Министерство на финансите
брой: 52, от дата 2.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 10 се създават ал. 11 – 13:
„(11) При необходимост от промени във фърмуера, произтичащи от нормативни изисквания или инициирани от органи на НАП, БИМ или производителя/вносителя на ФУ, на въведени в експлоатация и регистрирани фискални устройства от одобрен тип, производителят извършва промени във версията на фърмуера и представя в БИМ за функционално изпитване ФУ с коригираната версия фърмуера. За изпитването БИМ издава протокол в срока по ал. 6. Промените във фърмуера се извършват в 30-дневен срок от уведомяването, когато са инициирани от изпълнителния директор на НАП или председателя на БИМ.
(12) Въз основа на резултатите от изпитването комисията издава становище за съответствие на коригираната версия на фърмуера с изискванията на наредбата. За новата версия на фърмуера се издава допълнение към свидетелството за одобрен тип на ФУ, като в регистъра по ал. 9 към номера на свидетелството за одобрен тип се добавя индекс (nnn.xx), където n е номер на свидетелството за одобрен тип ФУ, а хх е пореден номер на версията.
(13) Електронни системи с фискална памет, в чийто състав е включен фискален принтер с променена версия на фърмуера, подлежи на изпитване и одобрение по реда на чл. 10. След одобряване на ЕСФП производителят формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в приложение № 2 и се вписва в паспорта на системата.“
§ 2. В чл. 15, ал. 1 се създават т. 16 и 17:
„16. в случаите на чл. 10, ал. 11 в 14-дневен срок след вписване на нова версия на фърмуера в регистъра по чл. 10, ал. 9 да осигури обновяването на неговата версия на въведените в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с тях; в същия срок да предостави на лицата, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване на фърмуера; не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в регистъра по чл. 10, ал. 9;
17. в случаите на изграден до ФУ отдалечен достъп да въведе информационна система за управлението му, която осигурява:
– проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или промяна на системни параметри на въведените в експлоатация ФУ – за период последните изтекли 10 години;
– за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системните параметри на ФУ създаване на нов журнален запис в системния журнал в информационната система на производителя, отразяващ извършеното действие и актуалното състояние;
– журналният запис за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системни параметри на ФУ да съдържа информация за: момента (дата и час) на извършване на действието; какво е извършеното действие; информация, еднозначно идентифицираща ФУ, над което е извършено действието; информация за информационната система на производителя, извършила действието; IP адрес, от който е извършено действието;
– записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна.“
§ 3. В глава втора се създава чл. 15а:
„Чл. 15а. Допуска се изграждането на отдалечен достъп до въведените в експлоатация ФУ чрез data SIM карта съгласно приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква „В“, който може да бъде ползван:
1. от производителя/вносителя на ФУ само в случаите на:
– актуализиране на версията на фърмуера на ФУ съгласно чл. 10, ал. 12;
– заявено от лицето по чл. 3 желание да получава информация от регистрираните от него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на ФУ; в тези случаи е необходимо лицето по чл. 3 да подпише декларация за съгласие за получаване на данните от производителя на ФУ;
– промяна на системни параметри и извършване на сервизно обслужване на ФУ;
2. от лицата, получили разрешение за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, само за извършване на сервизно обслужване на ФУ;
3. от лицето по чл. 3 само в случаите на:
– заявено пред производител/вносител на ФУ желание да получава информация от регистрираните от него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на ФУ;
– въвеждане или промяна на потребителски параметри на ФУ, които са допустими за въвеждане чрез клавиатурата или интерфейса на ФУ.“
§ 4. В чл. 18, ал. 1 след думата „експлоатация“ се поставя запетая и се добавя „както и при извършване на обновяване на версията на фърмуера“ и се създава изречение второ: „При промяна на фърмуера на ФУ лицето по чл. 3 задължително отпечатва и прикрепя в паспорта диагностичен бон, съдържащ информация за обновената версия на фърмуера на ФУ.“
§ 5. В чл. 19, ал. 2 думите „на първа страница на книгата за дневните финансови отчети“ се заличават.
§ 6. В чл. 20, ал. 2, изречение второ думите „книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието“ се заменят с „паспорта на ФУ“.
§ 7. В чл. 22, ал. 6 думите „книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола“ се заменят с „паспорта на ФУ“.
