Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 78, от дата 4.10.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Наредба № 1 от 12 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина

 

НАРЕДБА № 1
от 12 септември 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 348 от 12.09.2019 г.
Председател: Николай Данчев
7398