Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 80, от дата 11.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.82


Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 5 от 19 септември 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по очни болести съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 349 от 19.09.2019 г.
Председател:  Николай Данчев
7466