Министерски съвет
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 8 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г. и бр. 3 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създават ал. 5 – 7:
„(5) За случаите по чл. 81, ал. 7 от ЗООС процедурата по ОВОС на инвестиционни предложения може да не се провежда само когато би оказала отрицателно въздействие върху целите на инвестиционното предложение.
(6) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(7) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.“
2. В чл. 4:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство в срок до 3 дни от получаването на уведомлението. Кметът на съответната община, район и кметство обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място в срок до 3 дни от получаването на уведомлението, за което предоставя информация на компетентния орган.“;
б) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Възложителят може да изпълни задължението си по ал. 1 чрез внасяне на уведомлението до съответния орган по Закона за устройство на територията или по друг специален закон.
(8) За случаите по ал. 7 органът по Закона за устройство на територията или по друг специален закон препраща уведомлението по ал. 1 на съответния компетентен орган – МОСВ/РИОСВ.“
3. В чл. 5, ал. 1, в основния текст, в изречение второ след думите „в срок 14 дни“ се добавя „от постъпване на уведомлението по чл. 4, ал. 1 или 8“.
4. В чл. 8:
а) в ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. условия, характеристики и/или мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, и ограничения при необходимост;“
б) в ал. 3 след думите „рисков потенциал“ се поставя точка и текстътдокрая се заличава.
5. В чл. 14:
а) в ал. 1, т. 6 думата „скици“ и запетаята след нея се заличават;
б) в ал. 11, изречение първо след думите „компетентния орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
6. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Експертният екологичен съвет по ал. 1, т. 5 взема решение след предоставяне на проекта на решение в съответствие с правилника по чл. 12, ал. 3 от ЗООС.“
7. В чл. 19, ал. 5, т. 1 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „характера, местоположението и размера на инвестиционното предложение и значимостта на неговите последици за околната среда;“.
8. В чл. 22, ал. 2:
а) след думата „ефективност“ се поставя запетая и думите „и се извършва по реда на глава девета от ЗООС“ се заменят със „съответствие на характера, местоположението и размера на инвестиционното предложение и значимостта на неговите последици за околната среда“;
б) създава се изречение второ: „Контролът се извършва по реда на глава девета от ЗООС.“
9. В чл. 25, ал. 1:
а) създава се нова т. 10:
„10. предоставяне на информация на засегнатата държава за обобщените резултати от проведените консултации и за начина на включването им или вземането им предвид;“
б) досегашните т. 10 – 12 стават съответно т. 11 – 13.
10. В приложение № 2 към чл. 6, в т. I подточка 1 се изменя така:
„1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.“
11. Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5  към чл. 4, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
..........................................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от .......................................................................................... ,
        (име, адрес и телефон за контакт)
................................................................................................
                               (седалище)
Пълен пощенски адрес: ......................................................
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ...................................
................................................................................................
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:           
Лице за контакти: ...............................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/
ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че .....................................................
има следното инвестиционно предложение:
................................................................................................
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.
Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5.     Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.     Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.     Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: ....................
Уведомител: .........................
               (подпис)“

 
12. Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 6  към чл. 6, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
..........................................................
ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
от .......................................................................................... ,
               (име, адрес и телефон за контакт)
................................................................................................
                                 (седалище)
Пълен пощенски адрес: ..................................................... .
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ...................................
................................................................................................
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:           
Лице за контакти: ...............................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/
ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение    
................................................................................................
................................................................................................
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)
Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
    Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
    Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
    Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: ....................
Уведомител: .........................
                (подпис)“

 
13. В приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2, накрая след думата „Подпис“ се заличава думата „печат“.
14. Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8  към чл. 13, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
..........................................................
ИСКАНЕ
за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
от .......................................................................................... ,
              (име, адрес и телефон за контакт)
................................................................................................
                                (седалище)
Пълен пощенски адрес: ......................................................
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ...................................
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:           
Лице за контакти: ...............................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/
ДИРЕКТОР,
Моля във връзка с издаване на решение по ОВОС да бъде оценено качеството на представения доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ........................................................................
................................................................................................
         (посочва се инвестиционното предложение)
и да ни уведомите за последващите действия по организиране на обществено обсъждане.
(съгласно изискванията на глава четвърта от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда)
Докладът е изготвен на основание ............................
................................................................................................
(чл. 92 от ЗООС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ………..../……………… г., или чл. 93, ал. 9 от ЗООС).
Прилагам:
1. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
2. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.
3. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.
4. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
5. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
6. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
7. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.
8. Писмена декларация на експертите, под­писана лично, че:
а) отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2 от ЗООС за завършено висше образование, степен „магистър“;
б) не са лично заинтересувани от реализирането на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;
в) познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 от ЗООС се позовават на и се съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи.
9. Оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.
10. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
11. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
12. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
    Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
    Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
    Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: .......................
Възложител: ..........................
           (подпис, длъжност)

