Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 38, от дата 10.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм., бр. 43 от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г., бр. 27 и 47 от 2013 г., бр. 43 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г. и бр. 34 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 5 изречение първо се изменя така: „В дружеството по ал. 1 всеки член, както и свързаните лица заедно, притежават не повече от 40 % от гласовете и дяловете.“
§ 2. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Те могат да предлагат пряко“ се заменят с „Когато е предвидено в устройствения акт на организацията, те могат да предлагат самостоятелно“.
2. В т. 2 думите „са получили разрешение от организацията, в която членуват, да продадат“ се заменят с „продават“, а „тази организация на производители“ с „организацията, в която членуват“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. са създадени по инициатива на техните членове и извършват една или повече от дейностите, изброени в чл. 152, параграф 1,  буква б) на Регламент (EС) № 1308/2013 за постигане на една или повече от целите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква в) на Регламент (EС) № 1308/2013;“
б) в т. 2:
аа) в буква „д“ думата „финансиране“ се заменя със „създаване и финансиране на оперативния фонд“;
бб) създава се буква „и“:
„и) правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. водят счетоводство за дейността, за която са признати, и съхраняват счетоводните документи по реда на Закона за счетоводството; в случай на одобрена оперативна програма счетоводните документите се съхраняват не по-малко от 5 години след изпълнението на оперативната програма.“
2. В ал. 3 след думите „ал. 1, т. 3“ се добавя „могат да“, а накрая: „при условие, че членовете на дружеството са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 1, т. 4 се изчислява през първата година от създаване на организацията на производители на плодове и зеленчуци като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове плодове и зеленчуци, а от втората година – като стойност на предлаганите на пазара през предходната година плодове и зеленчуци от организацията за продуктите, за които е призната. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството и включва:
1. в стойността на предлаганата на пазара продукция се включва и стойността на предлаганата на пазара от организацията на производители продукция от предназначените за преработка плодове и зеленчуци при условия и по ред, посочени в чл. 22, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията;
2. в стойността на предлаганата на пазара продукция се включва и стойността на изтеглените от пазара количества, реализирани в съответствие с чл. 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2013/1308;
3. в стойността на предлаганата на пазара продукция може да се включи всяко застрахователно обезщетение, получено поради природно бедствие, климатично събитие, болести по растенията и нашествие от вредители.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 14 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато представените документи са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация се предоставя в срок до 10 работни дни след деня на получаване на уведомителното писмо.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато в срока по ал. 4 заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато при проверка по ал. 3 и в случаите на чл. 31, ал. 1, т. 1 се установи, че групата производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 6, се предприемат действия по уведомяване на съответната група за констатираните нарушения и препоръки за тяхното отстраняване. Временно преустановяване и оттегляне на признаването се извършват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в случай на неспазване на критериите, предвидени в разпоредбите на чл. 114 и 117 от Регламент за изпълнение № 543/2011 на Комисията. Когато групата производители оттегли подадения план за признаване съгласно чл. 7б, ал. 5, нейното признаване се отменя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. В тези случаи групата производители на плодове и зеленчуци се заличава от публичния електронен регистър по чл. 14, ал. 3. Заповедите се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Организациите на производители, групите производители или асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци оказват съдействие за достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на Разплащателната агенция актуална информация за:
1. признатите организации на производители, признатите групи производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци – в срок до 7 работни дни от издаване на заповед по чл. 10, ал. 1;
2. настъпили през предходния месец промени в броя на членовете и обхвата на продуктите, обект на признаване, за извършени проверки и резултатите от тях и за предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности – ежемесечно в срок до 10-о число.“
2. В ал. 4 думите „по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ се заличават.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Министерството на земеделието, храните и горите информира ежегодно Комисията до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване на организация на производители, група производители или асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци, взето през предходната календарна година.“
§ 7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването и за заличаване вписването на организацията на производители на плодове и зеленчуци, групата производители на плодове и зеленчуци или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци:
1. въз основа на писмено заявление от управителния орган;
2. при прекратяване и/или прeoбразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 3, ал. 1;
3. при обявяване в несъстоятелност на организацията;
4. когато тя е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършила нарушение на закона, установени по съдебен ред.
(2) Министерството на земеделието, храните и горите изпраща на Разплащателната агенция копие от заповедта в едноседмичен срок от нейното издаване.“
§ 8. В чл. 14, ал. 3 думите „база данни“ се заменят с „публичен електронен регистър“.
§ 9. В чл. 18 ал. 6 се отменя.
§ 10. В чл. 19 се създава нова ал. 5:
„(5) Годишните финансови отчети се заверяват от независим одитор в случаите, предвидени в Закона за счетоводството.“
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 3“ се заменят с „чл. 4“ и накрая се добавя „в съответствие с приложение № 9а“.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „в т.ч. разходи за сортиране, опаковане и транспорт за безплатно разпространение по чл. 16 и 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията“.
