Народно събрание
брой: 81, от дата 15.10.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора

 

УКАЗ № 230
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, приет от 44-то Народно събрание на 3 октомври 2019 г.
Издаден в София на 8 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ., бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 24 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 2 след думата „хора“ се добавя „и приюти за последваща реинтеграция“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 след думата „приютите“ се добавя „по чл. 9, ал. 1, т. 1“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 4 след думите „Националната комисия“ се поставя запетая, добавя се „при условията и по реда, определени с правилника по ал. 6“ и се поставя запетая.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Националната комисия е със статут на национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ, L 101/1 от 15 април 2011 г.).“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 3, изречение първо думите „При необходимост в“ се заменят с „В“, а накрая се добавя „при условията и по реда, определени с правилника по чл. 4, ал. 6“.
§ 5. В чл. 6 изречение второ се заличава.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „определя и ръководи“ се заменят с „координира“.
2. Създават се т. 10 и 11:
„10. координира изпълнението на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора;
11. за изпълнение на правомощията си и в качеството на национален орган за докладване изисква и получава информация от други държавни органи, физически и юридически лица, както и от неправителствени организации, които имат отношение към борбата с трафика на хора.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „на региона“ се добавя „и отчитат изпълнението на дейността си пред Националната комисия и кмета на шестмесечие и годишно“.
2. В т. 3 след думата „националната“ се добавя „и на съгласуваната с Националната комисия местна“.
3. Точка 5 се отменя.
§ 8. В наименованието на глава трета след думата „настаняване“ се поставя запетая и се добавя „приюти за последваща реинтеграция“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „трафика на хора“ се добавя „и приютите за последваща реинтеграция“;
б) в т. 1 след думите „Националната комисия“ се добавя „по нейна инициатива или“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „до 10“ се заменят с „не по-малко от 30“, а думите „по реда, определени с“ се заменят с „по реда на този закон и“.
3. В ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с „на настаняване“, а думите „с 30 дни по предложение на“ се заменят с „по предложение на съответния приют,“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 5:
„5. в срока по чл. 9, ал. 2 осигуряват безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ, ако настаненото лице не владее български език.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Приютите за последваща реинтеграция:
1. осигуряват нормални условия за пребиваване и лична хигиена;
2. подпомагат социалното включване на жертвите на трафика на хора.“
§ 11. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националната комисия създава центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора, наричани по-нататък „центровете“.“
§ 12. В чл. 14, т. 1 и 3 думите „предприема и“ се заличават.
§ 13. В чл. 16 след думите „в чужбина“ се добавя „в сътрудничество с администрацията на Националната комисия и по реда, определен с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора“ и се поставя запетая.
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Органите по закрила на детето, определени от Закона за закрила на детето, предприемат необходимите мерки за закрила на детето – жертва на трафик на хора, с оглед на гарантирането на неговите права.“
2. Алинея 2 се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 октомври 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:  Емил Христов
7586