 
§ 2. В Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 3 и 8 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(2) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.“
2. В чл. 7а, ал. 4:
а) в основния текст се създава изречение второ: „Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:“;
б) създават се т. 1 – 3:
„1. предоставя решението на възложителя на плана/програмата със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез интернет страницата на възложителя и/или по друг подходящ начин;
2. оповестява решението на интернет страницата си и на подходящо място в сградата си;
3. предоставя копие на решението на органа по прилагането и на органа по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата за сведение и съобразяване.“
3. В чл. 8:
а) в ал. 1 след думите „приложение № 3“ се добавя „в един екземпляр на хартиен и електронен носител“ и след думата „територията“ се добавя „(ЗУТ)“;
б) създава се изречение второ: „Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и електронния носител на информацията с приложенията.“;
в) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Възложителят може да изпълни задълженията си по ал. 1 чрез внасяне на уведомлението до съответния компетентен орган по ЗУТ или по друг специален закон.
(3) За случаите по ал. 2 органът по ЗУТ или по друг специален закон препраща уведомлението по ал. 1 на съответния компетентен орган – МОСВ/РИОСВ.“;
г) досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В срок до 14 дни от постъпването на уведомлението по ал. 1 или 3 компетентният орган определя приложимостта на процедурата по ЕО, като дава указания за необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да се предприемат. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява засегнатата общественост чрез съобщение на интернет страницата си.“;
д) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6;
е) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея абревиатурата „ОВОС“ се заменя с „оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)“;
ж) досегашната ал. 6 става ал. 8.
4. В чл. 8а, ал. 2, т. 3 след думите „план/програма“ се поставя точка и запетая и текстът докрая се заличава.
5. В чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява засегнатата общественост, като оповестява на интернет страницата си постъпилото искане по образец съгласно приложение № 4.“
6. В чл. 20, ал. 3, в основния текст, в изречение второ след думите „Компетентният орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
7. Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3  към чл. 8, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
...........................................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
за изготвяне на план/програма
от ...........................................................................................
................................................................................................
(име, фирма, включително администрация, длъжност)
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/
ДИРЕКТОР,
Моля да определите необходимите действия, които трябва да се предприемат за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО на            
................................................................................................
(наименование на плана/програмата)
Предоставям следната информация във връзка с посочения план/посочената програма:
1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):
Име: ......................................................................................
Пълен пощенски адрес: ......................................................
Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ......................................
Лице за връзка: ...................................................................
Пълен пощенски адрес: ......................................................
Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ......................................
2. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата
Приложение: (прилагат се допълнителни документи, които имат отношение към уведомлението):
1. Задание за изработване на плана/програмата, изменение на план/програма в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата:
2. Електронен носител – 1 бр. ........................
(прилага се само в случаите, когато искането се подава на хартиен носител)
    Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
    Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
    Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.
 

Дата: .......................
Възложител: ..........................
              (подпис)

