Министерски съвет
брой: 37, от дата 7.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 104 от 2 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция,
приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 74 от 2003 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „реинтеграция на детето в семейството“ се заменят с „подкрепа на семейството и детето при реинтеграция“, а думите „за отглеждане и възпитание на детето“ се заменят с „и потребностите на детето“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Дирекция „Социално подпомагане“ ежегодно, до края на месец януари, предоставя на Комисията за детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето писмен доклад за случаите по предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и по реинтеграция за предходната година, които са приключили неуспешно, включително причините за това, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 11а от Закона за закрила на детето.“
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мерките по чл. 2 се планират и провеждат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето координирано и в сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на родителите.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. при постъпил сигнал за дете в риск от изоставяне или при подадено заявление в дирекция „Социално подпомагане“ за настаняване на дете в специализирана институция;“.
2. В т. 2 думите „в специализирана институция“ се заменят с „по чл. 26 от Закона за закрила на детето“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. установени увреждания или тежки заболявания и/или отклонения при родител или при член от семейството;“.
4. Точки 6 и 7 се отменят.
5. В т. 8 след думата „увреждане“ се добавя „и/или отклонения в здравословното състояние или развитие и родителите имат затруднения да отговорят на специфичните му потребности“.
§ 4. В чл. 5, т. 3 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок до 24 часа“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „не е омъжена“ се заменят със „сама отглежда друго дете/деца“.
2. В т. 4 думите „психически смущения и/или проблеми в общуването“ се заменят с „рисково поведение за здравето или живота на детето или е с алкохолна или наркотична зависимост“.
3. В т. 7 след думата „увреждане“ се добавя „и/или отклонения в здравословното състояние или развитие“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „институция“ се добавя „или за бременна жена, при която има основателен риск да изостави детето след раждането“ и се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Социалният работник извършва посещение в лечебното заведение и оказва първоначална подкрепа и консултиране на майката/бременната жена.“
3. В ал. 3 след думата „детето“ се добавя „или до бременната жена“.
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) По всеки сигнал за дете, за което съществува риск от изоставяне или настаняване в специализирана институция, се извършва проучване и въз основа на събраната информация от него социалният работник изготвя социален доклад по образец съгласно приложение № 1.
(2) Социалният доклад включва заключение за наличие или липса на констатирани рискове от изоставяне и мотивирано предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане на мерки за предотвратяване на изоставянето.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „съгласно приложение № 2“ се заменят с „по реда на чл. 16а от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Планът за действие включва конкретните мерки за закрила в семейна среда в зависимост от възможностите на семейството и потребностите на детето и конкретни дейности за подкрепа на семейството.
(3) В социалната работа по случай за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции може да бъде включен доставчик на социални услуги по преценка на водещия случая.
(4) При съществени затруднения за изпълнение на заложени в плана за действие цели или дейности за тяхното постигане дирекция „Социално подпомагане“ може да предостави писмена информация по случая пред Комисията за детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето за съдействие и координация в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 11а от Закона за закрила на детето.“
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 думите „или настаняването му в специализирана институция“ се заличават;
б) създава се т. 3:
„3. при липса на сътрудничество от страна на родителите за изпълнение на заложените в плана за действие по чл. 11, ал. 1 цели.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Прекратяването на мерките се извършва въз основа на социален доклад с предложение за приключване на работата по случая като успешен – при условията на ал. 1, т. 1, или неуспешен – при условията на ал. 1, т. 2 и 3.
(3) Успешен случай е налице, когато са отпаднали всички констатирани рискове за изоставяне на детето, изпълнени са заложените в плана за действие цели и в срока на наблюдение по чл. 14, ал. 1 не са констатирани рискове за детето.“
§ 10. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) При констатиран риск по време на наблюдението спрямо детето се прилагат мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето.“
§ 11. В чл. 16 накрая се добавя „и се предприемат служебно непосредствено след издаването на заповедта за настаняване по административен ред по чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето, както и при подадено заявление от родителите в дирекция „Социално подпомагане“, освен в случаите по чл. 17, ал. 2“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в основния текст след думата „семейството“ се добавя „при подадено заявление от родителите“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. родителите сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето извън семейството;“
