Народно събрание
брой: 58, от дата 23.7.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Галина Жорова Георгиева за член на Съвета за електронни медии.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5687