Президент на Републиката
брой: 40, от дата 17.5.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 112 за назначаване на Александър Борисов Парашкевов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад

 

УКАЗ № 112
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Александър Борисов Парашкевов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 май 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3636