в) точка 3 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Мерки за реинтеграция на детето в семейството могат да не се предприемат, когато при събирането на информация по чл. 18, т. 1 се констатира наличие на някое от следните обстоятелства:
1. детето е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго унизително или нехуманно отношение или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
2. поведението на родителите създава опасност за живота и здравето на детето;
3. родителите не сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето извън семейството.“
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Социалната работа по случай за реинтеграция на детето в семейството включва следните дейности:
1. събиране на допълнителна информация относно възможностите за преодоляване на риска, довел до настаняване на детето извън семейството, включително проблемни области и потенциал на родителите за полагане на грижи за детето;
2. изготвяне на социален доклад по образец съгласно приложение № 1 въз основа на събраната информация по т. 1, който отразява силните и слабите страни на родителите и съдържа предложения за конкретни дейности за преодоляване на риска;
3. преглед и актуализация на изготвения по реда на чл. 16а от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето план за действие и включване на конкретни дейности за подкрепа на детето и родителите, както и график за провеждане на срещи;
4. заключителен доклад за извършените дейности за подкрепа на детето и семейството, който съдържа мотивирано предложение за връщане на детето в семейството, продължаване на мерките за реинтеграция или за прекратяване на мерките за реинтеграция на детето в семейството.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето изисква събирането на допълнителната информация по чл. 18, т. 1 от дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на родителите в срок до един месец от издаването на заповедта за настаняване по административен ред и изготвя доклада по чл. 18, т. 2.
(2) Прегледът и актуализацията на плана по чл. 18, т. 3 се извършват от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето и се съгласуват с родителите и с дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваването им. Изпълнението на заложените дейности по отношение на родителите се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваването им.
(3) Заключителният доклад по чл. 18, т. 4 се изготвя в срок до 6 месеца от издаването на заповедта по чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето или от подаването на заявление от родителите. Докладът се изготвя от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето въз основа на изискана информация и становище от дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на родителите.
(4) В социалната работа по случай за реинтеграция може да бъде включен доставчик на социални услуги по преценка на водещия случая.
(5) При съществени затруднения за изпълнение на заложени в плана за действие цели или дейности за тяхното постигане дирекция „Социално подпомагане“ може да предостави писмена информация по случая пред Комисията за детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето за съдействие и координация в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 11а от Закона за закрила на детето.“
§ 15. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Социалният работник прави мотивирано предложение за връщане на детето в семейството при изпълнение на заложените в плана за действие цели и дейности и преодоляване на риска, довел до извеждането му.
(2) При неизпълнение на преобладаваща част от дейностите в плана за действие и/или когато рискът, довел до извеждане на детето, не е преодолян, социалният работник прави мотивирано предложение за прекратяване на мерките за реинтеграция на детето в семейството.
(3) Мотивирано предложение за продължаване на мерките за реинтеграция на детето в семейството може да се направи, когато са изпълнени част от заложените в плана за действие дейности и родителите сътрудничат за постигането им.
(4) При утвърждаване на предложението по ал. 1 предприетата мярка за закрила се прекратява и се изготвя план за действие, в който се планират дейности за наблюдение и подкрепа на детето и семейството след реинтеграция.
(5) При утвърждаване на предложението по ал. 2 се прави преглед и актуализация на плана за действие и заложените в него цели.“
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 се изменя така:
„2. реинтеграцията не е успешна и се налага предприемане на друга мярка за закрила.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Успешен случай на реинтеграция е налице, когато са изпълнени заложените в плана за действие цели и детето е върнато в семейството и в срока на наблюдение по чл. 25, ал. 1 не са констатирани рискове за детето.“
§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При констатиран риск по време на наблюдението спрямо детето се прилагат мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето.“
§ 18. Приложение № 1 към чл. 10 и чл. 19, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1 и чл. 18, т. 2
СОЦИАЛЕН ДОКЛАД
за оценка на сигнал за дете в риск и за работа по случай
І. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕТЕТО
Име на детето1 …………………………………………………………………………..
ЕГН: ……………………………………………………………………………………………..
Лична карта № (за деца, навършили 14-годишна възраст):
Дата и място на издаване:
Майчин език (български; турски; ромски – диалект; друг):
Религия (православие; ислям; католицизъм; друга; няма):
Детето е вписано в регистъра за ……………………………………………
Дата на изготвяне на социалния доклад:
Дата на регистриране на сигнала/заявление в ОЗД:
Информация, получена от: …………………………………………………….
Име и служебен телефон на водещия случая социален работник:
 
