Президент на Републиката
брой: 38, от дата 10.5.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 93 за назначаване на Георги Константинов Василев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус със седалище в гр. Минск

 

УКАЗ № 93
На основание чл.  98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Георги Константинов Василев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус със седалище в гр. Минск.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 април 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3435