Президент на Републиката
брой: 40, от дата 17.5.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 110 за назначаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия със седалище в Осло

 

УКАЗ № 110
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Вера Викторова Шатилова-Мицарова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия със седалище в Осло.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3633