Президент на Републиката
брой: 63, от дата 9.8.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 202 за назначаване на полковник Иван Георгиев Маламов на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 15 август 2019 г.

 

УКАЗ № 202
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка с чл. 51а от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам полковник Иван Георгиев Маламов на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 15 август 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
6390