3. В ал. 4, изречение първо думата „инвестиционни“ се заличава.
4. В ал. 6 думите „приложение № 7“ се заменят с „приложение № 9а“.
§ 12. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „тридневен“ се заменя със „седемдневен“ и се създава изречение трето: „В периода на изтегляне на количествата от пазара БАБХ и/или ДФЗ осигуряват присъствието на свои представители.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) При прилагане на мярка изтегляне от пазара Държавен фонд „Земеделие“ осъществява проверки на първо и второ ниво в съответствие с чл. 29 и 30 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Организациите по ал. 3:
1. оказват съдействие за осигуряване на достъп при извършване на проверки от Държавен фонд „Земеделие“, Европейската комисия и други контролни органи на получаването на зеленчуците и плодовете от крайни потребители;
2. предоставят документи за всеки получен продукт, като приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и др., които удостоверяват, че изтеглените продукти са били приети безвъзмездно;
3. когато са благотворителни организации, предоставят подкрепящи документи за крайното предназначение на всеки един продукт – приемно-предавателен протокол и/или друг еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били получени от крайните потребители.“
§ 13. В чл. 20г ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по застраховане на реколтата се изразяват във финансиране на процент от разходите за застрахователни премии, заплащани съгласно чл. 51 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/891 на Комисията. Застраховката се сключва от организацията на производители в полза на неин член, като застрахователната премия се изплаща от сметката на оперативния фонд.“
§ 14. В чл. 20д, ал. 1, т. 1 след думата „разходи“ се добавя „за съответната година на изпълнение“.
§ 15. В чл. 20е, ал. 1 накрая се добавя „и за разходите по чл. 20, ал. 2, т. 4“.
§ 16. Създава се чл. 20ж:
„Чл. 20ж. (1) Инвестициите, включени в оперативната програма, се изпълняват на имот, който е собствен, нает или арендован от организацията на производители или от неин член, или на имот, за който е учредено право на строеж на организацията на производители за извършване на строително-монтажни дейности. Когато инвестициите са за създаване на трайни насаждения или строително-монтажни дейности, договорът за аренда или правото на строеж трябва да е със срок не по-кратък от 10 години от датата на подаване на оперативната програма в Разплащателната агенция.
(2) Когато в оперативната програма са предвидени строително-монтажни работи, организацията на производители представя работен проект и/или архитектурно заснемане, и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.
(3) Когато в оперативната програма е предвидено закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, тя трябва да е в съответствие с размера на обработваната от членовете на организацията на производители земя. Организацията на производители доказва съответствието с това изискване в оперативната програма.
(4) Когато в оперативната програма са предвидени инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, към нея трябва да бъде приложен документ за съгласуване на тези инвестиции със съответната териториална басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще бъдат извършени.
(5) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока на договора.
(6) В сроковете, посочени в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на плодове и зеленчуци в Република България, организацията на производители и нейните членове са длъжни:
1. да използват подобрените, реконструираните, изградените или придобитите въз основа на одобрената оперативна програма за признаване активи по предназначение;
2. да не прехвърлят правото на собственост и/или да не преотстъпват правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, на лица, които не са членове на организацията на производители или са членове по чл. 3, ал. 2, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променят местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията, и да не извършват значителни промени, които засягат естеството, целите или условията за изпълнение на оперативната програма и които биха довели до несъответствие с нейните първоначални цели.“
§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В срок до 31 януари Министерството на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия за планираната национална помощ по чл. 18, ал. 5 за оперативните програми, предвидени за изпълнение през съответната календарна година. Министерството на земеделието, храните и горите информира Разплащателната агенция за изпратеното уведомление.“
§ 18. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат изменение на одобрените оперативни програми по отношение на мерките и средствата за следващата година или за целия период на изпълнение на оперативната програма, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на програмата.
(2) Организациите на производители могат да поискат изменения на оперативните програми по ал. 1, включително удължаване на продължителността им до 5 години съгласно чл. 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, най-късно до 1 септември на годината, предшестваща тази, през която те ще се изпълняват, като подадат заявление за одобрение/изменение по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“:
1. оперативна програма съгласно приложение № 9а;
2. документи за инвестициите и дейностите за следващия годишен период съгласно приложение № 10б;
3. документи, които доказват необходимостта от исканата промяна.
(3) В срок до 1 септември на годината, предхождаща всеки годишен период от оперативната програма, организацията на производители следва да представи окончателни договори и оферти, договори за аренда и наем и други актуални документи съгласно приложение № 10б за разходите, които е планирала за изпълнение през съответния годишен период. Организацията представя и актуализирано приложение № 9а с данни за неговото изпълнение през всички години от неговото начало, на хартиен и електронен носител.
(4) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд „Земеделие“ изпраща уведомително писмо до организацията на производители за тяхното отстраняване в срок десет работни дни от датата на неговото получаване.
