Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“    София
брой: 43, от дата 31.5.2019 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.122


Конкурс за главен асистент

 

1310. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация по научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 236 на директора на Института по отбрана от 14.05.2019 г. Документи и справки – в София, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21850, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.
3985