Президент на републиката
брой: 30, от дата 9.4.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 72 за назначаване на Евгени Стефанов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев

 

УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Евгени Стефанов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2700