Народно събрание
брой: 63, от дата 9.8.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

 

УКАЗ № 197
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 26 от 2011 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) На лице, което извършва трансфер в нарушение на чл. 10, ал. 7 или 8, се налага глоба в размер от 5000 до 10 000 лв. или имуществена санкция в размер от 15 000 до 25 000 лв.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 2. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Заявленията и декларациите по този закон се подават в Междуведомствената комисия, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн. ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 101 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 32, ал. 7“.
2. В чл. 32 се създава ал. 7:
„(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат в случаите на временен износ и свързания с него реимпорт на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на Република България. В тези случаи се прилага Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).“
3. В § 5 от допълнителните разпоредби:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Заявленията, удостоверенията и декларациите по този закон се подават, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“
§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, образувани по представени от Министерството на отбраната удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на Република България, се прекратяват.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
6147