 
8. Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 се изменя така:
 „Приложение № 4  към чл. 8а, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
...........................................................
ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)
от ...........................................................................................
                           (име, фирма, длъжност)
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/
ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка
на ..........................................................................................
                      (наименование на плана/програмата)
Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:
1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):
Име: ......................................................................................
Пълен пощенски адрес: ......................................................
Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ......................................
Лице за връзка: ...................................................................
Пълен пощенски адрес: ......................................................
Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ......................................
2. Обща информация за предложения план/програма
а) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт
................................................................................................
................................................................................................
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата
................................................................................................
................................................................................................
в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини
................................................................................................
................................................................................................
г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)
................................................................................................
................................................................................................
д) Основни цели на плана/програмата
................................................................................................
................................................................................................
е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)
................................................................................................
................................................................................................
ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността
................................................................................................
................................................................................................
3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата
................................................................................................
................................................................................................
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата
................................................................................................
................................................................................................
5. (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС поради следните основания (мотиви):
................................................................................................
................................................................................................
Приложение:
А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:
1. Характеристика на плана/програмата относно:
а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:
................................................................................................
................................................................................................
б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми:
................................................................................................
................................................................................................
в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:
................................................................................................
................................................................................................
г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:
................................................................................................
................................................................................................
д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:
................................................................................................
................................................................................................
е) наличие на алтернативи:
................................................................................................
................................................................................................
2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:
................................................................................................
................................................................................................
3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма:
................................................................................................
................................................................................................
4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато, като се отчитат по-специално:
а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците:
................................................................................................
................................................................................................
б) кумулативните въздействия:
................................................................................................
................................................................................................
в) трансграничното въздействие:
................................................................................................
................................................................................................
г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)
................................................................................................
................................................................................................
д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС:
................................................................................................
................................................................................................
е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати):
................................................................................................
................................................................................................
ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандартите за качество на околната среда или пределните стойности; интензивно земеползване):
................................................................................................
................................................................................................
з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
7. Информация за платена такса и датата на заплащане.
Б. Електронен носител – 1 бр. ........
    Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
    Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
    Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.
 

Дата: .......................
Възложител: ..........................
               (подпис)

 
9. Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 се изменя така:
 „Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
........................................................
ИСКАНЕ
за издаване на становище по екологична оценка (ЕО)
от ...........................................................................................
             (име, длъжност, ведомство)
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/
ДИРЕКТОР,
Моля да бъде издадено становище по екологична оценка на          
................................................................................................
(наименование на плана/програмата)
Възложител на плана/програмата е ................................
................................................................................................
(орган или оправомощено по закон трето лице)
Име: ......................................................................................
Пълен пощенски адрес: ......................................................
Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ......................................
Лице за връзка: ...................................................................
Пълен пощенски адрес:........................................................
Телефон/факс/ел. поща (е-mail): ......................................
Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата, е
................................................................................................
................................................................................................
Уведомяваме Ви, че достъпът до проекта на плана/програмата, съпътстващата го документация, включително резултатите от консултациите с обществеността, може да бъде осъществен в сградата на ............................................... от ................. до ................. часа всеки работен ден.
Приложение:
1. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и:
1.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;
1.2. декларации по чл. 83, ал. 4 от ЗООС.
2. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
3. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
4. Информация за платена такса и дата на заплащане.
     Желая становището да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
     Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 
     Желая становището да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: .......................
Възложител: ..........................
               (подпис)

