Министерство на туризма
брой: 46, от дата 11.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.28


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ (ДВ, бр. 5 от 2016 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думата „риболов“ се поставя запетая и се добавя „организатори на водни спортове, планински и речни атракции, ловен и орнитоложки туризъм“.
§ 3. В чл. 3 думите „културно-историческото“ се заменят с „културното“.
§4. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Квалификация по професията „Екскурзовод“ се придобива при спазване на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“ по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.“
§ 5. Член 6 се отменя.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование или с призната в Република България диплома от чуждестранно училище.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация, или с призната в Република България професионална квалификация от чуждестранна институция за професионално образование или обучение.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. За придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ е необходимо лицата по чл. 7, ал. 1 да удостоверят проведена практическа подготовка с минимална продължителност 4 седмици при екскурзовод, вписан в НТР, или тур­оператор, вписан в НТР, или с организация, работеща в сферата на туризма.“
§ 8. В глава втора, в заглавието на раздел III думите „Придобиване на удостоверение за правоспособност“ се заличават.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. не е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За екскурзоводите, които ще предоставят екскурзоводски услуги на език, различен от българския, се изисква представяне на документ, удостоверяващ ниво В2 на владеене на чужд език спрямо приетата О. Е. Е. Рамка (ОЕЕР), за вписване на това обстоятелство в НТР.“
§ 10. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпит за придобиване на правоспособност се полага от лицата по чл. 9, ал. 1.“
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „деня и часа на провеждане на изпита“ се заменят с „деня, часа и мястото на провеждане на изпита“.
2. В ал. 2 след думата „часът“ се поставя запетая и се добавя „мястото“.
§ 12. В чл. 12 след думите „Министерство на туризма“ се поставя запетая и се добавя „Министерство на културата“.
§ 13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът подава писмено заявление-декларация съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, както и:
1. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, при наличие на такова (в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и документ, удостоверяващ 1 година трудов стаж в туризма), в случай че информацията не се съдържа в публичен регистър;
2. документ за практическа подготовка съгласно чл. 8;
3. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (когато кандидатът е заявил, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език);
4. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.“
§ 14. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) При оценка „неиздържал“ кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати за следващия изпит по чл. 10, ал. 2.“
§ 15. Член 16 се отменя.
§ 16. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които отговорят на изискванията на тази наредба и са издържали изпита за правоспособност, могат да упражняват професията „Екскурзовод“ само след вписване в НТР по реда на чл. 147 от Закона за туризма. За вписването в НТР се събира такса съгласно чл. 4, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.“
§ 17. В чл. 18, ал. 1 думите „най-малко двете имена на съответния екскурзовод“ се заменят с „пълното име на екскурзовода“.
§ 18. Член 19 се отменя.
§ 19. Глава трета с чл. 20 – 25 се отменя.
§ 20. Глава четвърта с чл. 26 – 28 се отменя.
§ 21. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Екскурзовод от Европейския съюз може да упражнява професията „Екскурзовод“ на територията на Република България след признаване на правоспособност и/или квалификация за екскурзовод и вписване в НТР.
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. В случаите на лишаване, включително временно, от правоспособност или от правото да упражнява дейността на екскурзовод от съответно компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, лицето губи правото да упражнява професията „Екскурзовод“ на територията на Република България.“
§ 23. В глава пета заглавието на раздел II „Трайно установяване с цел упражняване на професията „Екскурзовод“ се изменя така:
„Раздел II „Признаване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, придобита в държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария“.
§ 24. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Орган по признаването на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ е министърът на туризма.
(2) Правото за упражняване на професията „Екскурзовод“ се удостоверява с един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава – членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:
1. диплома за завършено професионално образование;
2. документ за професионална квалификация;
3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност.