(5) Ако в срока по предходната алинея организацията на производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.
(6) В тримесечен срок от датата на подаване на искане по ал. 2, но не по-късно от 15 декември изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед:
1. одобрява цялостно или частично исканите промени;
2. мотивирано отказва исканите промени; заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава:
1. в случаите по чл. 21а, ал. 4;
2. когато по заявлението за изменение е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговор.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на организацията на производители на плодове и зеленчуци заповедта по ал. 6, т. 1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта по ал. 6, т. 1 законният или изрично упълномощен представител на организацията на производители е длъжен да се яви в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ за подписване на допълнително споразумение към договора по чл. 21, ал. 4. Когато организацията на производители не под­пише допълнително споразумение в посочения срок и не е информирала преди изтичането му Държавен фонд „Земеделие“ за обективната невъзможност за неговото подписване, одобрената оперативна програма не се изменя.“
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата „веднъж“ се заменя с „два пъти“;
б) в т. 2 думите „включително да удължат продължителността й до 5 години“ се заменят с „в съответствие с чл. 34, параграф 2  от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) След срока по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат не повече от веднъж годишно изменение на оперативната програма при възникване на събития от извънреден характер, при настъпването на които е невъзможно изпълнението на одобрена инвестиция.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 4“, а „едномесечен“ с „двумесечен“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд „Земеделие“ изпраща уведомително писмо до организацията на производители за тяхното отстраняване в срок десет работни дни след датата на неговото получаване.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Ако в срока по ал. 6 организацията на производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 4“ и се създава второ изречение: „Разплащателната агенция със заповед на изпълнителния директор отказва измененията по ал. 2, когато не съответстват на целите на оперативната програма и не са предоставени доказателства за настъпили събития от извънреден характер.“
§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заявление“ се заменя със „заявка“, а думата „четири“ се заменя с „пет“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „заявленията“ се заменя със „заявките“;
б) в т. 1 думите „за годината, предшестваща периода“ се заменят с „периода на отчитане“;
в) в т. 2, 3, 4 и 5 думата „изявление“ се заменя с „декларация“.
3. В ал. 3 думата „заявлението“ се заменя със „заявката“.
4. В ал. 4 думите „приложение № 10а“ се заменят с „приложение № 10в“.
5. В ал. 5 думата „заявлението“ се заменя със „заявката“.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) По време на изпълнение на оперативните програми организациите на производители могат да заявят три междинни плащания и едно окончателно плащане. Заявка за междинно плащане се подава само ако е заложено в оперативната програма и е предвидено в договора след извършване на разходите, когато финансирането се извършва в съответствие с чл. 12, параграф 2 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Крайният срок за подаване на заявки за междинно и/или окончателно плащане е до три месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите съгласно договора, но не по-късно от 15 февруари за окончателно плащане. Заявки, подадени след крайния срок за междинно плащане, не се приемат, при тези за окончателно плащане се прилагат разпоредбите на чл. 9, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.“
7. Създава се ал. 7:
„(7) По време на изпълнението на оперативните програми организациите на производители могат да заявят до три авансови плащания (през януари, май и септември), подавайки заявка за авансово плащане, вед­но с изискуемите документи, в ЦУ на ДФЗ, като общият размер на авансовите плащания, направени през дадена година, не може да надвишава 80 % от първоначално одобрената сума на помощта за оперативната програма. Авансови плащания са допустими само ако са предвидени в договора за финансова помощ. Авансови плащания се извършват само след внасяне на банкова гаранция (по образец), равна на 110 % от тях. Авансовото плащане съответства на прогнозните разходи, произтичащи от оперативната програма през четиримесечния период, започващ от месеца, в който е подадено заявлението за авансово плащане. Авансовите плащания следва да бъдат в съответствие с чл. 35 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и чл. 11 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Получените авансови плащания се отчитат в срок до пет работни дни от края на периода, за който се отнасят, чрез подаване на заявление за освобождаване на банкова гаранция (по образец) ведно с изискуемите документи по приложение № 10г в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Гаранциите се освобождават по отношение на не повече от 80 % от изплатените аванси. Държавен фонд „Земеделие“ извършва административни проверки и проверки на място на подадените заявки в съответствие с чл. 23а.“
§ 21. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „четири“, а „заявлението“ се заменя със „заявката“.
2. В ал. 2, т. 2 думата „заявлението“ се заменя със „заявката“.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се отменя;
б) създава се т. 5:
„5. установи, че физическото лице, представляващо организацията на производители – юридическо лице, и членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган, са осъдени с вляз­ла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.“
4. В ал. 4 накрая се добавя „в съответствие с чл. 12, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията“.
§ 22. В чл. 24 думите „е длъжен да й плати остатъчната стойност на инвестицията към датата на напускане“ се заменят с „организацията на производители възстановява инвестицията или остатъчната й стойност и последната се внася в оперативния фонд“.