§ 8. В чл. 29 ал. 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 2 в генерирания дневен финансов отчет на лицето по чл. 3 се съдържа оборотът на всеки доверител.“
§ 9. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 7:
„7. бедствиe по смисъла на Закона за защита при бедствия.“
§ 10. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. При нарушена дистанционна връзка с НАП при работа с ЕСФП се допуска:
1. удължаване на периода (повече от 24 часа) съгласно приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква „м“, след който работата на ФУ блокира при неуспешно предадени данни за фискален бон за продажба/сторно операция; удължаването може да се осъществи от производителя на ЕСФП или лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, за период, определен в заповед на министъра на финансите или оправомощено от него лице; заповедта се публикува на официалните интернет страници на Министерството на финансите и НАП;
2. при наличие на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия и след издадена заповед от министъра на финансите или оправомощено от него лице работа на обекта за продажби/зареждане на течни горива в авариен режим; аварийният режим позволява ръчно изключване на забраната за самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство; показанията на електронните броячи на средствата за измерване на разход преди прекъсването и при възстановяването на връзката се изпращат автоматично в НАП съгласно специфичните технически изисквания, описани в приложение № 2, раздел VI; в случай на нарушаване/премахване на пломби, удостоверяващи извършен метрологичен контрол, незабавно след възстановяване на нормалната работа на ЕСФП същите се заменят със сервизни пломби до извършване на проверка по реда на чл. 16а, ал. 6;
3. в случаите по т. 2 се допуска продажбите/зарежданията на течни горива, които не са регистрирани чрез ЕСФП, да се отчитат чрез издаване на касова бележка от кочан; при възстановяване на нормалния режим на работа на ЕСФП лицето по чл. 3, ал. 2 е длъжно да предаде в НАП документираните при работа с касови бележки от кочан обороти при спазване на следния ред:
– издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени количества течни горива за съответния ден;
– сумарният оборот се отчита в специален департамент с наименование „Авариен режим на ЕСФП“ към данъчна група „Б“ и посочен артикул „горива“;
– издаденият фискален бон за съответния ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5 на страницата на съответния ден, за който се отнася.“
§ 11. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 „(1) Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3. Лицата по чл. 3, използващи ФУ и ИАСУТД, нямат задължение да отпечатват дневен финансов отчет. При продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или зареждания на течни горива.“
2. В ал. 5, изречение първо след думите „по чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „използващо ЕСФП,“ и навсякъде думите „ФУ“ се заменят с „ЕСФП“.
§ 12. В чл. 40, ал. 1, в основния текст след думите „ал. 5“ се добавя „или в специален регистър за ползваните касови бележки от кочан“.
§ 13. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва съкратен отчет на фискалната памет от всяка ЕСФП в обекта за съответния период.“
2. В ал. 2 думите „всяко устройство“ се заменят с „всяка ЕСФП“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. регистъра за касовите бележки от кочан.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „и регистъра за касовите бележки от кочан и кочана с касови бележки“;
б) в т. 3 думите „и книгите за дневните финансови отчети“ се заличават.
§ 15. В чл. 49, ал. 1, изречение второ след думите „отпечатване на“ се добавя „служебен бон с“, а думите „в дневния финансов отчет с нулиране“ се заличават.
§ 16. В чл. 50, ал. 6, изречение първо след думата „техник” се добавя „при необходимост обновява версията на фърмуера на ФУ до последната вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 и“.
§ 17. В чл. 52 се създава ал. 3
„(3) Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването й.“
§ 18. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 21 – 23:
„21. „фърмуер“ е базово програмно осигуряване на одобрен тип ФУ, което обезпечава функциониране и контролиране на устройството съобразно изискванията на тази наредба; допуска се всяко от устройствата в общата система да има отделно базово програмно осигуряване;
22. „отдалечен достъп до ФУ“ е канал за връзка (APNХ), който е предоставен от мобилните оператори и е с не по-ниска степен на защита от тази на канала за връзка с НАП (NAP APN), и се използва само в случаите, допуснати в наредбата, чрез оторизиран достъп от производителя/вносителя на ФУ за приемане/предаване на данни от ФУ от/към информационна система на производителя/вносителя; каналът за отдалечен достъп до ФУ е различен от канала за връзка с НАП;
23. „диагностичен бон“ е документ, съдържащ информация за основните параметри на фискалното устройство, в това число и версията на програмното му осигуряване, и има надпис „СЛУЖЕБЕН БОН“.“
§ 19. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
а) в т. 1, изречение второ думите „за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/или изтриване на фърмуера“ се заличават и се създава изречение трето: „Инсталирането/промяната на версията на фърмуера в процесора на ФУ става само чрез оторизиран достъп, предоставен от производителя/вносителя на ФУ.“;
б) създава се т. 14:
„14. Фискалните устройства трябва да осигуряват възможност за въвеждане и промяна на системни и потребителски параметри чрез отдалечения достъп.“
2. В раздел ІІІ, т. 3, буква „б“ след думите „(Х отчет)“ запетаята и думите „както и“ се заличават, а след думите „касаещи отчетността на фискалното устройство“ се добавя „както и на диагностичен бон и бон, съдържащ данни за сключения сервизен договор“.
3. В раздел ІІІб, т. 1, буква „д“ след думата „отпечатване“ се добавя „или генериране“.
§ 20. В приложение № 2, раздел I се правят следните допълнения:
1. В т. 9 се създава изречение трето: „В случаите, когато чрез фискалното устройство се отчитат обороти на доверители, освен буквата на данъчната група отчетът съдържа и сумата на оборотите по доверители.“
2. В т. 14 след абревиатурата „КЛЕН“ се поставя запетая и се добавя „от фискалната памет и от натрупващите регистри“, а накрая се добавя „или през някой от наличните интерфейси във ФУ (RS, Bluetooth, USB, LAN, GPRS и др.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. (1) В срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ представят за функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3.
(2) До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 31 март 2020 г., лицето по чл. 3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.
§ 22. (1) Лицата, използващи ЕСФП, които към датата на влизане в сила на тази наредба не са привели дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.), Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 26 от 2019 г.), са длъжни да приведат дейността си в съответствие с тези изисквания до 31 юли 2019 г.
(2) При условие че към 31 юли 2019 г. лицата, използващи ЕСФП, имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и те са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, срокът за привеждане в съответствие по ал. 1 е 30 септември 2019 г.
(3) За лицата, използващи ЕСФП, които след изтичане на срока по § 31, ал. 1 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) и § 71, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр 26 от 2019 г.) и до влизане в сила на тази наредба са регистрирали и отчитали продажбите по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.), се смята, че през този период са спазили изискванията за регистриране и отчитане на продажбите.
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Владислав Горанов
5254