Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 45, от дата 7.6.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.39


Наредба № 4 от 28 май 2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 4  от 28 май 2019 г.
за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“, наричан по-нататък „термин за качество „планински продукт“;
б) осъществяване на контрол върху употребата на термина за качество „планински продукт“;
2. редът за водене на регистъра на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1, буква „б“ се упражнява при производството и пускането на пазара на земеделските продукти и храни с термина за качество „планински продукт“.
Чл. 2. (1) Терминът за качество „планински продукт“ се използва единствено за описание на продукти, предназначени за човешка консумация, изброени в чл. 4, ал. 1, които отговарят на условията на чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343 от 2012 г.).
(2) Продуктите по ал. 1 са произведени и преработени в планински райони, които попадат в землищата на населените места, посочени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
Чл. 3. (1) Логото „планински продукт“ съгласно приложение № 1 се поставя върху етикета или върху придружаващия документ при непредварително опаковани храни само на продукти, вписани в регистъра по чл. 12, ал. 1 за съответния производител.
(2) Логото „планински продукт“ е изключителна собственост на Министерството на земеделието, храните и горите и се предоставя за употреба на вписаните в регистъра по чл. 12, ал. 1 лица.
Чл. 4. (1) Терминът за качество „планински продукт“ се използва за:
1. продукти от животински произход, които отговарят на условията на чл. 1 на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ (ОВ, L 179 от 2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014);
2. продукти от растителен произход, които отговарят на условията на чл. 4 на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014;
3. пчелен мед и пчелни продукти, които отговарят на условията на чл. 3 на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014.
(2) Произходът на фуражите за животни, от които се получават продукти съгласно чл. 2, ал. 1, следва да отговаря на изискванията на чл. 2 на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014.
(3) Произходът на съставките при производството на продукти по ал. 1, т. 1 и 2 следва да отговаря на изискванията на чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014.
Чл. 5. (1) Клането на животни, както и разфасоването и обезкостяването на кланични трупове, може да се извършва в обекти, отдалечени до 30 км извън границите на съответния планински район, в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква „б“ на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014.
(2) Дерогацията, предвидена в чл. 6, параграф 1, буква „а“ и буква „в“ от Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014, не се прилага.
Чл. 6. (1) Продукт с термина за качество „планински продукт“ се произвежда от физически и юридически лица:
1. регистрирани земеделски стопани по реда на чл. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.); или
2. производител и търговец на храни, чийто обект за производство на продукта е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните.
(2) Производството на продукти от животински произход с термина за качество „планински продукт“ се извършва в живот­новъдни обекти, които попадат в землищата на населените места по чл. 2, ал. 2 и са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Обектите по ал. 2 отговарят и на изискванията на Наредбата за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони (ДВ, бр. 11 от 2011 г.).
(4) Производството на пчелен мед и пчелни продукти с термина за качество „планински продукт“ се извършва от пчелини, които попадат в землищата на населените места по чл. 2, ал. 2 и са регистрирани по реда на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.).
(5) Производството на продукти от растителен произход с термина за качество „планински продукт“ се извършва в стопанства, регистрирани по реда на чл. 3 от Наредба № 3 от 1999  г., като регистрираните площи попадат в землищата на населените места по чл. 2, ал. 2.
(6) Обработка и/или преработка на храни от животински и растителен произход се извършват в обекти, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.
(7) Терминът за качество „планински продукт“ може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.) (Наредба № 26 от 2010 г.) и вписани в регистъра по чл. 12, ал. 1.
Глава втора
ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
Чл. 7. (1) Производителите/преработвателите подават заявление по образец съгласно приложение № 2 до съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на животновъдния обект/стопанството. Заявлението се подава лично или чрез упълномощен представител, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилага декларация по образец съгласно приложение № 3.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя или упълномощения представител. Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията.
(3) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва чрез съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението.