(3) Лицата, които искат признаване на правоспособност по реда на този раздел, подават заявление-декларация до министъра на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, към която прилагат документ/и по ал. 1.
(4) Министърът на туризма може да изиска от лицето, което иска признаване, да приложи към документите по ал. 3 допълнителни доказателства за съдържанието и продължителността на завършеното образование и обучение.
(5) Всички документи във връзка с признаването на правоспособност по реда на този раздел може да се представят на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език.
(6) Преписката се разглежда по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.
(7) Министърът на туризма не може да откаже признаване на правоспособност на български гражданин или на гражданин на държава – членка на ЕС, на ЕИП, и Швейцария, получил съответната правоспособност в тези държави, поради липса на достатъчна квалификация, когато лицето, което иска признаване:
1. притежава диплома за завършено професионално образование или друг документ, които се изискват в някоя от държавите – членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за упражняване на професията „Екскурзовод“ на нейна територия и които са получени в тези държави, или
2. е упражнявало тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.
 (8) Когато образованието или обучението на лицето, което иска признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават спрямо националните изисквания, министърът на туризма дава възможност на лицето, което иска признаване, да избере дали да премине стаж за приспособяване, или да се яви на изпит за признаване на правоспособност.
(9) Условията и редът за провеждане на стажа и неговата оценка, както и на изпита за признаване на правоспособност се определят със заповед на министъра на туризма по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.“
§ 25. В глава пета, в заглавието на раздел III след думата „временно“ се добавя „или еднократно“.
§ 26. В глава пета, в раздел III се създава чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) Екскурзовод от ЕС може свободно да предоставя съответните туристически услуги в Република България, ако е:
1. законно установен в друга държава членка с цел упражняване на професията „Екскурзовод“ на нейна територия;
2. упражнявал тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага, когато професията или образованието и обучението, изисквани за упражняването й, са регулирани в държавата членка по установяване.
(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат само в случаите, когато екскурзовод от ЕС ще упражнява професията „Екскурзовод“ еднократно или временно.
(4) Еднократният или временният характер на упражняването на професията подлежи на преценка за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето й.“
§ 27. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) При временно или еднократно упражняване на професията „Екскурзовод“ на територията на Република България, преди извършване на първото действие, екскурзоводът от ЕС е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма чрез уведомление-декларация.
(2) Заедно с уведомлението-декларация по ал. 1 се представят:
1. копие от документа за самоличност на заявителя и гражданство;
2. копие от документа, удостоверяващ екскурзоводската правоспособност в държавата, в която е придобита;
3. удостоверение, издадено от компетентния орган на друга държава членка, че заявителят е законно установен на територията й с цел упражняване на професия „Екскурзовод“, както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена забрана, включително временна, за упражняване на тази дейност;
4. доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на една през последните 10 години – в случаите по чл. 32а, ал. 1, т. 2.
(3) При несъответствие или промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 2, заявителят подава документи, доказващи промяната, в едномесечен срок от настъпването й.
(4) Гражданите на държава членка, които временно предоставят услуги като екскурзоводи, се вписват служебно в НТР и получават удостоверение за вписване.“
§ 28. В глава пета, в раздел III се създава чл. 33а:
„Чл. 33а. Информация за екскурзоводите по чл. 33, ал. 1 и за срока за упражняване на професията се публикува в НТР.“
§ 29. Приложение № 1 към чл. 16 се отменя.
§ 30. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2

Образец на идентификационна карта
Герб
Република България
Министерство на туризма
Идентификационна карта за екскурзовод
№………
Снимка:
Имена: …………....................................……………........…..
Език: ………....................................………………….....…....
Издадена на: ………...................................…………..........
Подпис на длъжностно лице и печат:
 
На гърба на идентификационната карта
Притежателят на тази идентификационна карта е правоспособен екскурзовод, който съгласно Закона за туризма има право да упражнява професията.
Подпис на длъжностно лице:

§ 31. Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 33, ал. 4 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Започнатите и неприключили производства по подадени до влизане в сила на настоящата наредба заявления се довършват по досегашния ред.
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Ирена Георгиева
4356