Министерски съвет
брой: 34, от дата 23.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 84 от 18 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 60 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се отменя.
2. В ал. 8, т. 12 думите „възнагражденията по чл. 99, ал. 3 и 4“ се заменят с „възнагражденията по чл. 99, ал. 3, 4 и 5“.
§ 2. В чл. 3, ал. 3, т. 1 думите „за едноличните търговци“ се заменят със „за едноличните търговци и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Осигурителните вноски за специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; Решение № 15612 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., се внасят върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Когато лицето не е работило през целия месец, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата, определена пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
§ 4. Постановлението влиза в сила от  1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3081