Чл. 8. (1) Когато заявлението не е по образец или има непълноти и/или неточности в него, длъжностни лица от ОДБХ писмено уведомяват заявителя в 14-дневен срок от постъпване на заявлението. При проверката длъжностните лица попълват контролен лист съгласно приложение № 4.
(2) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани непълнотите и/или неточностите.
(3) Ако заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2 или не са спазени изискванията по чл. 2, ал. 2, директорът на ОДБХ със заповед прекратява производството.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) След приключване на административната проверка по чл. 7 длъжностни лица от съответната ОДБХ извършват проверка на място при заявителя в 14-дневен срок в присъствието на проверяваното лице или на негов представител.
(2) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно приложение № 5.
Чл. 10. (1) В 7-дневен срок от извършване на проверката по чл. 9 директорът на ОДБХ издава удостоверение за съответствие на продукта с условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ по образец, утвърден със заповед от изпълнителния директор на БАБХ. В удостоверението задължително се вписва информацията по чл. 13, т. 1 – 4. Образецът се публикува на интернет страницата на БАБХ.
(2) Отказът за издаване на удостоверение по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението е безсрочно и включва правото на ползване на логото „планински продукт“ съгласно приложение № 1.
Чл. 11. (1) В срок 3 работни дни от издаване на удостоверението по чл. 10, ал. 1 директорът на ОДБХ изпраща чрез системата за електронен документооборот до изпълнителния директор на БАБХ предложение за вписване в регистъра по чл. 12, ал. 1.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на удостоверение по чл. 10, ал. 1;
2. копие на заявлението по чл. 7, ал. 1;
3. копие на контролните листа по чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 2.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ изпраща до компетентното звено в Министерството на земеделието, храните и горите предложение за вписване в регистъра по чл. 12, ал. 1 и копие на удостоверението по чл. 10, ал. 1 в срок 3 работни дни от получаване на документацията по ал. 1.
(4) Вписването в регистъра по чл. 12, ал. 1 се извършва от компетентното звено в МЗХГ в срок до 3 работни дни от получаването на предложението по ал. 1.
Глава трета
РЕГИСТЪР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИ С НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
Чл. 12. (1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“.
(2) Регистърът се създава и поддържа в съответствие със Закона за електронното управление и при спазване изискванията за защита на личните данни.
(3) Вписванията в регистъра и неговото актуализиране се извършват служебно от длъжностни лица на компетентното звено в МЗХГ.
(4) Вписаните в регистъра по ал. 1 лица са длъжни да предоставят информация в Министерството на земеделието, храните и горите за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства в срок до 10 дни от настъпването на промяната.
Чл. 13. В регистъра се вписва:
1. име/наименование на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“;
2. продуктът, за който се използва терминът за качество „планински продукт“;
3. номер и наименование на групата храни, към която спада продуктът съгласно приложение № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
4. място на производствената и преработвателната дейност;
5. номер и дата на заповедта на директора на ОДБХ за издаване на удостоверението по чл. 10, ал. 1;
6. номер и дата на удостоверението по чл. 10, ал. 1;
7. промени във вписаните обстоятелства;
8. забележки.
Чл. 14. (1) Производител се заличава от регистъра по чл. 12, ал. 1, когато:
1. подаде писмено заявление до директора на ОДБХ за отказ от удостоверението;
2. директорът на ОДБХ със заповед отнеме удостоверението, след като при последващ контрол се установи, че производителят или продуктите/храните, които същият произвежда, не отговарят на изискванията за използване на термина за качество „планински продукт“.
(2) Директорът на съответната ОДБХ изпраща чрез системата за електронен документооборот до изпълнителния директор на БАБХ в срок 3 работни дни заявлението за отказ от удостоверение или заповедта за отнемане на удостоверението след влизането й в сила.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ чрез системата за електронен документооборот изпраща до компетентното звено в МЗХГ в срок 3 работни дни заявлението за отказ от удостоверение или заповедта за отнемане на удостоверението.