1Данни по акт за раждане или лична карта (за деца, навършили 14 години)
 
ІІ. ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО
1. Основни потребности:
В този раздел се описва задоволяването на нуждите на детето, свързани с хранене, дневен режим, лични дрехи според пола и сезона, осигурен кът на детето и място за спане.
2. Здравеопазване:
2.1. Личен лекар на детето;
2.2. Наличие на заболяване/увреждане (съгласно представени медицински документи), като в контекста на заболяването/увреждането се описват:
• Физическо състояние;
• Психоемоционално състояние;
• Психическо състояние;
2.3. Информация за осигуряване на здравна профилактика (ваксини, прегледи);
2.4. Рискове за здравето на детето.
3. Образование:
3.1. Учебно/детско заведение, което посещава детето;
3.2. Посещава ли редовно училище/детско заведение;
3.3. Осигурени ли са необходимите учебници и учебни помагала;
3.4. Специфични образователни потребности на детето;
3.5. Мотивация на детето да посещава училище;
3.6. Проблеми в училище; подкрепяща среда за справяне с училищни проблеми.
4. Емоционално и поведенческо развитие:
4.1. Значими възрастни за детето и отношения на привързаност;
4.2. Нагласи на детето, готовност за споделяне със значими възрастни;
4.3. Отношение към правилата, наказанията, наличие на поведенчески и емоционални затруднения;
4.4. Комуникативност, връзки с връстници;
4.5. Свободно време и отдих.
5. Идентичност:
5.1. Описание на принадлежност към съответна полова, семейна, родова, етническа, групова, религиозна общност.
6. Семейни и социални отношения:
6.1. Познаване на роднините и връзки с тях, отношения със съжителстващи лица;
6.2. Празници в семейството, грижа за уязвимите вкъщи, роля в семейството, отношение към ценности, представи за добро и лошо;
6.3. Защита на икономическите интереси на детето (ако е собственик и наследник);
6.4. Синдром на родителско отчуждаване.
III. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА И СЕМЕЙСТВОТО
1. История и взаимоотношения в семейството:
Предистория на семейната връзка и възникване на семейството, членове – брой (поименно), брачни, небрачни, от различни бракове, съжителстващи – история, конфликти, вземане на решения, отстояване на мнения, взаимна грижа, отговорност и привързаност; отношения между поколенията; индикации за насилие в семейството.
Информация за родителите
Име на майката:
ЕГН:
Омъжена ли е за бащата: да/не
Адрес на майката:
Постоянен адрес:
Настоящ или последен известен адрес:
Име на бащата:
ЕГН:
Адрес (постоянен и настоящ) на бащата :
Братя и сестри на детето – имена и ЕГН:
Други близки, които са от значение за случая
2. Роднински кръг – взаимоотношения, причини за липсата им, изолираност от роднински кръг, отношение на роднините към семейството и неговите проблеми.
3. Жилище – собственост, разположение, разходи, възможност за издръжка на семейството, разпределение на помещенията, грижа за вида му, оборудване, удобство и комфорт за детето, хигиена, съжителстване, съсобственост, възможност за други решения с оглед проблемите на детето.
4. Работа и доходи – образователна степен на родителите, място на работа и длъжност, работно време – продължителност, с договор или без договор, отдалеченост на местоработата от дома, удовлетвореност; регистрация в бюрото по труда; работа на няколко места и влияние на взаимоотношенията вкъщи.
