Народно събрание
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за финан­сов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с Решение на Народното събрание за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ (ДВ, бр. 23 от 2019 г.),
РЕШИ:
Избира Мария Асенова Филипова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 10 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2855