(4) Компетентното звено в МЗХГ заличава производителя от регистъра по чл. 12, ал. 1 в срок 3 работни дни от уведомлението по ал. 4.
Глава четвърта
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
Чл. 15. Производителите имат право да използват логото „планински продукт“ съгласно приложение № 1, когато:
1. са вписани за съответния продукт в регистъра по чл. 12, ал. 1; и
2. продуктите отговарят на критериите, посочени в чл. 2 – 6.
Чл. 16. Производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“, са длъжни да спазват изискванията на Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и настоящата наредба в обектите под техен контрол.
Чл. 17. (1) Производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“, са длъжни да изпълняват изискванията, свързани с проследяването съгласно чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, така че да се позволи проследяването на планинските продукти, на суровините и фуражите, предназначени за използване в съответния цикъл на производство. Проследяването се гарантира на всеки един етап на производството, преработката и на търговията.
(2) Документите, удостоверяващи проследяването по ал. 1, се съхраняват за срок най-малко една година след изтичане на срока на трайност на продукта и се предоставят при проверки на длъжностните лица от компетентните контролни органи.
Чл. 18. (1) Производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“, са длъжни да спазват забраната по чл. 25, ал. 4 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и не могат да пресъздават или имитират означението „планински продукт“ и утвърденото лого, както и да използват всяко друго подвеждащо означение за планинския произход на продукта и всяка друга практика, която би могла да подведе потребителя, че продуктът отговаря на изискванията на наредбата.
(2) Изискването по ал. 1 включва и употребата на думи като „тип“, „метод“, „стил“, „както се произвежда в“, „продукт от планината“, „продукт от Балкана“ и други производни.
(3) Изискванията по ал. 1 и 2, с изключение на употребата на утвърденото лого, не се отнасят за наименования на търговски марки, регистрирани от Патентното ведомство на Република България в Държавния регистър на марките.
Глава пета
КОНТРОЛ НА УПОТРЕБАТА НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
Чл. 19. (1) Контрол върху употребата на термина за качество „планински продукт“ се упражнява от БАБХ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004).
(2) Честотата на извършвания контрол по ал. 1 се осъществява на базата на оценка на риска в съответствие с чл. 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
(3) При упражняване на контрол по ал. 1 длъжностните лица от БАБХ прилагат правомощията си по Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ представя ежегодно до 31 март на министъра на земеделието, храните и горите годишен отчет за осъществения контрол по ал. 1, констатираните нарушения, наложените санкции, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които е упражнен контрол.
Чл. 20. (1) Контролът се извършва на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията със земеделски продукти и храни с термин за качество „планински продукт“.
(2) При упражняване на контрола по ал. 1 длъжностните лица от БАБХ:
1. извършват проверки в обектите за производство или преработка на продукти и в обектите за търговия на едро и дребно с честота, определена съгласно анализа на риска;
2. извършват проверка за съответствие на продукта с националните и европейските изисквания на термина за качество „планински продукт“; 
3. проверяват опаковките и етикетите на храните за наличие на надпис „планински продукт“ и/или утвърденото лого;
4. при констатиране на употреба на термина „планински продукт“ и/или утвърденото лого извършват проверка в регистъра на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“ по чл. 12, ал. 1;
5. изискват информация и документи от проверяваните;
6. издават предписания за изтегляне от търговската мрежа на продукти, ако се констатира, че същите се предлагат в нарушение на чл. 18;
7. съставят актове за констатираните нарушения.
(3) Проверки от контролните органи се извършват планово, внезапно и/или въз основа на сигнал.
Чл. 21. (1) При установени нарушения в случаите на контрол по чл. 20 и съгласно Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз директорът на ОДБХ отнема със заповед издаденото удостоверение по чл. 10.
(2) Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 22. (1) Проверките по чл. 20, ал. 3 се извършват в присъствието на проверяваните лица или на техни представители.
