Министерство на околната среда и водите
брой: 43, от дата 31.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.103


Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на
регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

(обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2018 г.)
Параграф единствен. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 думите „и печат“ се заличават.
Министър: Нено Димов
4044