Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 53, от дата 5.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8 и 39 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 3 думите „чл. 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 2“.
§ 2. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) организиране на посещения на мероприятия, фестивали, винени туристически дестинации и дегустации в България с цел представяне на промотираните вина на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и – търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино, за разходи за самолетни билети, хотели, изхранване на гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач;“.
2. В ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с изключение на разходите за административните дейности по ал. 2, т. 5, които се извършват от физически лица, наети от кандидата по трудов или граждански договор. Запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5, а получените оферти съдържат:“.
§ 3. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по мярката по чл. 32, ал. 1 е до 50 на сто от стойността на допустимите разходи.
(2) В допълнение към помощта по ал. 1 и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до 30 на сто от стойността на допустимите разходи.
 (3) В случаите на ал. 1 кандидатът за подпомагане участва във финансирането с минимум 50 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на ал. 2 – с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
(4) Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 50 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.“
§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „ал. 5, т. 2“ се заменят с „ал. 7, т. 2“.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране на разходите съгласно чл. 36, ал. 3 заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението;“
б) точки 9, 10 и 11 се отменят;
в) в т. 12 думите „т. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) За промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки, към заявлението за финансово подпомагане кандидатът прилага документите по ал. 3, както и:
1. писмените покани по чл. 34, ал. 2, удостоверяващи, че всички членове на кандидата за финансова помощ са получили равни възможности да изобразяват техните търговски марки;
2. мотивирана обосновка защо обозначаването на търговските марки е необходимо за постигане на целите на промоционалния проект;
3. декларация, че изобразяването на търговските марки ще бъде ограничено само до панаири и международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес срещи, организиране на кулинарни училища и свързаните с тях информационни и промоционални материали и че отговаря на условията на чл. 48.“
4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „и 5“ се заменят с „и 4“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 5. В чл. 40, ал. 1 след думите „чл. 39, ал. 3“ се добавя „и 4“.
§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 39, ал. 6“ се заменят с „чл. 39, ал. 7“.
2. В ал. 5, думата „заявеното“ се заменя с „одобреното“.
3. В ал. 8 след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
4. В ал. 9 се създава т. 5:
„5. е изпратено уведомление до кандидата за финансова помощ за отстраняване на нередовности и/или непълноти съгласно чл. 40, ал. 2 – със срока на получаване на отговор от съответния кандидат.“
5. В ал. 10, т. 3 думите „чл. 39, ал. 6, т. 2“ се заменят с „чл. 39, ал. 7, т. 2“.
§ 7. В чл. 43, ал. 2 след думите „заявление за“ се добавя „авансово и“.
§ 8. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор по чл. 42, ал. 1 или след започване на нов период по чл. 35, ал. 2. Към заявлението се прилага банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 на сто от заявената авансова сума за съответния период. Срокът на валидност на гаранцията трябва да бъде 6 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на всички дейности за съответния период съгласно договора по чл. 42, ал. 1, а за кандидати възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки – и след сключване на допълнително споразумение по чл. 42, ал. 7.“
2. В ал. 2 думите „50 на сто“ се заменят с „80 на сто“, а думите „финансирана от бюдже­та на ЕС“ се заличават.
§ 9. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „50 на сто“ се заменят с „80 на сто“, а думите „от бюджета на ЕС“ се заличават.
2. В ал. 6 числото „300 000“ се заменя със „150 000“, а думите „чл. 41, ал. 1“ се заменят с „чл. 41, параграф 1“ и се създава изречение второ: „Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 43, ал. 2.“
§ 10. В чл. 46, ал. 3 числото „300 000“ се заменя със „150 000“, а думите „чл. 41, ал. 1“ се заменят с „чл. 41, параграф 1“ и се създава изречение второ: „Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 43, ал. 2.“
§ 11. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Съобщенията за популяризиране следва да бъдат базирани на характерните качества на виното и да отговарят на приложимото законодателство в третите държави, в които са насочени, както и на следните кумулативни условия:
1. произходът на популяризираните продукти следва да се посочи за ЗНП/ЗГУ вина, но съобщението за популяризиране не трябва да се оформя по такъв начин, че да насърчава покупката на вина единствено благодарение на техния произход;
2. главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход;
3. обозначаването на произхода не следва да представлява ограничение на свободното движение на селскостопански продукти в противоречие с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ОВ, С 83/1 от 30.3.2010 г.);
4. обозначаването на произхода следва да допълва главното послание на Съюза;
5. при подпомагане по реда на чл. 36, ал. 2 рекламните дейности и рекламните кампании не трябва да упоменават конкретно предприятие и търговска марка; рекламните кампании не трябва да са обвързани с продуктите на едно или повече конкретни предприятия.
(2) Съобщенията за популяризиране по проекти по чл. 39, ал. 4 трябва да отговорят на условията на ал. 1, т. 1 – 4 и на следните условия:
1. търговските марки могат да са визуално изобразени върху информационните и промоционалните материали, показвани или раздавани по време на дейности съгласно чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3; търговските марки не могат да заемат повече от 5 на сто от площта на материала; не се допуска визуализация на търговски марки по дейности съгласно чл. 32, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ освен в случаите на изработването на покана за целите на дегустацията и/или демонстрацията;
2. изобразените търговски марки не могат да бъдат по-малко от пет на брой;
3. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на панаири и международни изложби, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес срещи и продуктови дегустации;
4. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на дейностите по т. 3 заедно на транспарант, разположен на предната страна на пулта на щанда или на еквивалентна опора, като не могат да заемат повече от 5 на сто от общата площ;
5. всяка търговска марка се изобразява неутрално и не следва да измества главното послание на Съюза; търговските марки не могат да отслабват главното послание на Съюза; търговските марки следва да са с по-малки размери от главното послание на Съюза, обозначението за произход и от емблемата на Съюза, която указва съфинансиране от ЕС; изображения, цветове, символи и др., свързани с търговските марки, не могат да изместват на заден план главното послание;
6. търговските марки се изобразяват на място, различно от мястото, предназначено за главното послание на Съюза;
7. търговските марки могат да бъдат изобразени в интернет сайт по чл. 32, ал. 2, т. 1, буква „д“ като общ банер в долната част на страницата, който не заема повече от 5 на сто от общата площ, като всяка марка се изобразява съгласно т. 5; търговските марки могат да бъдат изобразени и заедно на страница, различна от началната, като всяка търговска марка се изобразява по неутрален и идентичен начин;
8. главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход и конкретни търговски марки.“
§ 12. В чл. 49, ал. 2 думите „подпомагат с“ се заменят с „подпомагат“.
§ 13. В приложение № 7 към чл. 41, ал. 4, в реда под т. 2, в колона 4 „Коментари“ думите „чл. 39, ал. 6“ се заменят с „чл. 39, ал. 7“, а на ред „Общо“ в колона „Максимален брой точки“ числото „39“ се заменя с „36“.
§ 14. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 47, ал. 7
Критерии за проверка на информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти
1. За промоционални проекти по чл. 39, ал. 4 всички материали и документи, адресирани до обществеността, включително аудио-визуални материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата на Европейския съюз и следното лого, изписано на официалния език, на чиято територия се изпълнява промоционалният проект:
 