5. Здравословно състояние на членовете на семейството, увреждане (съгласно представени медицински документи), злоупотреба с алкохол, цигари, наркотици и други (посочва се източникът на информацията) и отражението им върху развитието на семейството и децата.
6. Социална интеграция на семейството – участие в живота на общността; социален и приятелски кръг.
ІV. ПОТЕНЦИАЛ НА РОДИТЕЛИТЕ
1. Основни грижи
Осъзнаване на ролята на родителите за задоволяване на потребностите на детето и отговорността за това, обезпечаване на подслон, храна, облекло, избор на общопрактикуващ лекар, учебници, транспорт.
2. Осигуряване на сигурност за детето
Осигуряване на адекватна закрила на детето от вредни фактори и опасности.
2.1. Осигуряване на безопасна среда в жилището – електричество, газ, остри предмети, домакински химикали, затворени шкафове, решетки на леглото и др.;
2.2. Надзор от страна на възрастен, придружаване до …........ (детска градина, училище, лечебно заведение и др.);
2.3. Описание на предоставяната грижа за детето – недопустимост на насилие и неглижиране, здравна култура и профилактика в домашна обстановка – употреба на алкохол, цигари, наркотици и др.
3. Емоционална близост
3.1. Емоционална топлота – изразяване на загриженост и чувства – радост, привързаност, удоволствие, осигуряване на емоционален комфорт, съвместни дейности и родителски отговорности, какво обичат да правят заедно, празници, свободно време, настроения, други.
4. Стимулиране
Подпомагане и насърчаване обучението на детето и интелектуалното му развитие чрез поощряване, когнитивно стимулиране и създаване на социални възможности за изява.
4.1. Стимулиране на когнитивното развитие и потенциал на детето;
4.2. Насърчаване и участие в игрите на детето;
4.3. Осигуряване на възможности за образование; стимулиране на детето за участие в образователния процес;
4.4. Оказване помощ на детето да се справя с трудностите.
5. Стабилност на семейната и социалната среда
Възможност на родителите да осигурят подкрепяща семейна среда, за да може детето да изгради и поддържа отношения на привързаност, които да го подпомогнат в създаването на бъдещи отношения и трайни емоционални връзки.
5.1. Подкрепяща среда за детето – роднини и/или близки, които могат да окажат съдействие и подкрепа при отглеждане и възпитание на детето;
5.2. Социални услуги в общността, подходящи за детето и неговото семейство;
5.3. Приятелски кръг, оказващ положително влияние и подпомагащ емоционалното развитие на детето;
5.4. Силни и слаби страни на родителите по отношение на техния потенциал за родителство.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДКРЕПА И/ИЛИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА
В синтезиран вид се описват нуждите на детето и мерките, които следва да се предприемат с цел осигуряване правата на детето.
Например:
1. Насочване към подходящи социални услуги в общността.
2. Консултиране и информиране на детето в съответствие със степента на неговото развитие.
3. Насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време.
4. Консултиране на родителите или лицата, на които е възложено изпълнението на родителски функции, по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги.
5. Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.
6. Повишаване на родителския потенциал, умения за справяне с конфликти и кризи в отношенията.
