Народно събрание
брой: 47, от дата 14.6.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

 

УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, приет от 44-то Народно събрание на 5 юни 2019 г.
Издаден в София на 12 юни 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28 и 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 94б1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. заверени копия от два или повече договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на права, а когато заявлението е за регистрация по чл. 94в, ал. 3 – заверени копия от два или повече договора, по които носители на права упълномощават заявителя за колективно управление на всички авторски и сродни права върху произведенията и другите обекти на закрила, посочени в договорите;“.
2. В ал. 6 след думите „(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.)“ се добавя „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“.
§ 2. В чл. 94р се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 изречение четвърто се изменя така: „Членовете на комисията избират председател и може да приемат правила за работа.“
2. В ал. 7, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „Председателят на комисията“.
3. В ал. 8 след думите „ал. 6“ се добавя „председателят й“.
§ 3. В чл. 94р1, ал. 5, изречение първо след думата „останали“ се добавя „местни и чуждестранни“.
§ 4. В чл. 94ш, ал. 1 думите „съгласуван с регистрираните организации по чл. 94б и представителните организации на ползвателите“ се заличават и се създават изречения второ, трето и четвърто: „Преди вписването министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър изисква становище от регистрираните организации за колективно управление на права и от представителните организации на ползвателите. Становището се предоставя в 14-дневен срок от получаването на искането. Липсата на становище не спира процедурата по вписването.“
§ 5. В чл. 94щ, ал. 2 след думите „дружество за колективно управление на права“ се добавя „или не бъде предоставена информацията или документите по ал. 1“.
§ 6. В чл. 95в, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Организациите за колективно управление на права, когато предявяват искове или искат налагането на мерки, не трябва да установяват индивидуални права на управление, съответно за защита, на техните членове, оповестени в списъка по чл. 94у, ал. 1, т. 10, и на сродните чуждестранни организации за колективно управление на права, вписани в регистъра по чл. 94г, ал. 3, т. 7.“
§ 7. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Нарушенията по чл. 97 се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да:
1. извършват проверки на място и по документи;
2. изискват достъп до подлежащите на контрол обекти;
3. изискват документите, необходими за извършването на проверки;
4. изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението;
5. използват автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушенията по чл. 97;
6. използват специалист – технически помощник;
7. дават задължителни разпореждания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
8. изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата при или по повод проверките по т. 1.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Използването на автоматизираните средства за контрол по ал. 2, т. 5 се определя със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.“
§ 8. В чл. 98а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „доказателства“ се добавя „включително трайните материални носители, които се изземват“.
2. В ал. 3 думите „лицето, извършило действията“ се заменят с „длъжностното лице по чл. 98, ал. 1“.
§ 9. Член 98б се изменя така:
„Задължение за съдействие
Чл. 98б. Проверяваното лице е длъжно да:
1. осигури безпрепятствен достъп до проверяваните обекти;
2. окаже съдействие на длъжностните лица по чл. 98, ал. 1;
3. предостави исканите от длъжностните лица по чл. 98, ал. 1 документи, трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, както и други доказателства.“
§ 10. Създава се чл. 98б1:
„Връчване на акт за установяване на административно нарушение на еднолични търговци и юридически лица
Чл. 98б1. (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице.
(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, или
2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно уреден регистър, в който е вписан адресатът, или на адрес в информационна система за сигурно връчване; изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага към преписката.
(3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения.
(4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване.
(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на връчването се смята по-късната дата.
(6) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 2 – 5, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното й зареждане. В съобщението се посочва и датата на поставянето му.
(7) Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението по ал. 6 лицето не се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.“
§ 11. В чл. 98в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра, отговарящ за културата, или от упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.
(3) Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, се прилага съответно чл. 98б1, ал. 6 и 7, включително при отказ да се получи препис от наказателното постановление, и отбелязването се извършва от органа по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 12. В чл. 98в1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Създава се заглавие: „Правомощия на кметовете на общини“.
2. В ал. 6 думите „ал. 2, изречение първо и ал. 3“ се заменят с „ал. 4, изречение първо и ал. 5“.
§ 13. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 21:
„21. „Автоматизирани средства за контрол“ са стандартизирани или сертифицирани от независима организация, установена на територията на Европейския съюз, уреди и/или компютърни програми, които автоматично констатират използването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Образуваните и неприключили пред министъра на културата до влизането в сила на този закон административни производства по дял втори „а“ се довършват по новия ред.
§ 15. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38:
а) в ал. 1:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията изготвя и приема годишен доклад, който внася в Народното събрание до края на второто тримесечие на следващата година. В същия срок докладът се предоставя и на президента на републиката и Министерския съвет. Докладът съдържа:“;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. преглед на състоянието и оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;“
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 комисията може да използва и друга публично достъпна информация от официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания. Пазарните проучвания по изречение първо трябва да са представителни и количествени, данните в тях да са съпоставими с данни, събирани от комисията, да са осъществени в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност и по методика, съгласувана с комисията, и публикувана на страницата й в интернет.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Комисията публикува доклада на страницата си в интернет.“
2. Член 337 се изменя така:
„Чл. 337. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото с този закон не е установен друг ред.
 (2) Нарушенията по чл. 324 – 335 се установяват с актове, съставени от оправомощените по чл. 312, ал. 1 служители.“
3. Създава се чл. 337а:
„Чл. 337а. (1) Когато нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу подпис на търговеца, на законния представител на юридическото лице или на упълномощено от него лице.
(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, или
2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен адрес, посочен в нормативно уреден регистър, в който е вписан адресатът, или на адрес в информационна система за сигурно връчване; изпращането на електронното съобщение се удостоверява чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението на хартиен носител, като идентичността му се удостоверява с подпис на служителя на всяка страница и се прилага към преписката.
(3) Актът, изпратен по пощата, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния представител на юридическото лице или от техен пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения.
(4) Актът, изпратен с електронно съобщение, се смята за връчен, когато в 7-дневен срок от изпращане на електронното съобщение адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационна система за сигурно връчване.
(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на връчването се смята по-късната дата.
(6) Когато актът не може да бъде връчен по реда на ал. 2 – 5, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на комисията, видима при първоначалното й зареждане. В съобщението се посочва и датата на поставянето му.
(7) Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението по ал. 6 адресатът не се яви в комисията за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.“
4. Създава се чл. 337б:
„Чл. 337б. (1) Въз основа на актовете по чл. 337, ал. 2 председателят на комисията или изрично оправомощено от него длъжностно лице – член на комисията, издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство.
(2) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.
(3) Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, се прилага съответно чл. 337а, ал. 6 и 7, включително при отказ да се получи препис от наказателното постановление, и отбелязването се извършва от наказващия орган.“
§ 16. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г.) в чл. 31, т. 1 думите „чл. 98в, ал. 2“ се заменят с „чл. 98в, ал. 4“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 юни 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
4450