§ 23. В чл. 25, ал. 1 думите „чл. 19, ал. 3“ се заменят с „чл. 18, ал. 5“.
§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заявление“ се заменя със „заявка“, думата „Заявлението“ се заменя със „Заявката“, а думата „Заявления“ се заменя със „Заявки“.
2. В ал. 2 и 3 думата „заявлението“ се заменя със „заявката“.
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „пет“ се заменя с „четири“, „заявлението“ със „заявката“, а „организацията“ с „групата“.
2. В ал. 3, т. 2 думата „заявлението“ се заменя със „заявката“.
3. В ал. 5 се създава т. 5:
„5. установи, че физическото лице, представляващо групата производители – юридическо лице, и членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган, са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.“
4. В ал. 6 думата „четиримесечен“ се заменя с „петмесечен“, а „заявлението“ се заменя със „заявката“.
§ 26. Създава се чл. 33:
„Чл. 33. (1) Заявление за подпомагане, заявка за плащане или друга декларация може да бъде изцяло или частично оттеглено по всяко време в писмена форма от групата/организацията на производители.
(2) Оттеглянето на заявлението или декларацията по ал. 1 следва да бъде депозирано писмено и да бъде подписано лично от управляващия групата/организацията на производители в ОД на ДФ „Земеделие“ и да му бъде издаден входящ номер.
(3) Не се допуска оттегляне по ал. 1 в случай на издадено уведомително писмо за нередовности в представените документи или при стартирала проверка на място, както и при неспазване на нормативни или договорни задължения на заявителя, установено при проверка на място, за частта от документите, засегнати от неспазването.
(4) Оттеглянето на заявлението за подпомагане, заявка за плащане или друга декларация по ал. 1 връща бенефициера в положението, в което е бил преди подаването на документите или на част от тях.
(5) Заявлението за подпомагане, заявката за плащане и всички удостоверителни документи, представени от бенефициера, могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от органа, отговорен за издаването им, при условие че бенефициерът е действал добросъвестно.
(6)Признаването на очевидна грешка става, ако информацията, съдържаща се в документите по ал. 1, може да е установена чрез административна проверка или проверка на място.“
§ 27. Създава се чл. 34:
„Чл. 34. (1) Когато организация на производители или асоциация на организации на производители прекрати предсрочно изпълнението на оперативната си програма, се преустановяват плащанията към нея за действия и разходи, извършени след датата на прекратяването.
(2) Финансовата помощ, получена за допустими действия, изпълнени преди прекратяването на оперативната програма, не се възстановяват, при условие че:
1. организацията на производители или асоциацията на организации на производители са отговорили на критериите за признаване и в момента на прекратяването целите на действията, предвидени в оперативната програма, са били изпълнени; и
2. инвестициите, финансирани с помощ от оперативния фонд, остават в притежание на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или техните дъщерни дружества, които спазват изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8  от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, или на техните членове поне до края на своя период на амортизация, посочен в член 31, параграф 5 от посочения регламент, и се използват от нея/тях.
(3) Във всички други случаи финансовата помощ от Съюза, изплатена за финансиране на тези инвестиции, се възстановява и се връща на ЕФГЗ.
(4) Неправомерно изплатени помощи се възстановяват в съответствие с член 67 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.
(5) Финансовата помощ за многогодишни ангажименти, например екологични действия, чиито дългосрочни цели и очаквани ползи не могат да бъдат постигнати поради прекъсване на изпълнението им, се възстановяват и се връщат на ЕФГЗ.
(6) Прекратяване на оперативната програма и прекъсване на признаването се прилага и в случай на доброволно прекъсване на признаването, отнемане на признаването или разпускане на организацията на производители или асоциацията на производители.“
§ 28. В допълнителната разпоредба – § 1, се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „Регламент № 1234/2007“ се заменят с „Регламент № 1308/2013“.
2. Създава се т. 9:
„9. „Събития от извънреден характер“ са: пожар, производствена авария, слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша, земетресение, наводнение, свличане на земни маси, обявяване в ликвидация или несъстоятелност на банка, обслужваща сметката на оперативния фонд и/или на предприятия, с които организацията на производители е в договорни отношения, свързани с изпълнение на оперативната програма и/или транспортни произшествия, невъзможност от страна на доставчик/изпълнител по договор за изпълнение на одобрен разход, поради независещи от кандидата фактори.“
§ 29. В преходните и заключителните разпоредби, в § 4 думите „Общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
§ 30. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 в I. Образец на заявление за признаване на организация на производители/група производители на плодове и зеленчуци съкращението „ЕГН“ се заличава, а т. 15 се отменя.
