Министерство на финансите
брой: 3, от дата 13.1.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.64


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм.,бр. 7 от 2007 г. и бр. 8 от 2008 г.)
 
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите “на търговеца” се поставя запетая и се добавя текстът “служебен номер, издаден от НАП”.
2. В ал. 1, т. 2 думите “осигурените социални рискове” се заличават.
3. В ал. 2, т. 1 след думите “ЕГН” се поставя запетая и се добавя текстът “ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП”.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
“2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по         реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.”
2. В ал. 4 цифрата “5” се заменя с “3”.
3. Създава се ал. 6 със следното съдържание:
“(6) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. №1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.”
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “само” се добавя “във фонд “Пенсии”.
2. В ал. 3 след думата “вноски” се добавя “с вид осигурен 12 и код “Корекция” и се създава второ изречение със следния текст: “За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 или 13, с код “Заличаване”.
3. В ал. 4 думите “или при промяна на осигурителния доход” се заличават
4. Алинея 6 се изменя така:
“(6) Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд “Пенсии”, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. “12. Вид осигурен” се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.”
5. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
“(7) Не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на ал. 1 и 6.”
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите “наети на работа повече от едно осигурено лице” се заменят с “повече от две осигурени лица”.
§ 5. В приложение № 1 Указания за попълване на Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
 “1. Код корекция - попълва се буква “К”, когато:
 - се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
 - са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. В тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.
Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни; с код корекция “К” не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2);
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
 - попълва се буква “З”, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация; в тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да се заличи една от декларациите, първо се подава една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.
Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.”
2. В т. 12:
а) в позиция 01 думите “за всички осигурени социални рискове” се заменят с “по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО”;
б) в позиция 06 думите “държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” се заличават и думите “чийто труд се зачита като” се заменят с “които се пенсионират при условията на”;
в) позиция 24 се изменя така:
“24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;”;
г) в позиция 28 думите “за граждани, изпълняващи мирновременна алтернативна служба” се заличават;
3. В т. 12.2 думите “НКИД” се заменят с “КИД 2008 г.”.
4. Точка 12.4 се изменя така:
“12.4. Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - за осигуреното лице се попълва в една позиция:
 - 0 - ако не дължи вноски;
 - 1 - ако дължи вноски.”
5. В т. 16.1 след текста се добавя изречението “Не се попълват дните положен извънреден труд.”
6. В т. 20, 22 и 23 думите “и ЗБ на ДОО за съответната година” се заличават.
7. В т. 27 думите “за граждани, изпълняващи мирновременна алтернативна служба,” се заличават.
§ 6. В приложение № 2 Указания за попълване на Декларация обр. № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други” се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. Код корекция:
 - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали             реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 6 от декларацията;
 - попълва се буква “З”, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 2, 3, 4 и 6 от декларацията.
Когато за един и същ месец и година са подадени повече от една основна декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т. 5 “Вид осигурен” и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.
Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 3 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП.”
2. В т. 5, позиция 53 думите “за военнослужещи на наборна служба,” се заличават.
§ 7. В приложение № 3 Указания за попълване на Декларация обр. № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” т. 1 се изменя така:
“1. Код корекция:
 - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не се коригират данните в т. 2, 3, 12, 13 и 14 от декларацията;
 - попълва се буква “З”, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват точки 1, 2, 3, 12, 13 и 14 от декларацията.
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 5 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.”
§ 8. В приложение № 4 Указания за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния тест на указанието изречението: “Декларация обр. № 6 се подава и от самоосигуряващите се лица - еднократно до 15 април за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване за предходната календарна година.” се заменя с “Декларация обр. № 6 се подава и от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. Самоосигуряващите се лица декларират в отделна колона задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.”
2. В т. 1 след думите “ЕИК на търговеца” и “(ЛНЧ)” се добавя “или служебен номер, издаден от НАП”.
3. Точка 7 се изменя така:
“7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва:
буква “К” - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
Самоосигуряващите се лица могат да коригират подадена декларация за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година в срока за подаване - 30 април.
С код корекция “К” не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Декларация образец № 6 се коригира само след изрични указания на Националната агенция за приходите.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.”
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В § 3 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 6”.
§ 10. От 1 януари 2009 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се прилага КИД - 2008.
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.
Министър: Пл. Орешарски

37