Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН   София
брой: 59, от дата 26.7.2019 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.52


конкурс за главен асистент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“, за секция „Модерни Балкани“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.

5817