§ 31. Приложение № 5 към чл. 20а, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5  към чл. 20а, ал. 1
Таблица № 1
Списък на зеленчукови и овощни култури за изтегляне на пазара и максимален размер на подпомагането за изтеглени от пазара продукти съгласно член 45, параграф 1 от Делегиран  регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията

Продукт
Максимален размер на подпомагането (EUR/100 kg)
безплатно разпространение
Карфиол
21,05
Домати (1 юни – 31 октомври)
7,25
Домати (1 ноември – 31 май)
33,96
Ябълки
24,16
Грозде
53,52
Кайсии
64,18
Брюнони и нектарини
37,82
Праскови
37,32
Круши
33,96
Патладжани
31,2
Пъпеши
48,1
Дини
9,76
Портокали
21,00
Мандарини
25,82
Клементинки
32,38
Cатсумаси
25,56
Лимони
29,98

 
Таблица № 2
Транспортни разходи съгласно мерките за безплатно разпространение съгласно член 16, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията

Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка
Транспортни разходи (EUR/t) (1)
По-малко или равно на 25 km
18,20
Повече от 25 km, но по-малко или равно на 200 km
41,40
Повече от 200 km, но по-малко или равно на 350 km
54,30
Повече от 350 km, но по-малко или равно на 500 km
72,60
Повече от 500 km, но по-малко или равно на 750 km
95,30
Повече от 750 km
108,30

(1) Добавка за хладилен транспорт: 8,50 EUR/t.
Таблица № 3
Разходи за сортиране и опаковане, посочени в член 17, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията

Продукт
Разходи за сортиране и опаковане (EUR/t)
Ябълки
187,70
Круши
159,60
Портокали
240,80
Клементинки
296,60
Праскови
175,10
Брюнони и нектарини
205,80
Дини
167,00
Карфиол
169,10
Други продукти
201,10

Забележка.* За изтеглените количества съгласно таблица № 1 са допустими разходи за сортиране и пакетиране за опаковки под 25 кг.
Забележка.** Задължително е наличие на европейската емблема и надпис върху опаковката на всички продукти, посочени в таблица № 1 и таблица № 3, съгласно изисванията на Приложение VI на Регламент 892/2017 на Комисията.
§ 32. Създава се приложение № 9а към чл. 20, ал. 6:
 

ВИЖ приложението

 
 
 
§ 33. В приложение № 10а към чл. 20, ал. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, включително за:
а) опазване компонентите на околната среда – разходи, отговарящи на изискванията на Националната рамка за екологични дейности;
б) подобряване на енергийната ефективност – разходи за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса. Инвестиции се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на земеделските стопанства. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия. Оперативни програми с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“
2. Създават се нови т. 7 и 8:
„7. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително и трайни насаждения от десертни лозя;
8. изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии, парници и тунели.“
§ 34. Приложение № 10б към чл. 20, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 10б  към чл. 21а
Документи, които се подават преди стартирането на всеки годишен период от оперативната програма
1. Заявление за одобрение/изменение съгласно чл. 21а.
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от законния представител на организацията на производители.
3. Копие от годишна данъчна декларация за референтния период, заверена от съответната ТД на НАП (когато е приложимо).
4. Счетоводен баланс за референтния период (когато е приложимо).
5. Отчет за приходите и разходите за референтния период заедно със справка за нетните приходи от продажби по видове икономически дейности (когато е приложимо).
6. Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за референтния период (когато е приложимо).
7. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на оперативната програма с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена (когато е приложимо).
8. Копие от документ на организацията на производители или на неин член за собственост на земя и/или земеделска земя или договор за аренда със срок не по-кратък от 10 години след датата на подаване на оперативната програма – при инвестиции, свързани с трайни насаждения, както и при закупуване и монтаж на съоръжения, трайно прикрепени към земята, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
9. Копие от документ на организацията на производители или на неин член за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения  и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да бъде в сила най-малко 10 години след датата на подаване на годишния инвестиционен проект. При инвестиции за създаване на нови трайни насаждения е необходимо да бъде предоставена подробна обосновка за бъдещата пазарна реализация на продукцията от тях.
10. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост:
а) за вече закупени от организацията на производители или от неин член земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка към датата на закупуването им, както и копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на годишния инвестиционен проект, в случай че от датата на закупуване са изминали повече от 6 месеца;
б) за предвидени за закупуване от организацията на производители земя и/или сгради  и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на годишния инвестиционен проект.
11. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействието върху околната среда, като един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда.
12. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), само за инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
13. Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите части, на хартиен и електронен носител, и копие от разрешение за строеж или разрешение за поставяне, придружени от архитектурно заснемане, издадено от съответната община, заедно с документ за собственост или договор за наем или аренда на организацията на производители или на неин член за земята/сградите, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години след датата на подаване на оперативната програма. Когато разрешението за строеж се издава на собственика на нает или арендован имот, договорът за аренда трябва да е със срок не по-кратък от 10 години от датата на подаване на оперативната програма и да е вписан в районната служба по вписванията и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
14. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
15. Заверени копия на договори, споразумения и/или протоколи за възлагане на дейности на външни изпълнители и докладите им до организацията на производители.
16. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин на доставка.  В договорите се описва ДДС.
17. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал или една оферта в оригинал (в случай на разходи, за които са определени референтни цени) с цел определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 10 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника.
Конкурентни оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
18. Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
19. Копие от технологичен проект, когато се кандидатства за дейности, включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса.
20. Заверени копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с инвестицията, в т.ч. за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти и разработване на оперативната програма, извършени както в процеса на подготовка на оперативната програма, така и по време на тяхното изпълнение (при кандидатстване за финансиране на такива услуги).
21. Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите за съответствие на инвестиционното предложение с действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ ведно с документа по т. 10 и 11 за проекти с включени инвестиции за напоителни/дренажни системи и оборудване), както и договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ или разрешително за водовземане или ползване на воден обект за изграждане, издадено от съответната басейнова дирекция за управление на водите.
22. Документи за разходите по т. 5 от приложение № 10а се предоставят, както следва:
а) опазване компонентите на околната среда – документ, удостоверяващ съответствие с изискванията на Националната рамка за екологични дейности; в случай на одобрен разход, свързан с икономия на вода, следва да се предостави становище от строителен инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване, в което се доказва изпълнението на икономията на вода в зависимост от изискванията на наредбата;
б) подобряване на енергийната ефективност – анализ въз основа на параметрите на изпълнената инвестиция, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 5, буква „Б“ към приложение № 10а на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област;
в) експертен доклад, техническата документация или друг документ, издаден от независим квалифициран орган, доказващи намалението на използване на производствени ресурси по чл. 3 от Регламент 892/2017 на Комисията, изчислено върху периода на данъчна амортизация на инвестицията в сравнение с предходната ситуация, в случай на инвестиции в полза на околната среда.
23. Документ от банката за банковата сметка на кандидата за банков превод на безвъзмездната финансова помощ.
24. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).
25. При инвестиции в машини за обработка на земята и съответното оборудване за доказване размера на земята:
а) копие от документ за собственост на земя и/или на земеделска земя на групата производители и/или на неин член, и/или
б) договори за аренда на земя, сключени с организацията на производители или неин член, със срок не по-малък от 5 години след датата на подаване на оперативната програма, и/или
в) договори за наем на земя, сключени с организацията на производители или неин член.
26. При прилагане на изтегляне от пазара през референтния период – приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и други, които удостоверяват, че изтеглените продукти са били доставени безвъзмездно на организации по чл. 20а, ал. 3, и сертификати за съответствие с обявеното качество на изтеглените от пазара продукти, издадени от БАБХ.
27. При прилагане на субсидиране на процент от застрахователните премии през референтния период – копия на застрахователните документи (застрахователни договори, застрахователни полици, застрахователни сертификати).
При приема на оперативната програма, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, кандидатът представя писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ.“
§ 35. Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 10в  към чл. 23, ал. 2
Документи за междинно или окончателно плащане
А. Общи документи:
1. Заявка за плащане съгласно чл. 23, ал. 2.
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от представляващия юридическото лице.
3. Отчет за набиране и разходване на средства от оперативния фонд, заверен от независим одитор, когато е приложимо.
4. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за плащане съгласно Закона за счетоводството.
5. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за плащане съгласно Закона за счетоводството.
6. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съгласно Закона за счетоводството.
7. Копие на извлечение от инвентарната книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприходяването на финансирания актив.
8. Декларация (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ДДС), че ползвателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по оперативната програма.
9. Заверени копия на договори, споразумения и/или протоколи за възлагане на дейности на външни изпълнители и докладите им до организацията на производители.
10. Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител – формат excel). В договорите се описва ДДС.
11. Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и организацията на производители за всеки обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики.
12. Копие от лиценз и/или разрешително за упражняване на дейността в зависимост от вида подпомагана дейност.
13. Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи.
14. Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което да доказва плащане от страна на ползвателя на помощта.
15. Пълно банково извлечение за движението на паричните средства по сметката на оперативния фонд за отчетния период на заявката за плащане, от което да са видни направените разходи и постъпилите приходи за изпълнение на оперативната програма – следва да се приложи за доказване на декларираните данни за оперативния фонд: начално салдо, постъпления, плащания, крайно салдо.
16. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.
17. Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати стандарти (при кандидатстване за такива).
18. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба (не се изисква при инвестиции за трайни насаждения).
19. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).
20. Свидетелства за съдимост, издадени от чуждестранен орган, на физическото лице, представляващо организацията на производители – юридическо лице, и на членовете на управителния му орган, а в случай че членове на ОП/АОП са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелствата за съдимост се представят в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от организацията на производители.
21. Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестиция в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца (приложение № 5 от заявление за междинно/годишно плащане).
