Президент на републиката
брой: 30, от дата 9.4.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 74 за назначаване на Юрий Борисов Щерк за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в Рабат

 

УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Юрий Борисов Щерк за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в Рабат.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2702