Народно събрание
брой: 34, от дата 23.4.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.11


Решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

 

РЕШЕНИЕ
за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 16, т. 8, чл. 93, ал. 1 и 2 и чл. 94, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
1. Открива висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
2. Висшето военновъздушно училище „Геор­ги Бенковски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище в гр. Долна Митрополия и има свое знаме, печат и празник – 25 май.
3. Предметът на дейност на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ включва:
а) обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“, както и по специалности от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“;
б) обучение на студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по акредитирани професионални направления от областите на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“;
в) обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми;
г) обучение за повишаване на квалификацията;
д) специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
е) извършване на научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания;
ж) развитие на научно-производствена, издателска, спортна, културна и стопанска дейност, свързани с основната дейност на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;
з) други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.
4. Недвижимите имоти и движимите вещи за осигуряване на дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ се предоставят при условията и по реда на Закона за държавната собственост.
5. Висшето военновъздушно училище „Геор­ги Бенковски“ съставя, приема, променя, изпълнява и отчита бюджет.
6. В приходната част на бюджета на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ постъпват:
а) трансфери от държавния бюджет;
б) финансова помощ от общините;
в) дарения, завещания, наследства, спонсорство;
г) собствени приходи съгласно чл. 90, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование;
д) приходи съгласно чл. 90, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.
7. Висшето военновъздушно училище „Геор­ги Бенковски“ включва в структурата си: командване, основни, обслужващи и административни звена.
8. Органи на управление на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ са Общото събрание, Академичният съвет и началникът.
9. Правилникът за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ се издава от министъра на отбраната.
10. Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за утвърждаване:
а) длъжностното разписание на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“;
б) спомагателното длъжностно разписание на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за цивилни служители за сметка на собствените приходи;
в) решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена;
г) учебните планове по специалностите от професионално направление „Военно дело“ съгласувано с министъра на образованието и науката;
д) квалификационните характеристики по специалностите от професионално направление „Военно дело“.
11. Началникът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.
12. Началникът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование.
13. Министърът на отбраната представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет на предложението за утвърждаване с акт на Министерския съвет съобразно неговата компетентност на броя на приеманите за обучение във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“.
14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване на:
а) броя на приеманите за обучение във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование;
б) размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по буква „а“.
15. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, открива процедури за заемане от военнослужещи на:
а) свободни академични длъжности във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
б) свободни длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
16. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“:
а) назначава на академични длъжности във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;
б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в случаите, при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.
17. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“:
а) утвърждава теми за редовна и задочна докторантура във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“;
б) открива процедури за прием на редовни и задочни докторанти във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой, при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и на Правилника за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“;
в) зачислява за обучение лицата, приети за редовни и задочни докторанти по буква „б“;
г) зачислява военнослужещи и цивилни служители във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за докторанти в самостоятелна подготовка.
18. Закрива факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет „Васил Левски“, като дейността му преминава във факултет „Авиационен“ в структурата на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
19. Трудовите правоотношения с цивилните служители от факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“ преминават във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
20. Военнослужещите от факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“ преминават на служба във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ на изпълняваните от тях длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“.
21. Курсантите, военнослужещите, студентите и докторантите, които се обучават във факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“ към момента на влизането в сила на решението, продължават обучението си във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ по специалностите, при условията и реда, по които са приети.
22. Документацията, свързана с обучението на лицата по т. 21 във факултет „Авиационен“ от Националния военен университет „Васил Левски“, се прехвърля във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
23. Решението влиза в сила на 1 януари 2020 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 18 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
3113