Министерски съвет
брой: 56, от дата 16.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 173 от 11 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в общ размер 12 500 000 лв., както следва:
1. за обезпечаване финансирането на конкурси за проекти за научни изследвания в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017 – 2030 г.), проекти на млади учени и постдокторанти, двустранни и международни проекти, както и българска научна периодика – 10 000 000 лв.;
2. за финансиране на конкурси за двустранно и международно сътрудничество 2016 – 2018 г. – 2 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
5524