(2) Инспекторите от контролните органи съставят протоколи за резултатите от извършените проверки в 2 екземпляра – по един за ОДБХ и за проверяваното лице, в съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.  За целите на тази наредба се прилагат определенията от Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите и Закона за прилагане на Общата организация на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 2. Тази наредба осигурява прилагането на:
1. чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
2. Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и чл. 7а от Закона за нормативните актове.
Министър:  Десислава Танева
 
 
Приложение № 1 към чл. 3 и 15 

 
     Изображението представлява елипса (с цвят #E6E7E8, с контур #A7A9AC). Текстът „планински“ е с цвят #231F20, а „продукт“ в #58595B. Цветовите компоненти на бялата планина са: #FFFFFF, #A7A9AC, #D1D3D4 и #6D6E71, на зелената: #5FBB50, #229647, #137D3F, и на червената: #EF4855, #C32026, #9E1D20.
Приложение № 2  към чл. 7, ал. 1
До директора на
ОДБХ гр. ...........
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на Удостоверение на производител на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“
от
За физически лица: три имена, ЕГН, постоянен адрес
За юридически лица: наименование, ЕИК
Местонахождение и/или адрес на фермата и рег. № на животновъдния обект, където се произвежда/преработва продуктът:
Уважаеми г-н директор,
Заявявам издаване на удостоверение на производител на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“ за:
Описание на продукта: .......................................................
Описание на методите и техниките за производство на продукта:         
Описание на преработващите обекти: ..............................
................................................................................................
................................................................................................
Прилагам декларация по образец съгласно приложение № 3.
Заявявам, че (моля, отбележете с „Х“, където е приложимо):
    съм регистриран земеделски стопанин по реда на чл. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
    посоченият обект за производство и/или преработка е регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и/или Закона за храните;
    съм регистриран по реда на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Съгласен съм личните ми данни, предоставени във връзка с издаването на удостоверение, да бъдат обработвани от Българската агенция за безопасност на храните, Областната дирекции по безопасност на храните и Министерството на земеделието, храните и горите в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
Гр./с.
Дата:                                  ЗАЯВИТЕЛ:
Приложение № 3  към чл. 7, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният
За физически лица: три имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес на животновъдния обект
За юридически лица: наименование, ЕИК, адрес на животновъдния обект
Местонахождение и/или адрес на фермата и рег. № на животновъдния обект, където се произвежда продуктът:
във връзка със заявяване на право на използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ за следния продукт ………………
ДЕКЛАРИРАМ:
(отбележете с „Х“, където е необходимо, като за всеки направен избор приложете наличните документи)
I. За непреработени продукти от животински произход:
    1. Продуктът е получен от животни/птици, отгледани поне през последните 2/3 от живота им в планински район.  
    2. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани поне 1/4 от живота им на пасище, като пасищата, в които пасат, са в планински райони.
    3. Операциите по клане, транжиране и обезкостяване на труповете се извършва в обекти, отдалечени до 30 км от границите на настоящия планински район; посочва се населеното място и обектите:
4. Храната на животните, от които произхожда заявеният продукт, представлява:
  –     над 60% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински райони за преживни животни (с изключение на животни, отглеждани само пасищно, които трябва да отговарят на условието от точка I.2 по-горе);
  –     над 50% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински райони за останалите животни (например птици);
  –     над 25% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински райони за прасета.
 Прилагам следните документи за произхода на
фуражите: ...................................................................
5. Очаквано годишно производство количество/брой животни, от които
произхожда: ...................................................................
6. Прилагам следните документи, доказващи отбелязаното в т. I:    
II. За преработени продукти от животински произход:
     1. Продуктът е получен от животни/птици, отгледани поне през последните 2/3 от живота им в планински райони.
     2. Продуктът е преработен в планински райони.
     3. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани поне 1/4 от живота им на пасище, като пасищата, в които пасат, са в планински райони.