 
2. За промоционални проекти по чл. 36, ал. 2 всички материали и документи, адресирани до обществеността, включително аудио-визуални материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата на Европейския съюз и следното лого, изписано на официалния език, на чиято територия се изпълнява промоционалният проект:
  

 
3. Европейската емблема трябва да бъде ясно отпечатана, а показана с други изображения на ползвателя на помощта, емблемата на ЕС следва да се откроява. Ако емблемите са поставени върху визуални носители, емблемата и логото трябва да бъдат ясно поставени в началото, в средата или в края на съобщението. При аудионосители отметка относно финансирането от ЕС трябва да се чува ясно в края на съобщението. Основните правила за възпроизвеждане на емблемата са посочени в официалната интернет страница на Европейската комисия в секция „Символи на ЕС – Европейското знаме“.
4. Всяко неотбелязване на финансовото участие на Европейския съюз в материала и документите и/или неспазване изискванията на т. 1 – 3 може да доведе до неприемане за финансиране на разходите, направени по въпросния материал.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Параграфи 2 – 12 не се прилагат за проекти по мярка „Популяризиране в трети държави“, подадени през периода от 28.01.2019 г. до 8.02.2019 г.
§ 16. Срокът по чл. 15, ал. 3 за финансовата 2019 г. е 10 септември 2019 г.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева

5298