 
§ 3. В Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(4) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.“
2. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 5, ал. 2
Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал
1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението, за което се подава уведомлението:
1.1. име и/или търговско наименование на оператора;
1.2. пълен адрес на седалището на оператора;
1.3. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.2);
1.4. телефон, факс и електронна поща на оператора;
1.5. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимона холдинговото дружество/дружеството майка;
1.6. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието);
1.7. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/съоръжението, и географски координати на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди);
1.8. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията;
1.9. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите;
1.10. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:
1.10.1. име;
1.10.2. длъжност;
1.10.3. телефон, факс, електронна поща;
1.11. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието;
1.12. уникален идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно чл. 22а от ЗООС, ако предприятието напълно или частично попада в обхвата на приложение I към Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 33 от 4.02.2006 г.).
2. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.
3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни еSPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):
3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в еSPIRS, както следва:
(1) Селско стопанство;
(2) Развлекателни и спортни дейности (например ледени пързалки);
(3) Минни дейности (хвостов отпадък и физикохимични процеси);
(4) Обработка на метали;
(5) Обработка на черни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(6) Обработка на цветни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(7) Обработка на метали чрез електролитни или химически процеси;
(8) Нефтохимическа/нефтени рафинерии;
(9) Производство на електроенергия, електроснабдяване и електроразпределение;
(10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно и др.);
(11) Производство, унищожаване и съхранение на взривни вещества;
(12) Производство и съхранение на фойерверки;
(13) Производство, бутилиране и разпространение в насипно състояние на втечнени нефтени газове (ВНГ);
(14) Съхранение на ВНГ;
(15) Съхранение и разпространение на втечнен природен газ (ВПГ);
(16) Съхранение и разпространение на едро и на дребно, с изключение на ВНГ;
(17) Производство и съхранение на пестициди, биоциди, фунгициди;
(18) Производство и съхранение на торове;
(19) Производство на фармацевтични продукти;
(20) Съхранение, третиране и обезвреждане на отпадъци;
(21) Водоснабдяване и канализация (събиране, водоснабдяване, пречистване);
(22) Химически инсталации;
(23) Производство на основни органични химически вещества;
(24) Производство на пластмаси и каучук;
(25) Производство и изработка на целулоза и хартия;
(26) Дървообработване и мебели;
(27) Производство и обработка на текстил;
(28) Производство на хранителни продукти и напитки;
(29) Общо машиностроене, производство и монтаж;
(30) Корабостроене, демонтиране на кораби, ремонт на кораби;
(31) Сгради и строителни съоръжения;
(32) Керамични изделия (тухли, керамика, стъкло, цимент и др.);
(33) Стъкларска промишленост;
(34) Производство на цимент, вар и гипс;
(35) Електроника и електротехника;
(36) Центрове за обработка и транспорт на товари (пристанища, летища, паркинги за камиони и товари, разпределителни гари и др.);
(37) Медицински грижи, изследвания, образование (включително лечебни заведения за болнична помощ, университети и др.);
(38) Производство на химически вещества с общо предназначение (които не са на друго място в списъка);
(39) Друга дейност (непосочена в списъка).
3.2. Код по NACE:
Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.
4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението.
5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация.
6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.
7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.
8. Описание на технологичните процеси и съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
9. Кратко описание на:
9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението;
9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например: земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и др. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктурапътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.);
9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото.
10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в предприятието/съоръжението:

Химично наимено-
вание1
CAS №
EC №
Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС2
Проектен капацитет
на техно-
логичното съоръжение/
съоръжения
(в тонове)3
Налично количество
(в тонове)4
Физични свойства5
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Посочва се тривиалното или общото наименование на химичното вещество.
2 Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от колона първа на част първа и техният пореден номер. При наличие в предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя описание на класификацията съгласно забележка 5 от приложение № 3 към ЗООС.
3 Посочват се броят и максималната вместимост на складовите и/или производствените съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в които е или ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС.
4 Посочват се максималните количества на опасните вещества в съответ­ствие със забележка 3 от приложение № 3 към ЗООС.
5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност Р5а, Р5б или Р5в съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват веществата.

11.   Класификация на предприятието/съоръжението:
 
11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал:
Да/Не
11.2. Предприятие с висок рисков потенциал:
Да/Не
11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1:
 
11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7:
 
12. Наличие на поверителна информация:
Да/Не
12.1. Производствена или търговска тайна:
Да
 Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: .....................................................
Не
12.2. Държавна или служебна тайна:
Да
 Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: .....................................................
Не
12.3. Лични данни:
Да/Не

Описание на данните:
13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.
14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните.
15. Информация за платена такса и дата на заплащане.
Приложения:
1. Схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10. Описание на местоположението на всички сгради на площадката.
2. Копия на актуалните информационни листове за безопасност на опасните вещества в предприятието/съоръжението.

Дата: .......................
Подпис: ............................“

 
3. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 се изменя така:
 „Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
Форма и съдържание на заявлението за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
1. Име и/или търговско наименование на оператора.
2. Пълен адрес на оператора.
3. Телефон, факс, електронна поща.
4. Име и/или търговско наименование на предприятието и/или съоръжението.
5. Пълен адрес на предприятието и/или съоръжението.
6. Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието и/или съоръжението.
7. Име.
8. Длъжност.
9. Телефон, факс, електронна поща.

10. Искане по чл. 112, ал. 4 и/или 5 от ЗООС за поверителност на част от информацията:
Да/Не
10.1. Производствена или търговска тайна:
Да
Мотиви: ....................................................
 