     4. Операциите по клане, транжиране и обезкостяване на труповете се извършват в обекти, отдалечени до 30 км от границите на настоящия планински район; посочва се населеното място и обектите:
5. Храната на животните, от които произхожда продуктът, представлява:
  –     над 60% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински район за преживни животни (с изключение на животни, отглеждани само пасищно, които трябва да отговарят на условието от точка II.3 по-горе);
  –     над 50% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински район за останалите животни/птици;
  –      над 25% сухо вещество от годишната дажба на фураж е с произход от планински район за прасета.
     6. Над 50 % от съставките, като: билки, подправки, захар и други продукти, които не са изброени в приложение № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, са с произход от планински район.
7. Очаквано годишно производство количество/брой животни, от които произхожда:
.........................................................................................
8. Прилагам следните документи, доказващи отбелязаното
в т. II: .............................................................................
III. За пчелни продукти:
     1. Нектарът и прашецът са събрани от пчелите изключително в планински район.
2. Очаквано годишно производство/брой кошери, от които произхожда:
3. Прилагам следните документи за регистрация на пчелините:
IV. За непреработени продукти от растителен произход:
     1. Продуктът се отглежда в планински район.
2. Очаквано годишно производство: .........................
3. Прилагам следните документи, доказващи отбелязаното
в т. IV: ............................................................................
V. За преработени продукти от растителен произход:
     1. Суровината е с произход от планински район.
     2. Над 50 % от съставките, като: билки, подправки, захар и други продукти, които не са изброени в приложение № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, са с произход от планински район.
3. Очаквано годишно производство: .........................
4. Прилагам следните документи, доказващи отбелязаното
в т. V: .............................................................................
Гр./с.
Дата:                                ДЕКЛАРАТОР:
Приложение № 4  към чл. 8, ал. 1
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за проверка на заявлението по чл. 7, ал. 1
ЧАСТ I – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Име на заявителя: .......................................................
1.2. ЕГН/ЕИК, постоянен адрес/седалище и адрес на
управление: ..........................................................................
1.3. Адрес на обекта: ..........................................................
1.4. Наименование на продукта: .......................................
1.5. Дата на извършване на проверката: ....................... .
ЧАСТ II – ПРОВЕРКА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА В ПЛАНИНСКИ РАЙОН
2. Заявеният продукт се произвежда/преработва в обект, който се намира в землището на населено място, посочено в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
     ДА
     НЕ
* При отговор „НЕ“ не се попълва ЧАСТ III и в т. 4.3 се посочва, че заявлението не отговаря на изискванията за ползване на термина за качество „планински продукт“.
ЧАСТ III – ДОКУМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА
3.1. Заявлението по чл. 7, ал. 1 е коректно попълнено, като е налично описание на продукта, описание на методите и техниките за неговото производство, както и на преработващите обекти.
     ДА
     НЕ
3.2. Декларацията съгласно приложение № 3 е коректно попълнена, като за всеки деклариран избор са приложени документи, доказващи декларираното.
     ДА
     НЕ
3.3. Заявителят е регистриран земеделски стопанин по реда на чл. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
     ДА
     НЕ
     НЕ Е ПРИЛОЖИМО
3.4. Посоченият в заявлението обект за производство и/или преработка е регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и/или Закона за храните.
     ДА
     НЕ
     НЕ Е ПРИЛОЖИМО
3.5. Заявителят е регистриран по реда на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
     ДА
     НЕ
     НЕ Е ПРИЛОЖИМО
ЧАСТ IV – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Констатация: ................................................................
4.2. Изпращане на писмо с искане за допълнителна информация от заявителя.
     ДА
     НЕ
* При отговор „ДА“, моля, пояснете исканата информация.
4.3. В резултат на направената документална проверка и на предоставената допълнителна информация от заявителя заявлението ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ (моля, подчертайте вярното) на изискванията за употреба на незадължителния термин за качество „планински продукт“.
