Министерство на образованието и науката
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.142


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка
(обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 2. В раздел IV „Учебни програми“ се създава чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.
 (2) Планирането има съществена роля за ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и при дидактическата работа на учителя за придобиване на разширена или на допълнителна подготовка.“
§ 3. Раздел V „Годишно тематично разпределение“ с чл. 10 – 16 включително се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 4. В Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм., бр. 80 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В член 1, ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В раздел IV „Учебни програми“ се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на профилираната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.
(2) Планирането има съществена роля за ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма.“
3. Раздел V „Годишно тематично разпределение“ с чл. 9 – 11 включително се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
6855