Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 35, от дата 30.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
(обн., ДВ, бр. 75 от 2018 г.; изм., бр. 93 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 36 ал. 5 се изменя така:
„(5) При изтичане на преходния период по ал. 2 и/или ал. 3 и преди издаване на първото за дадено стопанство писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологична продукция контролиращото лице взема най-малко една проба от поне една култура или продукт и я предоставя за анализ за установяване на наличието на продукти и/или вещества, които не са разрешени за биологичното производство, в лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017. В срок до 10 работни дни от получаване на лабораторния анализ, удостоверяващ липса на неразрешени продукти и/или вещества, и след изтичане на преходния период на всеки оператор, отговарящ на изискванията за биологично производство, се издава писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологична продукция.“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 48, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В „А. Обща част“:
а) в т. 3 се създава изречение второ: „Степените във възходящ ред съобразно тежестта на нарушението са, както следва: 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.“; б) в т. 5.4 след думите „(за стопанства, преминали преходния период)“ се създава нов ред: „Когато на оператора е наложена мярка 5.3 или 5.4 и писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 е отнето или ограничено и същият извърши ново нарушение, за което следва да се наложи мярка 5.3 или 5.4, срокът на първоначалната мярка се удължава, като продължителността се съгласува с компетентния орган.“;
в) създава се т. 5.5:
„5.5. В случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява компетентния орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества. Преди включване на следваща продукция от засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен период на същите.“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. Контролиращите лица прилагат следните мерки към операторите:
6.1. В случай на мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, контролиращото лице налага временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията, но не по-дълъг от 30 дни или до получаване на резултата от извършен лабораторен анализ.
• Преди вземането на решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя, да направи коментар по съмнението.
• Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му или до получаване на резултатите от извършения лабораторен анализ.
При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква „Б“ или се прилага т. 4.
6.2. При установено наличие на неразрешени продукти и/или вещества за биологичното производство в партида или продукция по решение на контролиращото лице се налага временна забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход. Контролиращото лице извършва проследяване в срок от 30 дни или до излизане на резултати от извършен лабораторен анализ, за да установи причините от замърсяването.
При установена употреба на неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества от оператора се налага мярка 5.4.
При установено наличие на неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества, които не са използвани от оператора, се налага мярка 5.5.“;
д) създава се т. 8:
„8. При налагане на мярка 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 или 6.2 контролиращото лице извършва проверка за продадени количества от замърсената партида и/или продукция и уведомява останалите контролиращи лица и компетентното звено за оператори, които са закупили количества от същите. Контролиращите лица, под чийто контрол операторите са закупили продукти, неотговарящи на изискванията, предприемат всички необходими мерки и действия същите да не се предлагат на пазара с позоваване на метода за биологично производство.“;
е) създава се т. 9:
„9. В случай на продажба на продукти и/или продукция като биологични и/или в преход, при ограничено или отнето писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за същите за цялото стопанство, се налага мярка 5.4.“
2. В „Б. Специална част“ в таблицата се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1. „Минимални изисквания и система на контрол“ се създава ред 1.10:

1.10.
Всички
Наличие на неразрешени продукти и/или вещества в биологичното производство
Чл. 5 и във връзка с приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008 и чл. 16, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.5

б) в т. 4 „Растениевъдство“ ред 4.9 се отменя;
в) в т. 8 „Преработка“ на ред 8.1 в колона „Правно основание“ думите „чл. 26, параграф 5“ се заменят с „чл. 26, параграф 3“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Румен Порожанов
3270