Подпис:
Име и фамилия:
Длъжност:
Дата:
Приложение № 5  към чл. 9, ал. 2
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за проверка на място
ЧАСТ I – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Име на заявителя: .......................................................
1.2. ЕГН/ЕИК, постоянен адрес/седалище и адрес на управление:       
1.3. Адрес на обекта: ..........................................................
1.4. Наименование на продукта: .......................................
1.5. Дата на извършване на проверката: ........................
ЧАСТ II – ПРОВЕРКА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА В ПЛАНИНСКИ РАЙОН
2.1. Заявеният продукт се произвежда/преработва в обект, който се намира в землището на населено място, посочено в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
     ДА
     НЕ
* При отговор „НЕ“ не се попълва ЧАСТ III.
ЧАСТ III – ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
3.1. За непреработени продукти от животински произход:
3.1.1. Продуктът е получен от животни/птици, отгледани поне през последните 2/3 от живота им в планински район.
     ДА
     НЕ
3.1.2. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани поне 1/4 от живота им на пасище, като пасищата, в които пасат, са в планински райони.
     ДА
     НЕ
3.1.3. Операциите по клане, транжиране и обезкостяване на труповете се извършват в обекти, отдалечени до 30 км от границите на настоящия планински район.
     ДА
     НЕ
3.1.4. Храната на животните, от които произхожда заявеният продукт, представлява:
  – над 60% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински райони за преживни животни (с изключение на животни, отглеждани само пасищно, които трябва да отговарят на условието от точка 3.1.2);
     ДА
     НЕ
  – над 50 % сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински райони за останалите животни (например птици);
     ДА
     НЕ
  – над 25% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински райони за прасета;
     ДА
     НЕ
3.2. За преработени продукти от животински произход:
3.2.1. Продуктът е получен от животни/птици, отгледани поне през последните 2/3 от живота им в планински райони.
     ДА
     НЕ
3.2.2. Продуктът е преработен в планински райони.
     ДА
     НЕ
3.2.3. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани поне 1/4 от живота им на пасище, като пасищата, на които пасат, са в планински райони.
     ДА
     НЕ
3.2.4. Операциите по клане, транжиране и обезкостяване на труповете се извършват в обекти, отдалечени до 30 км от границите на настоящия планински район.
     ДА
     НЕ
3.2.5. Храната на животните, от които произхожда продуктът, представлява:
  – над 60% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински район за преживни животни (с изключение на животни, отглеждани само пасищно, които трябва да отговарят на условието от точка 3.2.3);
     ДА
     НЕ
  – над 50% сухо вещество в годишната дажба на фураж е с произход от планински район за останалите животни/птици;
     ДА
     НЕ
  – над 25% сухо вещество от годишната дажба на фураж е с произход от планински район за прасета;
     ДА
     НЕ
3.2.6. Над 50 % от съставките, като: билки, подправки, захар и други продукти, които не са изброени в приложение № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, са с произход от планински район.
     ДА
     НЕ
3.3. За пчелни продукти:
3.3.1. Нектарът и прашецът са събрани от пчелите изключително в планински район.
     ДА
     НЕ
3.4. За непреработени продукти от растителен произход:
3.4.1. Продуктът се отглежда в планински район.
     ДА
     НЕ
3.5. За преработени продукти от растителен произход:
3.5.1. Суровината е с произход от планински район.
     ДА
     НЕ
3.5.2. Над 50 % от съставките, като: билки, подправки, захар и други продукти, които не са изброени в приложение № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, са с произход от планински район.
     ДА
     НЕ
ЧАСТ IV – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Констатация: ................................................................
4.2. В резултат на направената проверка на място заявителят ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ (моля, подчертайте вярното) на изискванията за производител на земеделски продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“.
За заявените продукти……………може да се използва логото „планински продукт“.
     ДА
     НЕ
Име и фамилия:                     Подпис:
Длъжност:                            Дата:
4142