адрес на електронна поща;
4. телефон за контакт;
5. адрес – код на населено място от Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, наименование на улица/булевард/площад/жилищен комплекс, квартал, номер на сграда, вход, етаж, апартамент.
Чл. 11. (1) Разглеждането на подаденото заявление за създаване на профил на потребител, представляващ лицето, извършващо дейност в мястото за настаняване, и вписването на профил в електронна форма се осъществяват от администратор на Единната система за туристическа информация, както следва:
1. за категоризираните от министъра на туризма места за настаняване – от служители на Министерството на туризма;
2. за категоризираните от кмета на общината места за настаняване – от служители на общинската администрация.
(2) Лицата, които упражняват дейност в места за настаняване със сезонен режим на работа, информират категоризиращия орган по електронна поща за периода в годината, през който ще предоставят туристически услуги, в 14-дневен срок преди началото на експлоатационния период.
Чл. 12. (1) Достъпът на потребителите от местата за настаняване до данните и функциите в Единната система за туристическа информация, свързани със съответните места за настаняване, се управлява:
1. от лицето, което извършва дейност в мястото за настаняване чрез своите представители с роля на супер потребител;
2. от служители на Министерството на туризма – за категоризираните от министъра на туризма места за настаняване;
3. от служители на съответната общинска администрация – за категоризираните места за настаняване от кметовете на общини.
(2) Лицето, което извършва дейност в мястото за настаняване, може да добавя и други потребители (оператори или супер потребители) по следните начини:
1. по реда за регистрация съгласно чл. 10, или
2. чрез по-рано регистрирани свои представители с роля на супер потребител.
(3) За всяка регистрация на потребителски профил и промяна на статуса му (редакция на данни, активиране, блокиране) се изпраща уведомление по електронна поща.
Чл. 13. (1) За получаването на достъп до Единната система за туристическа информация заинтересованите страни съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за туризма – общините, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите, министърът на вътрешните работи, определят поне едно физическо лице с роля на супер потребител в системата.
(2) Заявлението за създаване на профил на служител на заинтересована страна по ал. 1 се подава чрез електронна форма за регистрация, утвърдена от министъра на туризма и публикувана на институционалната страница на Министерството на туризма.
(3) В заявлението се посочват:
1. наименование на институцията, заинтересована страна по чл. 116, ал. 7 от Закона за туризма;
2. имената на кирилица на физическото лице супер потребител или потребител, вид и номер на документа за самоличност съгласно Закона за българските лични документи, дата на издаване, дата на валидност;
3. единен граждански номер;
4. длъжност в администрацията заявител;
5. адрес на електронна поща;
6. телефонен номер на длъжностното лице.
(4) Данните по ал. 3 се съхраняват в Единната система за туристическа информация в криптиран вид.
(5) Вписването на профил в електронна форма в Единната система за туристическа информация се осъществява от администратор на Единната система за туристическа информация от Министерството на туризма.
(6) Супер потребителят на заинтересованата страна управлява достъпа на другите потребители (оператори) в системата, ако са определени такива.
(7) За всяка регистрация на потребителски профил и промяна на статуса му (редакция на данни, активиране, блокиране) се изпраща уведомление по електронна поща.
Чл. 14. Достъпът на потребителите на заинтересованите страни по чл. 116, ал. 7 от Закона за туризма до данните и функциите в Единната система за туристическа информация се управлява:
1. от служителите на заинтересованата страна по чл. 116, ал. 7 от Закона за туризма с регистриран профил с роля на супер потребител;
2. от служители на Министерството на туризма.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Лице, извършващо дейност в мястото за настаняване, е хотелиерът съгласно § 1, т. 56 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма (ДВ, бр. 30 от 2013 г.).
2. Класовете потребителски профили за лицето, извършващо дейност в обекта, са:
а) оператор – потребителска роля с достъп до функциите за подаване и преглед на данни за реализирани нощувки в Единната система за туристическа информация;
б) супер потребител – потребителска роля с достъп до функции като ролята „оператор“ плюс функции за управление на потребители: регистрация, активиране или блокиране на достъпа на потребители на информационни ресурси в системата.
3. Потребител е лице, което има регистриран профил в Единната система за туристическа информация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В 30-дневен срок от влизането в сила на наредбата лицата, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, подават информация по електронна поща до категоризиращите органи относно актуалния електронен адрес във формат, определен от министъра на туризма и оповестен на институционалната страница на Министерството на туризма.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на туризма или оправомощени длъжностни лица от Министерството на туризма.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма.
7717