Народно събрание
брой: 60, от дата 30.7.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

 

УКАЗ № 175
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2019 г.
Издаден в София на 25 юли 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г. и бр. 31, 80 и 105 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „съответния път или пътен участък“ се поставя запетая и се добавя „като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси“.
2. В ал. 15 думите „и с доставчиците на декларирани данни“ се заличават.
§ 2. В чл. 10б, ал. 5 след думите „платената пътна мрежа“ се поставя запетая и се добавя „определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа“.
§ 3. В чл. 10к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „събира и предоставя“ се добавя „на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние“, а думите „във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на тол такси“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доставчик на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, се вписва в публично оповестен списък на доставчиците на декларирани данни, воден от Агенция „Пътна инфраструктура“, и сключва договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за предаване на данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 4. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 21 думите „и върху доставчиците на декларирани данни“ се заличават.
2. Точка 23 се отменя.
3. Точка 24 се изменя така:
„24. осъществява контрол и надзор върху дейността на доставчиците на декларирани данни, като следи същите да отговарят на изискванията, определени в наредбата по чл. 10, ал. 7, и води публичен списък на лицата, които отговарят на тези изисквания;“.
§ 5. В чл. 55 се създава изречение второ: „Възстановяването на недължимо внесени такси по чл. 10 и по чл. 18 се осъществява по реда на Закона за държавните такси.“
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 32 се изменя така:
„32. „Декларирани тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване, тол сегмент/и, в които пътното превозно средство е навлязло, за които се дължи тол такса, тарифна информация за всеки отделен тол сегмент, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други.“
2. Създава се т. 35:
„35. „Тол сегмент“ е обособена част от път или пътен участък от платената пътна мрежа, индивидуализиран с идентификационен номер и посока на движение, за навлизането в който се дължи тол такса съобразно дължината на тол сегмента и определената в тарифата по чл. 10, ал. 6 ставка за съответния път или пътен участък.“
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм., бр. 105 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 19а:
„§ 19а. Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – тол такса, се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.“
2. В § 20:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса за месечна, седмична или дневна електронна винетка.“;
б) в ал. 2 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
3. В § 22 думата „годишна“ се заличава, а думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „изтичане на валидността й, като в този случай тол такса не се дължи“.
4. В § 23 думите „16 август 2019 г.“ се заменят с „деня, следващ деня на обнародването на решението на Министерския съвет по § 19а в „Държавен вестник“, но не по-късно от 1 март 2020 г.“.
5. В § 24 думите „но не по-късно от 15 август 2019 г. включително“ се заличават.
6. В § 25 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
7. Параграф 27 се отменя.
8. Параграф 28 се отменя.
9. Параграф 29 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) До прилагане на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 размерът на винетните такси за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е не по-висок от следните максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително административните разходи, определени на годишна база, както следва:

 
Максимум три оси
Минимум четири оси
ЕВРО 0
1 407
2 359
ЕВРО І
1 223
2 042
ЕВРО ІІ
1 065
1 776
ЕВРО ІІІ
926
1 543
ЕВРО ІV и по-малко замърсяващи
842
1 404

 
(2) Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона са пропорционални на продължителността на ползването и имат валидност за ден, седмица и месец. Месечният размер е не по-висок от 10 на сто от годишния размер, седмичният размер – не по-висок от 5 на сто от годишния размер, а дневният размер – не по-висок от 2 на сто от годишния размер.
(3) Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 12 евро.
§ 9. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13 и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 167а, ал. 2 т. 5 и 6 се отменят.
2. В чл. 172:
а) алинея 1а се изменя така:
„(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица.“;
б) в ал. 2, т. 3а думите „и чл. 167а, ал. 2, т. 6“ се заличават;
в) в ал. 8 думите „органа, приложил принудителната административна мярка“ се заменят с „Агенция „Митници“.
3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 105 от 2018 г.) се създават § 21а и 21б:
„§ 21а. Разпоредбите на чл. 139, ал. 7, чл. 167, ал. 3а, чл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж не се прилагат до прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.
§ 21б. (1) Разпоредбата на чл. 179, ал. 3 не се прилага за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата водач, който управлява пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия закон, се наказва с глоба 2000 лв.
(2) Административните нарушения по ал. 1 се установяват от съответните длъжностни лица на службите за контрол по чл. 165, чл. 167, ал. 3 – 3б и чл. 167а, съобразно компетентността им.
(3) Наказателните постановления за административните нарушения по ал. 1 се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от оправомощени от него длъжностни лица. Членове 187а и 189е се прилагат съответно.“
§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1, т. 1, § 2, § 8 и § 9, т. 3, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
2. параграф 7, т. 7, който влиза в сила от 15 юли 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
5727