Народно събрание
брой: 38, от дата 10.5.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

 

УКАЗ № 105
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет от 44-то Народно събрание на 25 април 2019 г.
Издаден в София на 2 май 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Гражданския процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 42 и 65 от 2018 г.) в чл. 536, ал. 3, изречение първо думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“, а накрая се добавя „и регистъра на юридичес­ките лица с нестопанска цел“.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно съб­рание на 25 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3305