...................................................................
Не
10.2. Държавна или служебна тайна:
Да
Мотиви: .....................................................
 
.....................................................................
Не
10.3. Лични данни:
Да/Не
Описание на данните:
 
11. Правно основание и причини за подаване на заявлението:
 
11.1. планирано изграждане и/или експлоатация на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП) съгласно чл. 109, ал. 1 от ЗООС:
Да/Не
11.2. планирано въвеждане в експлоатация на ПСВРП съгласно чл. 109, ал. 4 от ЗООС:
Да/Не
11.3. планирано изменение/разширение в ПСВРП съгласно чл. 116е, ал. 1 от ЗООС:
Да
11.3.1. описание на причините и обстоятелствата за извършената актуализация в документите съгласно чл. 7;
 
11.3.2. описание на съответните промени в актуализираните документи по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 (по раздели):
Не

12. Номер/дата на актуалното уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.
13. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС.
14. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от 2016 г., бр. 3 и 63 от 2018 г. и бр. 11 от 2019 г.).
15. Информация за случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 от ЗООС:
15.1. номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС, че планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по ОВОС съгласно глава шеста, раздел III от ЗООС;
15.2. номер и дата на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е решено да не се извършва ОВОС, с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества, или
15.3. номер и дата на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества.
Приложени документи:
1. Доклад за безопасност.
2. Вътрешен авариен план на предприятието.
3. Декларация от оператора за достоверност на данните.
 

