Президент на Републиката
брой: 56, от дата 16.7.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.13


Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5522