Б. Специфични документи по видове разходи:
1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвани за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:
а) разрешително за ползване на строеж, образец № 16, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричана по-нататък за краткост „Наредба № 3 от 2003 г.“ – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
б) разрешително за въвеждане в експлоатация, образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. – при кандидатстване за окончателно плащане;
в) приемно-предавателен протокол между строителя и ползвателя на помощта за всички извършени строително-монтажни работи (включващ подробна количествено-стойностна сметка), предоставени на хартиен и на електронен носител (формат „xls“);
г) акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, образец 12, съгласно Наредба № 3 от 2003 г.;
д) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ.
2. Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:
а) документ, удостоверяващ правото на собственост на организацията на производители или на неин член, представен в предвидената от българското законодателство форма;
б) копие от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или друга недвижима собственост към датата на закупуването им (изисква се в случай на закупуване на сградите след датата на подаване на годишния инвестиционен проект).
3. При закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес – протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17), в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:
а) сертификат за качество на посадъчния материал от териториалното звено на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол или от производителя на посадъчния материал – когато се отнася за сертифициран посадъчен материал или Сертификат за качество на посадъчния материал, издаден от производителя, когато се отнася за стандартен посадъчен материал;
б) документ за посадъчния материал, издаден от БАБХ или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.), който удостоверява качеството и произхода (сорта) на посадъчния материал.
5. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана с тях малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация:
а) протокол на приемателна комисия към басейнова дирекция (при инвестиция за напоителни съоръжения и оборудване);
б) договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ или разрешително за водовземане или ползване на воден обект за изграждане, издадено от съответната басейнова дирекция за управление на водите.
6. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството:
а) протокол на приемателна комисия към басейнова дирекция (при инвестиция за напоителни съоръжения и оборудване);
б) договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ или разрешително за водовземане или ползване на воден обект за изграждане, издадено от съответната басейнова дирекция за управление на водите.
7. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване, и/или презасаждане на трайни насаждения:
а) документ, удостоверяващ правото на собственост на организацията на производители или на неин член, представен в предвидената от българското законодателство форма;
б) актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на заявката за плащане;
в) копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване (изисква се в случай на закупуване на земята след датата на подаване на годишния инвестиционен проект).
8. Закупуване на специализирани земеделски и неземеделски транспортни средства – копие на свидетелство за регистрация на МПС.
9. Инвестиции за намаление на използването на производствени ресурси:
а) опазване компонентите на околната среда – документ/и, удостоверяващ/и съответствие с изискванията на Националната рамка за екологични дейности; в случай на одобрен разход, свързан с икономия на вода, следва да се предостави становище от строителен инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване, в което се доказва изпълнението на икономията на вода в зависимост от изискванията на наредбата;
б) подобряване на енергийната ефективност – анализ, въз основа на параметрите на изпълнената инвестиция, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 5, буква „Б“ към приложение № 10а на Наредба № 11 от 2007 г., изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област;
в) експертен доклад, техническата документация или друг документ, издаден от независим квалифициран орган, доказващи намалението на използване на производствени ресурси по чл. 3 от Регламент 892/2017 на Комисията, изчислено върху периода на данъчна амортизация на инвестицията в сравнение с предходната ситуация, в случай на инвестиции в полза на околната среда.
10. Документи, доказващи извършените разходи за насърчаване и улесняване на административната дейност на организации на производители (заверени копия на фактури, пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, платежно нареждане, договори с изпълнители, трудови договори за наетия персонал, включен в оперативната програма, и др.).
11. Документи, доказващи извършените разходи за предотвратяване и управление на кризи, в т.ч. при прилагане на мярка „изтегляне от пазара“ – приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и други документи, които удостоверяват, че изтеглените от пазара количества са били доставени безвъзмездно на организации по чл. 20а, ал. 3, както и сертификати за съответствие с обявеното качество на изтеглените от пазара продукти, издадени от БАБХ, декларация от получателя/получателите по чл. 20а, ал. 3, че количествата плодове и/или зеленчуци, предоставени за безплатно разпространение, са в добавка към обичайно закупуваните количества; при прилагане на мярка „застраховане на реколта“ – заверени копия на застрахователни документи (договори, полици, в които е предвидено задължение бенефициерите да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете, за които е сключен договорът/полицата, сертификати и др.), ведно със заверени платежно/и нареждане/ия и банково/и извлечение/я, доказващи изцяло платена застрахователна премия; при прилагане на мерки „насърчаване и комуникация независимо дали е с превантивна цел, или във времена на криза“ и „мерки за обучение и обмен на най-добри практики“ – документи, удостоверяващи изисквания по т. 3.5.3 и т. 3.5.4 от Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци и чл. 20в от Наредба № 11 от 2007 г.“
§ 36. Създава се приложение № 10г към чл. 23, ал. 7:
„Приложение № 10г  към чл. 23, ал. 7
Документи, които се прилагат при подаване на заявки за авансови плащания
1. Заявка за авансово плащане съгласно чл. 23, ал. 7.
2. Оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 % от исканата за авансово плащане сума, със срок на валидност не по-малко от седем месеца след изтичане на отчетната година.
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от представляващия юридическото лице.