Дата: .......................
Подпис: ............................“

 
§ 4. В Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; попр., бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2012 г., бр. 5 от 2016 г. и бр. 3 и 16 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(5) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.“
2. В чл. 4, ал. 8 след думите „отпадъчни води“ се поставя запетая и се добавя „виза за проектиране, скица на поземления имот или извадка от действащ подробен устройствен план“.
3. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 1  към чл. 4, ал. 3
Заявление за издаване на комплексно разрешително
(Образец)
I. Нетехническо резюме на заявление за издаване на комплексно разрешително.
A. Обща информация.
1. По заявлението.
2. По дейността, за която се подава заявление.
2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща на собственика на дейността.
2.1.2. Адрес за кореспонденция.
2.1.3. Адрес на централното управление.
2.1.4. Регистрационен номер.
2.1.5. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията.
2.1.6. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността.
2.1.7. Име на оператора.
2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 към ЗООС.
Б. Резюме и разрешителни.
1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявление.
1.1. Кратко описание на дейността.
1.2. Посочва се броят на работните часове и дни в рамките на една седмица за дейността.
1.3. Планирана дата за начало на строителните работи.
1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство.
1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация.
1.6. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини, спомагателни материали, вода и енергия.
1.7. Информация, описваща използването на НДНТ и/или планираните действия, за постигане нивото на НДНТ, включително:
1.7.1. обстоятелства по чл. 123а, ал. 3 от ЗООС;
1.7.2. обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС;
1.7.3. за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
1.8. Основание за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително.
1.9. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните програми (за оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани при попълване на заявлението.
2. Разрешителни.
2.1. Компетентен орган по издаване на виза за проектиране и за издаване на разрешение за строеж.
2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс и електронна поща на компетентния орган по издаване на виза за проектиране, на чиято територия се извършва или ще се извършва дейността.
2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от дейността – когато подателят на заявлението за издаване на комплексно разрешително предава отпадъчни води от работата на инсталациите за пречистване от друга фирма.
2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон и електронна поща на дружеството, в чиято пречиствателна станция постъпват отпадъчните води.
2.2.2. Схемата на канализация с мястото/местата на включване на отпадъчните води към канализационната система на приемника им и копие от договора между подателя и съответната фирма.
2.3. Компетентен орган за речния басейн.
2.3.1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща на басейновата дирекция.
2.3.2. Схема на канализацията и мястото/местата на заустване.
2.4. Решение за утвърждаване на окончателна площадка.
3. Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда по отношение на:
3.1. Въздух.
3.2. Отпадъци.
3.3. Отпадъчни води.
3.4. Шум.
3.5. Риск от аварии с опасни химични вещества.
4. Становища на заинтересуваните юридически лица към датата на подаване на заявлението.
II. Информация от заявлението за издаване на комплексно разрешително, която ще се оценява от компетентния орган, издаващ разрешителното.
1. Местоположение на площадката, за която се подава заявление за издаване на комплексно разрешително.
1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс.
1.2. Лице за контакти.
1.3. Длъжност на лицето за контакти.
1.4. Схема на местоположението на всички сгради, съоръжения и дейности на площадката.
1.5. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.
1.6. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.
2. Системно управление по околна среда.
2.1. Политика на фирмата по околна среда.
2.2. Система за управление по околна среда.
2.3. Докладване за управлението по околна среда.
2.4. Добри управленски практики.
3. Използване на НДНТ.
За всяка инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС се представя информация за прилаганата/планираната техника относно:
3.1. Прилагане на чл. 123а, ал. 5 от ЗООС.
3.2. Съответствие с приложимо заключение за най-добра налична техника, прието с решение на Европейската комисия.
3.3. При липса на съответствие по т. 2 – информация и доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
3.4. Описание на технологичните съоръжения (тези, в които се извършват производствени процеси).
3.5. Описание на всички пречиствателни съоръжения/техники за намаляване на емисиите.
3.6. Информация за:
3.6.1. употребявани количества суровини, опасни химични вещества, енергия, вода;
3.6.2. изпускани количества/концентрации на отпадъчни газове/води, отпадъци, риск от аварии.
4. Използвани ресурси.
4.1. Вода.
4.2. Енергия.
4.3. Суровини, спомагателни материали и горива.
4.3.1. Списък на резервоарите за съхранение.
5. Емисии във въздуха.
5.1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни газове.
5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници.
5.3. Неорганизирани емисии.
5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха.
5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.
5.6. Контрол и измервания.
6. Емисии на вредни и опасни вещества във водите.
6.1. Производствени отпадъчни води.
6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води.
6.1.2. Емисии.
6.1.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.1.4. Контрол и измерване.
6.2. Охлаждаща вода.
6.2.1. Пречиствателни съоръжения за охлаждащи води (след използването им за охлаждане).
6.2.2. Емисии.
6.2.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.2.4. Контрол и измерване.
6.3. Битово-фекални отпадъчни води.
6.3.1. Пречиствателни съоръжения за битово-фекални отпадъчни води.
6.3.2. Емисии.
6.3.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.3.4. Контрол и измерване.
6.4. Дъждовни води.
6.4.1. Разделяне на потоците на дъждовните води.
6.4.2. Пречиствателни съоръжения за дъждовни води.
6.4.3. Емисии.
6.4.4. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.4.5. Контрол и измерване.
7. Дейности по управление на отпадъците.
7.1. Образуване на отпадъци.
7.2. Приемане на отпадъци.
7.3.Предварително съхраняване на отпадъци.
7.4. Транспортиране на отпадъци.
7.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци.
7.5.1. Инсталации, съоръжения и технологии.
7.6. Обезвреждане на отпадъци.
7.6.1. Инсталации, съоръжения и технологии.
7.7. Контрол и измерване.
7.8. Анализи.
7.9. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците.
8. Шум.
8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум.
8.2. Емисии.
8.3. Контрол и измерване.
8.4. Докладване на нивата на шум.
9. Опазване на почвите и подземните води. Информация в обхвата, изискван от чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС.
9.1. Опазване на подземните води.
9.1.1. Наличие на площадката на дейности и вещества, имащи отношение към изискванията за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т.ч.:
9.1.1.1. пряко и непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране в подземните води;
9.1.1.2. дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане.
9.1.2. Характеристика на подземните води по данни от:
9.1.2.1. извършено хидрогеоложко проучване включително сравнение със стандартите за качество и/или праговите стойности за подземните води;
9.1.2.2. извършен мониторинг на подземните води на площадката.
9.1.3. План за собствен мониторинг на подземните води.
10. Преходни режими на работа на инсталациите, за които се подава заявление (пускане, спиране, внезапни спирания и др.).
11. Аварийно планиране.
12. Декларация за достоверност на данните.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Текущите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се довършват по досегашния ред.
§ 6. Текущите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми се довършват по досегашния ред.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2755