Министерство на туризма
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.31


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на право­способност за упражняване на професията „Планински водач“

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ (ДВ, бр. 21 от 2016 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на право­способност за упражняване на професията „Планински водач“ и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария.“
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Планински водач е лице, което води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него.“
§ 3. В чл. 3 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) Специализациите по ал. 3 се придобиват след:
1. доказан професионален опит с минимална продължителност 1 година по първо ниво с включена минимум едномесечна практика на терен; и
2. проведено обучение в институция за професионално образование и обучение по чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение и издадено Удостоверение за професионално обучение за актуализиране или разширяване на професионална квалификация.
(5) „Планински водач“ – второ ниво, може да придобие лице, което е вписано в Националния туристически регистър (НТР), има минимум 2 години доказан професионален опит по първо ниво и специализация за водене по скални и алпийски маршрути, проведена в институция за професионално образование и обучение по чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение, и издадено Удостоверение за професионално обучение за актуализиране или разширяване на професионална квалификация. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи по алпийски и катерачни маршрути в планините на страната с използване на съответната ски, алпийска техника и съоръжения съобразно придобитата специализация.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Квалификация за професията „Планински водач“ – първо ниво, се придобива с придобиването на степен на професионална квалификация при спазване на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Планински водач“ по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) или с призната в Република България професионална квалификация от чуждестранна институция за професионално образование или обучение.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 5 думите „Списъка на право­способните планински водачи, част от“ се заличават.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование или с призната в Република България диплома от чуждестранно училище.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Професионалната квалификация за професията „Планински водач“ се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация, или с призната в Република България професионална квалификация от чуждестранна институция за професионално образование или обучение.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. За придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ е необходимо лицата по чл. 7, ал. 1 да удостоверят проведена практическа подготовка с минимална продължителност 2 седмици в реална обстановка при планински водач, вписан в НТР, или към регистриран туроператор, вписан в НТР, предлагащ програми за планински/спортен и/или приключенски туризъм.“
§ 9. В глава втора, в заглавието на раздел III думите „Придобиване на удостоверение за правоспособност“ се заличават.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1“ се заличават;
б) т. 6 се изменя така:
„6. не е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;“
в) точка 7 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1“ се заличават;
б) в текста на т. 2 цифрата „7“ се заменя с „4, 5 и 6“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 11. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпит за придобиване на правоспособност се полага от лицата по чл. 12, ал. 1 и 2.“
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът подава писмено заявление-декларация съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, както и:
1. копие на диплома за завършено средно образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, съответно на свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, или копие на диплома за завършено висше образование, в случай че информацията не се съдържа в публичен регистър;
2. документ за практическата подготовка по чл. 10 (не се изисква за лицата с висше образование по специалност съгласно чл. 11);
3. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.“
§ 13. В чл. 18, в ал. 2 след думата „дати“ се добавя „за следващия изпит по чл. 13, ал. 2“.
§ 14. Член 19 се отменя.
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които отговорят на изискванията на тази наредба и са издържали изпита за правоспособност за планински водачи, могат да упражняват професията „Планински водач“ само след вписване в НТР по реда на чл. 147 от Закона за туризма. За вписването в НТР се събира такса съгласно чл. 4, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Идентификационната карта по ал. 2 дава възможност за ясна идентификация чрез снимка и съдържа:
1. пълното име на съответния планински водач, и
2. правоспособност и ниво по чл. 3, ал. 1, и/или
3. специализация по чл. 3, ал. 3 или ал. 5.“
§ 16. В чл. 21, ал. 1 думите „тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ“ се заменят с „Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма“.
§ 17. Член 22 се отменя.
§ 18. Глава трета с чл. 23 – 28 се отменя.
§ 19. Глава четвърта с чл. 29 – 31 се отменя.
§ 20. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Планински водач от ЕС може да упражнява професията „Планински водач“ на територията на Република България след признаване на правоспособност и/или квалификация за „Планински водач“ и вписване в НТР.“
§ 21. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. В случаите на лишаване, включително временно, от правоспособност или от правото да упражнява дейността на планински водач от съответно компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, лицето губи правото да упражнява професията „Планински водач“ на територията на Република България.“
§ 22. В глава пета заглавието на раздел II „Трайно установяване с цел упражняване на професията „Планински водач“ на територията на Република България“ се изменя така:
„Раздел II „Признаване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, придобита в държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария“.
§ 23. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Орган по признаването на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ е министърът на туризма.
(2) Правото за упражняване на професията „Планински водач“ се удостоверява с един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава – членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:
1. диплома за завършено професионално образование;
2. документ за професионална квалификация;
3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност.
(3) Лицата, които искат признаване на правоспособност по реда на този раздел, подават заявление-декларация до министъра на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, към която прилагат документ/и по ал. 1.
(4) Министърът на туризма може да изиска от лицето, което иска признаване, да приложи към документите по ал. 3 допълнителни доказателства за съдържанието и продължителността на завършеното образование и обучение.
(5) Всички документи във връзка с признаването на правоспособност по реда на този раздел може да се представят на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език.
(6) Преписката се разглежда по реда на главна пета от Закона за признаване на професионални квалификации.
(7) Министърът на туризма не може да откаже признаване на правоспособност на български гражданин или на гражданин на държава – членка на ЕС, на ЕИП и Швейцария, получил съответната правоспособност в тези държави, поради липса на достатъчна квалификация, когато лицето, което иска признаване:
1. притежава диплома за завършено професионално образование или друг документ, които се изискват в някоя от държавите – членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за упражняване на професията „Планински водач“ на нейна територия и които са получени в тези държави, или
2. е упражнявало тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.
 (8) Когато образованието или обучението на лицето, което иска признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават спрямо националните изисквания, министърът на туризма дава възможност на лицето, което иска признаване, да избере дали да премине стаж за приспособяване, или да се яви на изпит за признаване на правоспособност.
(9) Условията и редът за провеждане на стажа и неговата оценка, както и на изпита за признаване на правоспособност се определят със заповед на министъра на туризма по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.“
§ 24. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „като планински водач“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. упражнявал тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.“
§ 25. В чл. 37, ал. 1 думите „се премести в Република България с цел да“ се заменят с „ще“, а думите „за определен период от време“ се заменят с „временно“.
§ 26. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на туризма“ се добавя „чрез уведомление-декларация“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Заедно с уведомлението-декларация по ал. 1 се представят:“;
б) в т. 4 думата „две“ се заменя с „една“.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 27. В чл. 39 думите „към Списъка на правоспособните планински водачи, част от“ се заменят с „в“.
§ 28. Приложение № 1 към чл. 19 се отменя.
§ 29. Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2

Образец на идентификационна карта
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Идентификационна карта за планински водач
№ ………
Снимка:
Имена: .......................................................................
Издадена на: ............................................................
Подпис на длъжностно лице и печат:
На гърба на идентификационната карта
Притежателят на тази идентификационна карта е правоспособен планински водач, който съгласно Закона за туризма има право да упражнява професията.
Правоспособност:
Ниво:
Специализация:
Подпис на длъжностно лице:

§ 30. Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 38, ал. 4 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Започнатите и неприключили производства по подадени до влизане в сила на настоящата наредба заявления се довършват по досегашния ред.
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Ирена Георгиева
4357