Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“   София
брой: 59, от дата 26.7.2019 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.53


конкурси за редовни и задочни докторантури през 2020 г.

 

16. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, съобщава, че със Заповед № ОХ-650 от 16.07.2019 г. на министъра на отбраната са обявени конкурси за редовни и задочни докторантури в института през 2020 г. Във връзка с гореизложеното се прилага Списък на научните проблеми/теми, по които може да се кандидатства за обучение в редовна и задочна форма на докторантура в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, както следва:
I Научен проблем/Тема: „Изследване сигурността на софтуерни мобилни приложения, предназначени за използване в МО и БА“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
II Научен проблем/Тема: „Интеграция на електронносъобщителни мрежи за постигане консолидация на комуникационни и информационни ресурси“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
III Научен проблем/Тема: „Мониторинг на критични инфраструктури в областта на националната сигурност на базата на пасивни софтуерно дефинирани радари“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиолокация и радио­навигация
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
IV Научен проблем/Тема: „Мултисензорна система от софтуерно дефинирани радари за откриване на нисколетящи, нискоскоростни обекти с редуцирана отразяваща повърхност“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиолокация и радио­навигация
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
V Научен проблем/Тема: „Модели на достъп до данните при специализирани геоинформационни системи“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
VI Научен проблем/Тема: „Модел за маршрутизация и контрол на движението на автономна бойна платформа“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
VII Научен проблем/Тема: „Изследване шумоустойчивостта на самоорганизиращи се комуникационни системи в условия на усложнена радиосреда“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
VIII Научен проблем/Тема: „Намаляване влиянието на преднамерените смущения върху шумоустойчивостта на комуникационна система чрез обработка на сигналите в предавателната част“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
IX Научен проблем/Тема: „Нанотехнологии и наносистеми, внедрени в индивидуален защитен елемент от екипировката на войника“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии
3. Докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната
4. Форма на обучение: редовна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
X Научен проблем/Тема: „Изследване възможностите за прилагане на иновативни методи за контрол при оценка техническото състояние на гладкостволни тела“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма: Методи за контрол на материали, изделия и апаратура
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
XI Научен проблем/Тема: „Изследване оптичните параметри на тънкослойни структури, получени чрез PVD/IDA (IBDA) технология, в зависимост от режимите на нанасяне“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
XII Научен проблем/Тема: „Анализ на надеждността и поддръжката на безпилотните летателни апарати за нуждите на отбраната“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
3. Докторска програма: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотируеми летателни апарати
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер).
Забележка. Подробности и срокове за обявените конкурси може да се открият в Заповед № ОХ-650 от 16.07.2019 г., качена на сайта на Министерството на отбраната (www.mod.bg), а допълнителна информация по отношение на темите – на сайта на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (http://di.mod.bg).
5816