Народно събрание
брой: 58, от дата 23.7.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

 

УКАЗ № 171
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2019 г.
Издаден в София на 18 юли 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „Държавните“ се добавя „и общинските“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ може да се подпомага от здравни медиатори.
(3) Министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията за дейността на здравните медиатори.
(4) Дейността по ал. 2 може да се подпомага и от юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в съответната област при условия, по ред и критерии, определени с наредбата по ал. 3.“
§ 2. В чл. 53 навсякъде думата „тютюнопушенето“ се заменя с „употребата на тютюневи и свързани с тях изделия“.
§ 3. В чл. 120, ал. 1, т. 6 думите „срещу използването“ се заменят с „на употребата“ и след думата „тютюневи“ се добавя „и свързани с тях“.
§ 4. В чл. 122, ал. 1, т. 6 думите „тютюнопушене, употреба“ се заменят с „употреба на тютюневи и свързани с тях изделия“.
§ 5. В чл. 218 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение на чл. 54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., с имуществена санкция от 1 000 до 1 500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3 000 до 5 000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.
(3) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба от 500 до 1 000 лв., съответно имуществена санкция от 1 500 до  3 000 лв. – за едноличен търговец, и от 5 000 до 10 000 лв. – за юридическо лице.“
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 43 и 44:
„43. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
44. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“
Заключителни разпоредби
§ 7. Министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 29, ал. 3 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 8. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 102 от 2018 г. и бр. 17 и 24 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5б, ал. 3 думите „и тютюневи“ се заменят с „тютюневи и свързани с тях“.
2. В чл. 45, ал. 1, изречение първо след думата „тютюневи“ се добавя „и свързани с тях“.
3. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 19 и 20:
„19. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
20. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
5601