7. Превенция на изоставянето – наличие или липса на констатирани рискове от изоставяне и мотивирано предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане на мерки за предотвратяване на изоставянето.
8. Реинтеграция:
8.1. Наличие или не на предпоставки за стартиране на работа по реинтеграция;
8.2. Предложение за връщане на детето в семейството, продължаване на мерките за реинтеграция или за прекратяване на мерките за реинтеграция.
9. Услуги за задоволяване на потребностите на деца с увреждания.
10. Осигуряване на съдействие за подобряване на социално-битовите условия – отпускане на месечна или еднократна помощ, насочване към структури на общинската администрация, други.
11. Предприемане на мярка за закрила чрез настаняване извън семейството.
12. Не са установени рискове за детето по сигнала/отпадане на риска.
Настоящият социален доклад е изготвен във връзка (със сигнал за нарушени права на дете, с предприемане на мярка за закрила, с работа по превенция на изоставянето, с работа по реинтеграция).
Изготвил:
Социален работник от отдел „Закрила на детето“
………………………. 20………….. г.                                                                              (……………………………………………………………………...)
(дата, месец, година)                                                                                               (име, фамилия, подпис)
Съгласувал:
Началник на отдел „Закрила на детето“
………………………. 20………….. г.                                                                              (……………………………………………………………………...)
(дата, месец, година)                                                                                               (име, фамилия, подпис)
§ 19. Приложение № 2 към чл. 11 и 20 се отменя.
§ 20. В приложение № 3 след думите „чл. 25“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
Допълнителна разпоредба
§ 21. Навсякъде в наредбата думите „мерки по реинтеграция“ и „мерките по реинтеграция“ се заменят съответно с „мерки за реинтеграция“ и „мерките за реинтеграция“.
Заключителни разпоредби
§ 22. В Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 89 от 2016 г. и бр. 34 и 79 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 думите „регионалния инспекторат“ се заменят с „регионалното управление“ и думите „районния център по здравеопазване“ се заменят с „регионална здравна инспекция“.
2. В чл. 16а:
а) в ал. 1 след думите „план за действие“ се добавя „по образец съгласно приложение № 2а“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите, когато планът за действие е за осъществяване на мерки по наредбата по чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на детето, в него задължително се включват конкретни мерки за закрила в семейна среда в зависимост от възможностите на семейството и потребностите на детето, както и конкретни дейности за подкрепа на семейството.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по ал. 2 – най-малко веднъж на 3 месеца“.
3. В чл. 21:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „чл. 40в“ се заменят с „чл. 40г“.
4. Създава се приложение № 2а:
„Приложение № 2а
към чл. 16а, ал. 1
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Дете: …………………………………………………………………………………………………
Място на отглеждане ………………………………………………………………………….
Случай по …………………………………………………………………………………………..
Мярка за закрила ……………………………………………………………………………….
План за работа с детето
Краткосрочни цели:

Дейност
Ресурс
Отговорни лица за изпълнението
Срок
 
 
 
 

Дългосрочни цели:

Дейност
Ресурс
Отговорни лица за изпълнението
Срок
 
 
 
 

План за работа с родителите
Краткосрочни цели:

Дейност
Ресурс
Отговорни лица за изпълнението
Срок
 
 
 
 

Дългосрочни цели:

Дейност
Ресурс
Отговорни лица за изпълнението
Срок
 
 
 
 

§ 23. В Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 45 и 80 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 17 в Стандарт 12:
а) точка 3 се изменя така:
„3. Доставчикът има специална писмена процедура за подбор на доброволци, включваща и проект на договор за наемане на доброволци.“;
б) в т. 4, изречение второ след думата „регистрират“ се добавя „в книгата за посещение на външни лица или в специално създадена такава“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. Подборът на персонала и на доброволците е направен в съответствие с изискванията, регламентирани в длъжностните им характеристики, в които се включват познаване и прилагане на международното и националното законодателство в областта на закрилата на детето и на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето през 2003 г. Персоналът и доброволците следва да имат познания за детското развитие, както и да декларират, че са запознати с вътрешната документация на услугата и ще я спазват.“;
г) създава се т. 8:
„8. Оценяването на професионалната правоспособност и личните качества и умения за работа с деца се извършва задължително преди постъпване на работа на всеки служител и периодично на всеки три години. При необходимост и по преценка на органа на управление на социалната услуга, предоставяна в общността, оценяването може да се извършва и в по-кратки срокове:
а) оценката на професионалната правоспособност включва: вид и степен на образование, допълнителни квалификации и преминати обучения съгласно разработените длъжностни характеристики и отговарящи на изискванията за подбор на персонала;
б) доставчикът разработва програма за развитие на персонала, насочена към непрекъснато и поетапно усъвършенстване на знанията и уменията на служителите, както на базовата подготовка, така и по отношение на въвеждащото и продължаващото (надграждащо и специализирано) обучение, свързано с актуални базирани доказателства и методи на работа; изпълнението на програмата следва да се има предвид при оценяването на служителите;
в) оценката на професионалната правоспособност и личностни качества се базира и на система за атестация на служителите, в т.ч. изготвен личен работен план, по който служителят е оценяван ежегодно от доставчика, резултатите от оценката и планираните цели, както и на база контрол и изпълнение на ежедневните си дейности;
г) при оценяването се взема предвид и информацията от направената проверка дали служителят е бил осъждан, или е бил обект на досъдебно производство във връзка с упражняваната от него професия и работа с деца; информацията се актуализира ежегодно, като при необходимост може да се изисква информация за правото на служителя да упражнява професията си от съответната организация, сдружение или съюз, съответстваща на завършеното образование;
д) оценката на професионалната правоспособност и личностни качества се прави от доставчика на услугата или избран независим външен оценител, който в едномесечен срок от приключването на оценката представя доклад до доставчика на услугата със заключение и препоръки.“
2. В приложение № 3 към чл. 48:
а) в Стандарт 21:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. Доставчикът има специална писмена процедура за подбор на доброволци, включваща и проект на договор за наемане на доброволци.“;
бб) в т. 4, изречение второ след думата „регистрират“ се добавя „в книгата за посещение на външни лица или в специално създадена такава“;
вв) в т. 5 след думата „служител“ се добавя „и доброволец“;
гг) точка 6 се изменя така:
„6. Подборът на персонала и на доброволците е направен в съответствие с изискванията, регламентирани в длъжностните им характеристики, в които се включват познаване и прилагане на международното и националното законодателство в областта на закрилата на детето и на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето през 2003 г. Персоналът и доброволците следва да имат познания за детското развитие, както и да декларират, че са запознати с вътрешната документация на услугата и ще я спазват.“;
б) в Стандарт 22 в т. 2 се създават букви „а“ – „д“:
„а) оценката на професионалната правоспособност на служителите включва: вид и степен на образование, допълнителни квалификации и преминати обучения съгласно разработените длъжностни характеристики и отговарящи на изискванията за подбор на персонала;
б) доставчикът разработва програма за развитие на персонала, насочена към непрекъснато и поетапно усъвършенстване на знанията и уменията на служителите, както на базовата подготовка, така и по отношение на въвеждащото и продължаващото (надграждащо и специализирано) обучение, свързано с актуални базирани доказателства и методи на работа; изпълнението на програмата следва да се има предвид при оценяването на служителите;
в) оценката на професионалната правоспособност и на личностните качества се базира и на система за атестация на служителите, в т.ч. изготвен личен работен план, по който служителят е оценяван ежегодно от доставчика, резултатите от оценката и планираните цели, както и на базата на контрол и изпълнение на ежедневните му дейности;
г) при оценяването се взема предвид и информацията от направената проверка дали служителят е бил осъждан, или е бил обект на досъдебно производство във връзка с упражняваната от него професия и работа с деца; информацията се актуализира ежегодно, като при необходимост може да се изисква информация за правото на служителя да упражнява професията си от съответната организация, сдружение или съюз, съответстваща на завършеното образование;
д) оценката на професионалната правоспособност и личностните качества се прави от доставчика на услугата или от избран независим външен оценител, който в едномесечен срок от приключването на оценката представя доклад до доставчика на услугата със заключение и препоръки.“
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3369