4. Банково извлечение за движението на паричните средства по сметката на оперативния фонд към датата на подаване на заявлението за авансово плащане, което удостоверява спазване на изискванията по чл. 35, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.“
§ 37. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В част А. Общи документи т. 22 се отменя.
2. В част Б. Специфични документи в т. 4 думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. В Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; изм., бр. 34 и 43 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11г, ал. 1 думите „общото количество краве мляко“ се заменят с „общото количество и цените на краве, овче, козе и биволско мляко“.
2. В чл. 16, ал. 2 т. 4 се отменя.
3. В чл. 20 ал. 4 се изменя така:
„(4) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите оказват съдействие за достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете, както и оказват съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“.“
4. В чл. 23, ал. 1:
а) в т. 1 думите „по инициатива на нейните членове“ се заменят с „въз основа на писмено заявление от управителния орган“;
б) в т. 2 думите „при преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и чрез промяна на правната форма“ се заменят с думите „при прекратяване и/или прeoбразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 12, ал. 1“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. при обявяване в несъстоятелност“;
г) създава се т. 4:
„4. когато са признати въз основа на невярна информация или при признаването им са извършили нарушение на закона, установени по съдебен ред.“
5. В чл. 25а, ал. 2 думата „тридневен“ се заменя със „седемдневен“.
6. Приложение № 3 към чл. 11г, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3  към чл. 11г, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТАВЕНО КОЛИЧЕСТВО СУРОВО КРАВЕ, ОВЧЕ, КОЗЕ И БИВОЛСКО МЛЯКО ЗА МЕСЕЦ ……………………… 20 … г.
От първи изкупвач на сурово мляко …...…………
……………...........................................................................
…………………………………………………………………………………….
ЕИК ……………………………………………….…………………………
Представлявано от: ...………….........................……........
......................................................................................,
седалище и адрес на управление: ...........................
.…………………………………....….........................................…,
адрес на дейност: ………..............……………………………..,
тел.: ..............................., факс:......................................,
e-mail: ...........................................................................
1. ДЕКЛАРИРАМ като първи изкупвач, че през
месец …………………… 20 … г. ми е доставено сурово
мляко директно от производителите, както следва:
Краве мляко …………………………. физически литри;
Овче мляко …………………………... физически литри;
Козе мляко …………………………... физически литри;
Биволско мляко …………………… физически литри,
в това число доставено количество директно
от производители от други държави – членки
на ЕС, …………. л краве, …………. л овче,
…………. л козе, …………. л биволско мляко.
2. Средната изкупна цена на количеството по т. 1
(без ДДС и др. разходи) е в размер:
........………..…. лв./литър краве мляко,
…………………..…. лв./литър овче мляко,
………………....…. лв./литър козе мляко,
…………………..…. лв./литър биволско мляко.
3. Плащането на цената по сключените договори в съответствие с т. 2 е извършено/не е извършено на производителите (излишното се зачертава).
4. Прогнозна изкупна цена за текущия месец е в размер
…………… лв./л краве мляко,
………………… лв./л овче мляко,
………………… лв./л козе мляко,
на ……………… лв./л биволско мляко.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни по т. 1 нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: ......... 20 ... г.               Декларатор: .......................
                                                  (подпис и печат)
––––––––––––––
* Декларацията за предходния месец се подава от 1 до 20 число на текущия месец.“
7. В приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 съкращението „ЕГН“ се заличава.
8. В приложение № 2 към чл. 16, ал. 3, т. 1 съкращението „ЕГН“ се заличава.
9. В приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 съкращението „ЕГН“ се заличава.
10. В приложение № 4 към чл. 29, ал. 1 съкращението „ЕГН“ се заличава.
§ 39. В Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (обн., ДВ, бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 34 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 2 се създава буква „д“:
„д) правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция.“
2. В чл. 9, ал. 2 т. 4 се отменя.
3. В чл. 11:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация оказват съдействие за достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете, както и оказват съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“.“
4. В чл. 13:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прекратяване и/или преобразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 3, ал. 1“;
б) в ал. 2, думата „тридневен“ се заменя със „седемдневен“;
в) създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 организацията на производители се заличава от базата данни по чл. 15 след влизане в сила на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите.“
5. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1:
а) в т. „I. Образец на заявление за признаване на организация на производители на земеделски продукти“ съкращението „ЕГН“ се заличава, а в част „Към заявлението прилагам следните документи“ т. 4 се отменя;
б) в т. „II. Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители“ и „III. Образец на заявление-декларация за признаване на междубраншова организация“ съкращението „ЕГН“ се заличава;
в) в т. „IV. Образец на заявление за признаване на група на производители“ съкращението „ЕГН“ се заличава, а в част „Към заявлението прилагам следните документи“ т. 4 се отменя.
6. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 3, т. 2 съкращението „ЕГН“ се заличава.
Министър: Румен Порожанов
3361